Mitiniai NKVD užtvaros būriai – Puslapis 2 – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 61)
 • Autorius
  Įrašai
 • #35368
  Avatar
  rix
  Participant

  Arvydo teiginys, jog užtvaros būriai buvo pavaldūs frontų-armijų-divizijų vadams ir su NKVD turėjo mažai ką bendro yra teisingas, tačiau reiktų pastebėti, kad beveik be išimčių būrius sudarė NKVD personalas (укомплектованные личным составом войск НКВД). Taip sakant situacija tokia – NKVD kariai (batalionų ir kuopų vadai, kaip minėjau, dauguma iš NKVD turėję specifinius NKVD laipsnius, – visokie vyresnieji NKVD leitenantai ir tt) Kariuomenės dalinių ir junginių (pradedant divizija) vadų pavaldume, dėl ko čekistai, suprantama, nebuvo itin patenkinti.
  Pažymėtina, kad egzistuoja ir 1941 09 12 d. išleista Stavkos direktyva Nr 001919 divizijų, armijų ir frontų vadams(командующим войсками фронтов, армиями, командирам дивизий) dėl užtvaros būrių formavimo. Direktyvą pasirašo Stalinas ir Šapošnikovas, taigi, aliuzija į Armijos pavaldumo dalinius. Kaip jie sugyveno su NKVD, man dar išlieka neaišku. Pažymėtina, kad kažką panašaus į užtvaros būrius bei štrafbatus turėjo ir Werhmachtas.
  Kas dėl bausmės būrių, tai turiu jiems dedikuotą knygutę su visų dalinių numeriais. Sąrašas užima 96 puslapius, taigi skaičiai įspūdingi. Drausmės būriai, savo ruožtu, buvo skirstomi į atskirus, pavaldžius konkrečiam junginiui, šturmo paskirties ir t.t.

  #35367
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:2lo1i9vd]]tačiau beveik be išimčių būrius sudarė NKVD personalas (укомплектованные личным составом войск НКВД).[/blockquote[/quote:2lo1i9vd] Vertimas. [i:2lo1i9vd]Užtvaros būrius nustatyti pavaldžius Armijų karinėms taryboms per jų ypatinguosius skyrius. Užtvaros būrių priešakyje pastatyti kovine prasme labiausiai patyrusius osobistus.
  Užtvaros būrius komplektuoti iš Tolimųjų Rytų divizijų rinktinių vadų ir karių[/i:2lo1i9vd]. Kaip matome, nors tiems būriams vadovavo osobistai, bet jie turėjo būti sudaryti, mano manymu, iš paprastų karių.

  #35370
  Avatar
  rix
  Participant

  Arvydui-
  citata dėl NKVD personalo:
  "приказом НКВД СССР №00941 от 19 июля 1941 года при особых отделах дивизий и корпусов были сформированы отдельные стрелковые взводы, при особых отделах армий — отдельные стрелковые роты, при особых отделах фронтов — отдельные стрелковые батальоны, укомплектованные личным составом войск НКВД "
  šaltinis:
  "Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне" Т.2. Начало. Книга 1. 22 июня — 31 августа 1941 года. М., 2000. С.366

  #35369
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  na va, pagaliau susikalbėjom, o tai turėjome mintyje skirtingus dalykus. Nė kiek neabejojau, kad NKVD (ar buvę 3-ojo skyriaus) užtvaros būriai buvo sudaryti iš enkavėdistų. Aš gi kalbėjau apie "paprastus" ( fronto-armijos-divizijos) užtvaros būrius. Pastarieji gi buvo sudaryti iš paprastų karių.

  #35371
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Norečiau pateikti papildomos informacijos.
  1941m. liepos 19d. NKVD įsakymų № 00941divizijų ir korpusų ypatynguose skyriuose buvo suformuoti atskiri šaulių būriai, armijų ypatynguose skyriuose atskiros kuopos, frontų ypatinguose skyriuose suformuoti atskiri šaulių batalionai sukomplektuoti iš NKVD karių. Dalinių ir junginių YS vykdydami savo užduotis, turejo pastatyti užtvaros burius RA užnugarije.
  RA Genštabo viršininkas Žukovas 1941.07.26d. savo telegramoje № 00533 raše:
  «Per užnugario užtvaros buriu linijas praeina į gylų užnugarį labai didelis kiekis vadų ir raudonaarmiečių. Jie savo pasirodymu ir perdietais pranešimais dezorganizuoja civilius gyventojus ir skleidžia paniką(taip tekste). Nustatyta:
  1. Užtvarų tarnyba armijų ir frontų užnugaryje organizota labai žemai(taip tekste) ir stovi tik keliuose.
  2. Sulaikant vietoj to, kad nedelsiant sulaikytasis butu siunčiamas į fronto dalinį, jis siunčiamas toliau į užnugarį….“
  Taigi karo pradžioje užtvaros buriai buvo sudaryti iš NKVD kariu. Tik veliau, kaip raše kolega Arvydas užtvaros buriai buvo sudaryti iš RA kariu.
  Pateiksiu dar vieną dokumentą.
  Saugumo 3-jo rango komisaro Milšteino pranešimas Berijai:
  « Nuo karo pradžios iki 1941.10.10d. ypatingieji skyriai ir NKVD užtvaros buriai sulaike 657 364 kariškius, atsilikusius nuo savo daliniu ir begusius iš fronto. Iš sulaikytujų areštuota 25 878 žmones, o likusieji 632 486 sugrupuoti į dalinius ir vel išsiusti į frontą.
  Areštuota
  Šnipų- 1505
  Diversantų- 308
  Išdavykų- 2621
  Bailių ir panikierių – 2643
  Dezertirių -8772
  Provokacinių gandų skleidejų -3987
  Save sužeidusiujų -1671
  Kitų -4371.
  YS nutarimų ir karo tribunolo nuosprendžių sušaudyta 10 201 žmogus, iš jų priešais rykiuote- 3321.
  Pagal frontus:
  Leningrado- areštuota 1044, sušaudyta -854, iš jų priešais rykiuote -43.
  Karelijos- areštuota 1044, sušaudyta -854, iš jų priešais rykiuote -43.
  Šiaures- areštuota 1683, sušaudyta – 933, iš jų priešais rykiuote – 280.
  Šiaures-Vakarų areštuota 3440, sušaudyta – 1600, iš jų priešais rykiuote – 730.
  Vakarų- areštuota 4013, sušaudyta – 2136, iš jų priešais rykiuote – 556.
  Pietų-Vakarų – areštuota 3249, sušaudyta – 868, iš jų priešais rykiuote – 280.
  Pietų – areštuota 3599, sušaudyta – 919, iš jų priešais rykiuote – 191.
  Briansko – areštuota 799, sušaudyta – 389, iš jų priešais rykiuote – 107.
  Centrinio – areštuota 686, sušaudyta – 346, iš jų priešais rykiuote – 234.
  Rezervinio – areštuota 2516, sušaudyta – 894, iš jų priešais rykiuote – 157.»

  #35372
  Avatar
  quattro51
  Participant

  Kiek suprantu iš jūsų pranešimų, tai visi sušaudytieji buvo iš pradžių sulaikyti, o ne besitraukiantys sušaudyti iš kulkosvaidžio mūšio metu?

  #35373
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Taip. Jus teisingai supratote.

  #35374
  Avatar
  quattro51
  Participant

  Bet kaip sakoma "nebūna ugnies be dūmų", iš kur galėjo kilti toks mitas apie savų kulkosvaidžių serijas besitraukančių link? Na pavyzdžiui šioje svetainėje kažkas minėjo, kad dar vienas garsus mitas "vienas šautuvas trims" galėjo kilti nuo I PK laikų, kai kartais tikrai būdavo tokia situacija. Norėčiau išgirsti, Jūsų, Rytų fronto ekspertai nuomones <img loading=” title=”Wink” />

  #35375
  Avatar
  murava
  Participant

  Vienas šautuvas trim galima paaiškinti, pavyzdžiui iš poligono traukėsi 29 šaulių korpuso artilerijos pulkas su vilkikais, šitą kolona sustabdė nkvd-istai ir vilkikų vairuotojams buvo įsakyta prašukuoti mišką, ten atseit parašiutininkai, vilkikų vairuotojai buvo visai ne ginkluoti, o ten buvo prasiverže vokiečių tankai, na jos neginkluotus ir sušaudė, kas dėl kulkosvaidžių serijų, tai kai kildavo panika ir pradėdavo bėgti, tai į jos šaudydavo, bet iš pradžių paleisdavo serija virš galvų, ten juk būdavo atrenkami patyrę kariai, jei tai nesustabdydavo tai priekinius nušaudavo, bet į nugaras tikrai nešaudydavo.

  #35376
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Galečiau dar papildyti šią temą( vienas šautuvas trim). Karo pradžioje egzistavo toks RA 17-is mechanizuotas korpusas. Juo ginkluoti daliniai buvo birželio 23-25d. išsiusti į frontą, o neginkuoti bet perrengti kariška uniforma palikti miške šalia Naugarduko. Ten buvo surinkta apie 7 000 beginklių karių. Matatomai apie šitą grupę vadai užmiršo ir ji buvo užklupta vokiečių motociklininkų, kurie išvaike grupę po mišką. Silpnai ginkluotos buvo kai kurios Leningrado savanorių divizijos. Dažnai artileristai beveik neturejo šaulių ginklų.

  #35377
  Avatar
  aleksandr.n
  Participant

  Dar norečiau kai ka pridurti kita tema. Šioje temoje buvo minimi drausmes batalionai ir kuopos. RA karo metu egzistavo dvieju rūšiu drausmes batalionai. Karo pradžioje buvo (дисциплинарные), o nuo 1942m. liepos men. (штрафные). Pirmieji egzistavo kiekvienoje karyneje apygardoje dar prieš karą.
  Buvo RA dar viena rūšis drausmes batalionu. Tai šturmo batalionai (отдельные штурмовые). Iš viso tokiu batalionu buvo suformuota 29. Pirmieji keturi suformuoti gynybos liaudies komisaro 1943m. 08.01d. įsakymu № Орг-2-1348 tryjose karinese apygardose. Batalionai buvo formuojami pagal etatą № 04/331. Juo sudetyje turejo buti 927 kariai. Batalionai turejo buti nauduojami aktiviuose fronto ruožuose ir formuojami iš vadų-viršininkų kontingento(taip įsakyme), kuris buvo laikomas NKVD specstovyklose. 1-as ir 2-as šturmo batalionai formuojami Maskvos kar. apygardoje, 3-as Pavolgio KA, o 4-as Stalingrado KA.
  Kas buvo tas įsakyme minimas kontingentas? Jį sudare vadai ir politvadovai, kurie 1941-42m. pasiliko vokiečių okupuotose teritorijose ir nedalyvavo partizanineje ar pogrindžio kovoje arba išejo iš apsupties su jiems nežinomais kariais. Stalino nuomone jie krauju turejo išpirkti savo «kaltę». Vadai ir politrukai šturmo batalione turejo išbuti 2 menesius, dalivavimo kovose. Jei jie likdavo gyvi jiems gražindavo laipsnius ir pareigas, kurias jie turejo ankščiau.
  Nuo štrafbato jie skiresi tuo, kad į štrafbatą vadai buvo siunčiami karinio tribunolo sprendimu, o į šturmo batalioną tiesiog iš NKVD lagerio. Be to šturmo balionuose buvo vien karininkai, o štrafbate matomai buvo ir tam tikras kiekis kitos "publikos".

  #35378
  Avatar
  murava
  Participant

  M. Meltiuchovas knygoje "Трагедия 1941" pateikia 3- sios Valdybos dokumentą Nr.35134 birželio 25 d. pagal kuri jau tada buvo sukurti užtveriamieji būriai:
  "…3-sis fronto skyrius pagalbai ir ryšio pagerinimui į armiją ilgalaikei komandiruotei išsiuntė iš fronto(šiaurės-Vakarų, mano pastaba) 3-jo skyriaus aparato 35 operatyvinius darbuotojus.
  Kartu su vadovybę organizuoti užtveriamieji būriai (отряды заграждения), kad sulaikytu savavališkai palikusius kovines pozicijas karius ir surinkti klaidžiojančius." 33p.

  #35379
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Arvydas":27khdju3 wrote:
  Tam, kad būtų nukauti savųjų šūviais į nugara, kaip kariai turėjo trauktis?…Atbuli? <img loading=” title=”Confused” />
  [/quote:27khdju3]

  Norėčiau paprieštarauti Arvydui. Matote, realiame kare traukiamasi keliais būdais. Tarkim atsišaudant , o ši pozicija panaši į apibūdinamą "veidu į priešą". Taigi taip traukiantis į kur atsukta besitraukiančiojo nugara?
  Juolab kad sovietų kariniuose daliniuose už sužeidimus užpakalinėje kūno dalyje nebuvo duodamos papildomos atostogos, todėl kaip zuikiai jie sprukdavo tik suomių filmuose apie karą <img loading=” title=”Wink” />

  #35380
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  taip, neneigiu, kad galima trauktis ir "veidu į priešą". Bet ir tokiu atveju sunkiai įsivaizduoju, kad tie užtvaros būriai serijomis iš kulkosvaidžių šautytų į tuos besitraukiančius.

  Juolab kad sovietų kariniuose daliniuose už sužeidimus užpakalinėje kūno dalyje nebuvo duodamos papildomos atostogos.

  Drįstu tvirtinti, kad tai eilinis mitas. Arba teiginio įrodymui turėtum pacituoti kokį nors įsakymą, kuriame apie tai rašoma.

  #35381
  Avatar
  MAS
  Participant
  "Arvydas":17qqqj0h wrote:
  Bet ir tokiu atveju sunkiai įsivaizduoju, kad tie užtvaros būriai serijomis iš kulkosvaidžių šautytų į tuos besitraukiančius.
  [/quote:17qqqj0h]
  Pateikiu citatą iš Хайдар Искандяров prisiminimų apie tarnybą 51-oje baudos kuopoje
  [i:17qqqj0h] А в полукилометре позади роты еще одна линия траншей вырыта, и в ней солдаты с пулеметами. Заградительный отряд. Чтобы в случае отступления штрафников "подбадривать" очередями в спину. [/i:17qqqj0h]
  Taigi turiu pasiūlymą <img loading=” title=”Wink” />

  Dėl sužeidimų į užpakalinę kūno dalį ir jų traktavimo RA jokio įsakymo pateikti negaliu, nes nemanau kad toks egzistavo. O štai, tarkim, literatūroje pasitaiko !lol
  [u:17qqqj0h] Такое ранение считаетсЯ позорным. Получить пулю в зад
  можно, только убегаЯ от противника, и такаЯ рана – клеймо
  труса и дезертира. [/u:17qqqj0h]

Rodoma 15 įrašų - nuo 16 iki 30 (viso: 61)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.