Strateginis planavimas – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 18)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34164
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster
  #36517
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Pabandykime išsiaiškinti pora terminų su žodžiu [i:3kytu0x8]strateginis[/i:3kytu0x8]. Turiu mintyje terminus [i:3kytu0x8]pirmasis strateginis ešelonas[/i:3kytu0x8] ir [i:3kytu0x8]antrasis strateginis ešelonas[/i:3kytu0x8]. Ką šie terminai reiškia? Kaip juos reikėtų suprasti?
  Siūlau aptarti štai tokį teiginį.

  Prie vakarinių sienų sutelkta kariuomenė vadinosi pirmuoju strateginiu ešelonu.

  Ar teisingas šis teiginys? Tai ar ne? Bet kuriuo atveju – kodėl?

  #36518
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  Strateginis ešelonas – karinių pajėgų strateginio išdėstymo elementas skirtas vykdyti strateginėms užduotims. Skirstomi į pirmąjį ir antrajį (smulkiau – į operatyvinius ešelonus). Pirmasis – numatomas skleidžiant ginkluotasias pajėgas karui ir vesti pirmosioms karo operacijoms, antrasis – pirmojo palaikymui, t.y. rezervas pirmojo rėmimui ir plėtojimui. Pirmasis išdėstomas arti būsimų aktyvių karinių veiksmų pasienio, antrasis – šalies gilumoje. Esant realiai karinei grėsmei antrasis iš anksto traukiamas arčiau pasienio, išskleidimui (bet ne į pasienį). Antrojo ešelono išankstiniai uždaviniai mažiau konkretinami ir keičiami pagal susidariusią situaciją, pirmojo – numatomi bendrame valstybės gynymo plane. Antrasis ešelonas stiprina pirmąjį arba, pirmojo nesėkmės atveju, perima jo uždavinius. Reikalui esant gali kovoti ir kitomis kryptimis (pvz kylant antrojo fronto grėsmei). Ešelonai numatomi tiek gynybai, tiek puolimui. Pirmu (gynybos) atveju pirmąjį smūgį, invazijos atveju, priima pirmasis ešelonas, antrasis įjungiamas pirmojo neįvykdytų užduočių užbaigimui. Antru (puolimo) atveju, antrasis ešelonas didžiąja dalimi juda paskui pirmąjį ir sudaro jo rezervą bei kontroliuoja užimtą teritoriją . Bendrai paėmus, antrasis ešelonas būna gerokai mažiau kovingas ir karinių veiksmų eigoje (priedangos plano vykdymo metu) būna pildomas ir stiprinamas pagal mobilizacinį planą (nepainioti su elitiniais, rezerviniais, gvardijos junginiais, kurie yra metami ekstra atveju į svarbius fronto barus).

  Šiaip jau teiginys kaip ir teisingas, nežinau kur link čia lenki <img loading=” title=”Smile” />

  #36519
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  O kodėl tik 2 strateginiai ešelonai? Taktine prasme jau visiems įkalta, kad vienas arba du ešelonai. Strateginių ešelonų galima "prisluoksniuoti" ir daugiau

  #36520
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  Strateginiame lygmenyje? Galima, bet ar reikia?
  Valstybė negali turėti pajėgų daugiau nei gali turėti, aukščiau minimas "sluoksniavimas" neišvengiamai silpnins kiekvieną "sluoksnį", ko pasekoje ešelonas, kaip strateginio išdėstymo elementas, negalės atlikti užduoties vienas ir turės būti remiamas už jo esamo ešelono(ų). Gauname tą patį su didesniu dalijimu bei su tuo susijusiomis vadovavimo, mobilumo ir komunikacijų problemomis.
  Operatyviniame lygyje, puolime, ešelonai buvo skirstomi į pirmąjį antžeminį (atakos), antrajį antžeminį (prasiveržimo plėtojimui), oro ešeloną (veikimo radiusas apie 300- 500 km) ir sekančius ešelonus – operatyvinius rezervus. Priešpriešinėje kovoje galėjo būti išskiriamas priekinis, (avangardo) antžeminis ešelonas (klasikinis pastarųjų pavyzdys – tankų, mechanizuoti ar motorizuoti junginiai).

  #36521
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Noriu akcentuoti – kabame ne apie bet kokius ešelonus, o apie strateginius ešelonus. Be abejonės, turima mintyje Raudonosios armijos 1941 metų strateginiai ešelonai. Todėl tų strateginių ešelonų daugiau jaip du "prisluoksniuoti" vargu ar pavyks. Bandė V.Suvorovas "surasti" irtrečią strateginį ešeloną, bet …
  [quote:38buacm4]]Skirstomi į pirmąjį ir antrajį (smulkiau – į operatyvinius ešelonus). [/blockquote[/quote:38buacm4] Lenkiu aš link geografijos. Turiu mintyje štai ką.

  Pirmasis išdėstomas arti būsimų aktyvių karinių veiksmų pasienio

  Ką reiškia arti pasienio? Kažkada bandėme aiškintis. Buvo pasiūlymai – 1) kai plika akimi matomi pasienio stulpai (sakykim apie 5 km); 2)artilerijos pabūklo šūvio maksimalus nuotolis (iki 20 km); 3) vienos dienos motorizuotos kolonos maršo nuotolis (apie 50 km); 4) pasienio karinės apygardos ribos (200 – 300 km).
  Imkim maksimalią ribą. Pasienio karinės apygardos rytiniame pakraštyje birželio 22 ryte buvusi kažkokia divizija priklauso pirmam ar antram strateginiam ešelonui?

  #36522
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  Nepamenu kada mes bandėm tai aiškintis.

  Imkim maksimalią ribą. Pasienio karinės apygardos rytiniame pakraštyje birželio 22 ryte buvusi kažkokia divizija priklauso pirmam ar antram strateginiam ešelonui?

  Pirmam. Antrasis strateginis ešelonas buvo išdėstytas ties Vakarine Dvina ir Dnepru. T.y. ties Vitebsku, Mogiliovu, Orša, Gomeliu ir Černygovu. Tingiu dabar matuoti žemėlapį, tačiau ASE buvo ten, kur ir turėjo būti, apie 500 km nuo sienos.
  Atstumas Gomelis – Brestas = 533 km.

  #36523
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:3embab4k]]Nepamenu kada mes bandėm tai aiškintis.[/blockquote[/quote:3embab4k] Paminėti pirmi keturi miestai yra rytinėje Baltarusijojos dalyje, Černigovas – Ukrainoje. Kitaip tariant – prieškarinėse pasienio apygardose. Vadinasi variantas, kad pasienio apygardose buvo tik pirmojos strateginio ešelono (PSE) kariuomenė kaip ir netinka? Lieka tik atstumo nuo sienos faktorius?
  Nesismulkinsim dėl kilometrų, pasitenkinsim šimto kilometrų tikslumu. Sakykim kariuomenė, esanti iki100 – 200 km atstumu nuo sienos priklausė PSE, o esanti 400 – 500 km atstumu – antram strateginiam ešelonui (ASE). Taip?

  #36524
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  Sakykim taip.

  #36525
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Neslapukaujant.
  Buvau labai nustebęs, kai sužinojau, kad terminai "pirmasis strateginis ešelonas", "antrasis strateginis ešelonas" pradėti naudoti tik po karo, kai teoretikai į savo schemas norėjo įvilkti buvusius įvykius. Tad žaiskime pagal jų nustatytas taisykles ir bandykime išsiaiškinti, kokia prasmė buvo suteikta šioms "gudrioms" frazėms.

  Visų pirma, tai yra "planinės" sąvokos. Kitaip tariant, kiek konkrečių divizijų – korpusų – armijų yra numatoma skirti numatomiems uždaviniams vykdyti.
  Pirmasis strateginis ešelonas – į jo sudėtį įėjo tie daliniai – junginiai, kuriuos buvo planuojama panaudoti pirmajai karinei operacijai. Į antrojo strateginio ešelono sudėtį įėjo tie daliniai – junginiai, kurie neturėjo dalyvauti pirmojoje operacijoje. Pavyzdys. Sakykim kažkokia Urale esanti X divizija operatyviniame plane yra numatyta panaudoti pirmojoje operacijoje. Sakykim birželio 20 ta divizija dar tik darda ešelone ir yra kažkur tarp Maskvos ir Smolensko. Kokiam ešelonui ji priklauso? Nepaisant didelio atstumo iki sienos ji priklauso Pirmam strateginiam ešelonui. Ir atvirkščiai – tuo pat metu esanti kur kas arčiau sienos Y divizija priklauso Antrajam strateginiam ešelonui, nes operatyviniame plane ta Y divizija nenumatyta panaudoti pirmojoje operacijoje.
  Kiek tų dalinių – junginių įėjo į pirmąjį ir kiek į antrąjį strateginį ešeloną? Kaip jau minėta, tai buvo numatoma konkrečiu laikotarpiu egzistavusiame operatyviniame plane. Kaip žinia, operatyviniai planai buvo keičiami, tikslinami, todėl ir dalinių – junginių kiekis ešelonuose kito. Paskutinis žinomas dalinių – junginių paskirstymas yra paminėtas taip vadinamoje birželio 13 dienos Vatutino "spravkoje", ją rasti galima pvz. čia.[/url:wa02igvj]
  Prasidėjus karui visa kariuomenė buvo padalinta frontų pavaldumo kariuomenę ir centrinio pavaldumo kariuomenę, o planinės sąvokos PSE bei ASE neteko prasmės.

  #36526
  Avatar
  Kaukas
  Participant

  [quote:2lvhnfng]]Buvau labai nustebęs, kai sužinojau, kad terminai "pirmasis strateginis ešelonas", "antrasis strateginis ešelonas" pradėti naudoti tik po karo[/blockquote[/quote:2lvhnfng]
  Viskas teisingai (nors irgi, anksčiau maniau kiek kitaip, dėkui). Tik norėčiau pridurti, jog tie daliniai – junginiai nebuvo taip jau suplanuoti ir paskirstyti po ešelonus (vadinkime jau taip jų paskirtį būsimame kare) visiškai neatsižvelgiant į jų geografinę padėtį ir kovingumą. Natūraliai susiklosto taip, jog kovingi ir geriau ginkluoti junginiai yra laikomi arčiau pasienio, tiksliau – pasienio apygardose. Rinktinius dalinius – junginius nėra tikslo rauginti šalies gilumoje, jeigu tik jie nėra specializuoti pagal savo paskirtį, kuri labiausiai reikalinga toje vietoje (sostinės priešlėktuvinė pvz). Sovietų armijoje junginiai (konkrečiai – divizijos) buvo skirstomos į sekančius etatus ("штат" originale).
  штат А (pilnai komplektuotos)
  штат Б (komplektacija apie 80%, likusi dalis papildoma mobilizacijos metu karo atveju)
  штат В (komplektacija apie 50%, likusi dalis papildoma mobilizacijos metu karo atveju, kitaip vadinamos "кадрированые дивизии")
  штат Г (tik technika, ginkluotė, kadriniai štabų ir vadovaujantys karininkai, viršilos bei seržantai, komplektacija apie 5%, likusi dalis iš rezervistų mobilizacijos metu, kitaip – "дивизия кадра"). Nesu įsitikinęs, jog divizijos buvo taip klasifikuojamos ir APK metu, pokaryje ir šaltojo karo metu – tikrai. Bet kokiu atveju, tai tik terminologijos klausimas, struktūra kito nedaug.
  Nereikia tur būt nei sakyti, jog pirmam ešelonui priklausė A ir Б junginiai, likusieji – antram strateginiam ešelonui ir buvo komplektuojami priedangos plano vykdymo metu (lygiagrečiai su Б pilnu sukomplektavimu). Karui užsitęsus iš mobilizuotųjų buvo sudarinėjami papildomi daliniai – junginiai.
  Galima apibendrinančiai sakyti, kad Sovietų – Vokietijos karo metu situacija susiklostė taip, jog beveik visas karas buvo atkariautas antruoju sovietų strateginiu ešelonu ir antroji jo pusė – antruoju vokiečių strateginiu ešelonu.

  #36527
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster
  #36528
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:9n9j3gkj]]Nesu įsitikinęs, jog divizijos buvo taip klasifikuojamos ir APK metu[/blockquote[/quote:9n9j3gkj] Kaip jau minėjau, karui prasidėjus tie ešelonai neteko prasmės, todėl problemiškas tampa teiginys [i:9n9j3gkj]beveik visas karas buvo atkariautas antruoju sovietų strateginiu ešelonu [/i:9n9j3gkj]. Ką jis reiškia? Kad karo pabaigoje neliko divizijų, kurios karo pradžioje buvo pirmajame strateginiame ešelone? Ir taip, ir ne. Karo pabaigoje buvo daug divizijų, kurios karo pradžioje nebuvo "gimę", t.y. nebuvo nei pirmame, nei antrame ešelone. Tačiau nesunkiai surasiu divizijų, kurios karo pradžioje buvo [i:9n9j3gkj]beveik prie pat sienos [/i:9n9j3gkj]ir atkariavo iki pat karo pabaigos. Sakykim "mūsų"179-oji šaulių divizija. Ji išbuvo veikiančioje armijoje iki pat karo pabaigos, nebuvo nei karto išformuota ar performuota. Kitas dalykas, kad joje tikriausiai neliko nei vieno "prieškarinio" kario.

  #36529
  Avatar
  eppanzer
  Participant

  Pasinaudokime ir kitais šaltiniais, ne tik "ledlaužių" ir "smegenkrušių" <img loading=” title=”Smile” /> "raštais":
  versiu, nes rašyti rusiškai užtrunka ilgiau, teks pasitikėti <img loading=” title=”Smile” />

  Pirmame priedangos armijų ešelone buvo numatyta išskleisti 63 divizijas ir 2 brigadas, o į anrą jų ešeloną buvo išskirta 51 divizija. 100-150 km atstumu nuo sienos operatyvinėje gilumoje turėjo užimti gynybą karinių apygardų vadų rezervai, viso 45 divizijos, kurių užduotis buvo sustabdyti priešą prasiveržus jo smogiamosioms grupuotėms. Be to, vakarinių pasienio apygardų teritorijoje buvo gynybos narkomo bendrame rezerve 11 divizijų. Viso vakarų kryptyje buvo numatyta turėti 170 divizijų.

  Pagal priedangos planą iš vidinių apygardų buvo permetamos 28 šaulių divizijos ir 4 armijos korpusų vadovybės. Faktiškai pirmame priedangos armijų ešelone 1941 birželio 22 buvo 56 šaulių ir kavalerijos divizijos. Sieną saugojo pasienio kariuomenė. 50-100 km atstumu nuo sienos buvo dislokuotos 52 divizijos. Apygardų rezerve buvo 62 divizijos, bet jos buvo išskirstytos 4,5 tūkst. km fronte ir nuo 100 iki 400 km gilumoje.
  Viskas iš И.Г.Павловский. Сухопутные Войска СССР, 1985. Šis savo ruožtu cituoja: История второй мировой войны 1939-1945, т.3, с. 437,438, 440, 441.

  Nei vienos išskirtos tankų ar motorizuotos divizijos <img loading=” title=”Smile” />

  Štai čia ir yra "pirmasis strateginis ešelonas". Jam buvo keliamas uždavinys ne laukti "antro" strateginio ešelono, o armijoms apsiginti bet kokia kaina. Tik apsiginti jos dėl daugybės priežasčių sumos jos buvo nepajėgios. "Už jų" buvo karinių apygardų rezervai. "Antro", taip išeitų, 1941 birželio 22 nebuvo, todėl jo niekas ir nelaukė?
  Buvo tik divizijos, kurios prieš sovietų puolimą būtų permestos į pasienį puolimui. 1941 birželio 22 prasidėjus karui ir vokiečiams "perskrodus" priedangos armijas su visais jų planais, šios divizijos buvo keliamos ir metamos link fronto, bet ne kaip "antras" ešelonas, o kaip papildymas frontams?

  #36530
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  Rizikuodamas būti nuobodžiu pasikartosiu.
  Strateginiai ešelonai – pirmasis ir antrasis – yra planinės sąvokos. Į šių ešelonų sudėtį įeina tiek divizijų – korpusų – armijų, kiek jų yra numatoma tuo konkrečiu momentu egzistuojančiame operatyviniame plane. Yra klaidinga,sakykim, pirmąjį strateginį ešeloną suprasti kaip priedangos armijų visumą ar kaip tuo metu [i:2r906sxg]pakankamai arti sienos[/i:2r906sxg] buvusios kariuomenės sumą. Paskutinis žinomas kariuomenės paskirstymas, kartojuosiu, yra Vatutino pasirašytoje birželio 13 dienos pažymoje, kurią rati galima pvz. čia http://www.pereplet.ru/history/Russia/U … ravka1.htm Iš šio dokumento matyti, kad tuo metu ginkluotose pajėgose turėjo būti 303 divizijos. Iš jų 186 buvo planuojamos išskleisti netoli vakarinės sienos – tai pirmasis strateginis ešelonas; 51 viena divizija skiriama 51 divizija – tai antrasis strateginis ešelonas; 66 divizijos skiriamos antraeilėms, t.y. ne vakarų kryptims, šios divizijos nepriskiriamos strateginiams ešelonams.
  Pirmojo strateginio ešelono nelaukė ir neturėjo laukti antrojo strateginio ešelono kariuomenės, nes pastarojo divizijos buvo planuojamos kaip rezervas: jei puolama ir puolimas sekasi – jos metamos puolimui sustiprinti; jei nesėkmingai ginamasi, tai antrojo strateginio ešelono divizijos turi būti skirtos skylių užkamšymui.
  Reiktų atkreipti dėmesį, kad pirmojo strateginio ešelono kariuomenė savo ruožtu buvo skirstoma į pirmąjį operatyvinį ešeloną ir fronto rezervą.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 18)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.