Mitiniai NKVD užtvaros būriai – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 61)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34125
  Avatar
  quattro51
  Participant

  Vienas iš populiariausių viso Antrojo pasaulinio karo mitų. NKVD būriai šaudydavo kiekvieną kuris bandė trauktis ir taip pasiuntė į aną pasaulį daugybę rusų kareivių. Bet kaip buvo iš tikro? Kaip dažnai buvo naudojami (jei išvis buvo naudojami) tokie užtvaros būriai ir prieš kokius dalinius jie buvo naudojami? Man asmeniškai tik teko girdėti, kad tokie NKVD užtvaros būriai buvo naudojami prieš bausmės batalionus ("Štrafbatus"), bet ir vėl, mano žinios gali prasilenkti su tiesa.

  P.S. gal kas galit rekomenduoti kokių nors šaltinių ar literatūros šiuo klausimu? (Filmo "Priešas už vartų" nesiūlyti <img loading=” title=”Smile” /> )

  #35354
  Avatar
  ARS
  Participant

  Užtvaros būriai paminėti ir B.Sutkaus knygoje . Tik lieka neaišku ar tuos būrius , jų "veiklos" rezultatus (pvz. RKKA kareivius , nušautus į nugarą) Sutkus matė pats , ar apie juos sužinojo iš "masinio informavimo priemonių" .

  #35353
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  NKVD būriai nėra mitas. Mitas yra tai, kad, kaip rašo kolega, NKVD šaudė į kiekvieną besitraukiantį.
  Taip vadinami "užtvaros būriai" karo pradžioje buvo sukurti prie NKVD ypatingųjų skyrių. Tačiau jie veikė ne prie pat fronto linijos, o kiek toliau nuo jos, jų užduotis buvo gaudyti šnipus, diversantus ar šiaip įtartinus asmenis. "Tikrieji" užtvaros būriai, t.y. tie, kurių paskirtis buvo sulaikyti be įsakymo besitraukiančius karius, buvo sudaromi ne iš NKVD, o iš paprastų karių. Pirmieji tokie būriai buvo sudaryti Briansko fronte pagal vyriausiosios vadovybės 1941 metų rugsėjo 5 dienos direktyvą Nr.001650, vėliau jie buvo pradėti kurti ir kituose frontuose. Įsakyme buvo sakoma, kad leidžiama sudaryti užtvaros būrius nepatikimose divizijose. Tų būrių dydis buvo numatytas ne didesnis kaip bataljonas vienai divizijai (arba viena kuopa pulkui). Užtvaros būrys buvo tiesiogiai pavaldus divizijos vadui. Būriai šaudydavo "bailius ir panikierius", bet ne visus iš eilės kulkosvaidžių serijomi; kartais bausmė buo vykdoma prieš rikiuotę.
  Apie užtvaros būrius kalbama ir garsiajame 1942 metų liepos 28 dienos įsakyme Nr.227 (Nė žingsnio atgal), kuriame buvo numatyta kiekvienoje armijoje sudaryti po 3 – 5 užtvaros būrius iš 200 žmonių kiekviename. Iš viso Stalingrado ir Dono fronte buvo suformuota apie 41 toks būrys. Nuo 1942 metų rugpjūčio 1 iki spalio 15 Dono fronto užtvaros būriai sulaikė 36109 karius, iš jų areštavo 736, sušaudė 433, nukreipė į bausmės kuopas 1056, į bausmės bataljonus 33, gražino į savo dalinius ir perskirstymo punktus 32933. Stalingrado fronte šie skaičiai atitinkamai 15649, 244, 278, 218, 42, 14833.
  Žinomi atvejai, kaip užtvaros būriai patys stojo į mūšį su priešu.
  Užtvaros būriai buvo išformuoti 1944 metų spalio 29 dienos įsakymu Nr.0349.
  ARS rašė
  [quote:1eruxpk0]]Užtvaros būriai paminėti ir B.Sutkaus knygoje[/blockquote[/quote:1eruxpk0] Bandom prisiminti tą garsiąją sceną iš "Priešas prie vartų". Kariai traukiasi po nepavykusio puolimo, o užtvaros būrys į juos pila kulkosvaidžio serijomis. Tam, kad būtų nukauti savųjų šūviais į nugara, kaip kariai turėjo trauktis?…Atbuli? <img loading=” title=”Confused” />

  #35356
  Avatar
  quattro51
  Participant

  Iš pateiktų skaičių nesunku paskaičiuoti, kad iš užtvaros būrių sulaikytų "bailių ir panikierių" sušaudoma būdavo ~0,01%. Akivaizdu, kad šaudymai nebuvo tokie masiški, kaip kad sklando mitas.

  #35357
  Avatar
  ARS
  Participant
  "Arvydas":oinlahgi wrote:
  Gal galėtum pasakyti kurioje vietoje rašoma, nes man toks epizodas neužstrigo, o greitomis perverčiant knygą rasti nepavyko.[/quote:oinlahgi]
  Pažiūrėsiu .

  "Arvydas":oinlahgi wrote:

  ar tuos būrius , jų "veiklos" rezultatus (pvz. RKKA kareivius , nušautus į nugarą)

  Bandom prisiminti tą garsiąją sceną iš "Priešas prie vartų". Kariai traukiasi po nepavykusio puolimo, o užtvaros būrys į juos pila kulkosvaidžio serijomis. Tam, kad būtų nukauti savųjų šūviais į nugara, kaip kariai turėjo trauktis?…Atbuli? <img loading=” title=”Confused” />
  [/quote:oinlahgi]
  Jei būtų karys nušautas į krūtinę , galėtum pagalvot , kad kulką gavo nuo priešo … Kaip turėtų atrodyt sužeidimas nuo užtvaros būrių , reikia klaust teismo medicinos ekspertų :! Tiesą sakant , neteko skaityt memuarų , kur būtų detaliai aprašytas užtvaros būrių panaudojimas .

  #35355
  Avatar
  ARS
  Participant
  "Arvydas":3g01krci wrote:
  Gal galėtum pasakyti kurioje vietoje rašoma, nes man toks epizodas neužstrigo, o greitomis perverčiant knygą rasti nepavyko.[/quote:3g01krci]
  B.Sutkus "Snaiperis" 89 psl.
  "…Tik bolševikai galėjo sugalvoti tokią taktiką – žmones ginklu varyti į mirtį . Už jų nugarų stovėjo specialūs NKVD daliniai su komisarais ir karininkais priešaky , kurie šaudydavo mėginančius trauktis ar sprukti kareivius . Šitaip daugybė kareivių prie vokiečių linijų buvo nušauti į nugaras."
  Berods, smulkiau apie užtvaros būrius šioje knygoje rašyta nebuvo .
  #35358
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  ačiū už citatą. Tad pabandykim kartu logiškai pasvarstyti ir nereiks jokių teismo medicinos ekspertų. Įsivaizduokime, kad mes patys esam priekinėse linijose. Priešo ataka, įsakymo trauktis nėra, bet nervai neišlaiko ir nutariam savavališkai trauktis. Kaip palieksim apkasus ir trauksimės? Nuo priešo bėgsim atbuli? Manyčiau, kad vis tik bėgsim nugarą atsukę priešui. Nežinau ar pakankamai aiškiai išsakiau savo mintį, bet mano manymu jei ir šaudė tie užtvaros būriai besitraukiančius saviškius, tai tikrai ne į nugarą. Sunku pasakyti iš kur B.Sutkus paėmė šią frazę. Dar neaiškesni toliau einantys du sakiniai.
  [i:aq8vi0vb]Tokį savo kareivių šaudymą bolševikai grindė tuo, kad jie, girdi, bendradarbiavę su "fašistų koloborantais". Todėl jie turėję "savo kaltę prieš tarybinę tėvynę išpirkti savo krauju".[/i:aq8vi0vb]
  Gal bandyta pasakyti, kad tie būriai buvo tik už bausmės bataljonų? Bet tie bataljonai buvo sudaryti nebūtinai iš "fašistų koloborantų".
  Ir dar. B.Sutkus minomose citatose rašo apie 1944 metų rudenį. O tuo metu, kaip minėta aukščiau, užtvaros būriai buvo jau panaikinti kaip netekę prasmės.

  #35359
  Avatar
  Gunas
  Participant

  Žmogaus atmintis subjektyvi, Sutkus jau galėjo tiksliai ir neprisiminti kada kas buvo. Be to, jis greičiausiai irgi buvo veikiamas III Reicho propagandos ir apie tai galėjo pasiskaityti ir kokiame nors to meto laikraštėlyje.

  #35360
  Avatar
  murava
  Participant

  "bendradarbiavę su fašistų koloborantais" tai tikriausiai batalionai sudaryti iš gyventojų, ką tik išvaduotu rajonų, jų padėtis buvo lygiai tokia pati, kaip ir bausmės batalionų, gal net blogesnė.

  #35361
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster
  "Gintas":26fr4f32 wrote:
  "bendradarbiavę su fašistų koloborantais" tai tikriausiai batalionai sudaryti iš gyventojų, ką tik išvaduotu rajonų, jų padėtis buvo lygiai tokia pati, kaip ir bausmės batalionų, gal net blogesnė.
  [/quote:26fr4f32] gal Gintas galėtų pateikti tokių bataljonų pavyzdžių? Nors klausimas tikriausiai daugiau nei retorinis retorinis – nebuvo Ginto minimų bataljonų, kurie būtų buvę sudaryti iš išvaduotų rajonų gyventojų ir kurių padėtis buvo blogesnė nei bausmės bataljonų. Išvaduotų rajonų gyventojai patekdavo į "normalius" karinius junginius ir dalinius. O "bendradarbiavę su fašistų koloborantais" į veikiančią armiją dažniausiai nepatekdavo, jų kelionės dažniausiai būdavo rytų kryptimi.

  Sekantis B.Sutkaus sakinys taip pat pakankamai įdomus.
  [i:26fr4f32]Todėl jie turėję "savo kaltę prieš tarybinę tėvynę išpirkti savo krauju".[/i:26fr4f32]
  Tai yra beveik pažodinė citata iš…įsakymo apie drausmės bataljonų sudarymą. B) Drausmės bataljonai ir kuopos buvo sudaryti remiantis….tuo pačiu 1942.07.28 įsakymu Nr.227 ("Nė žingsnio atgal"), kuriuo buvo formuojami užtvaros būriai. Štai citata iš šio įsakymo.

  в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.

  Vertimas. [i:26fr4f32]Formuoti fronto ribose nuo 1 iki 3 (pagal aplinkybes) bausmės bataljonus (po 800 žmonių), į kuriuos nukreipti visų kariuomenės rūšių vidurinės grandies ir vyresniuosius vadus bei atitinkamo laipsnio politinius darbuotojus, kurie prasikalto pažeisdami discipliną dėl baimės ar savitvardos stokos ir nukreipti juos į sunkesnius fronto ruožus, tuo suteikiant jiems galimybę prieš Tėvynę krauju išpirkti savo nusikaltimus. [/i:26fr4f32] Atkreipiu dėmesį, kad 1942 metais dar nebuvo karininkų, o buvo vadai, karininkai atsirado tik 1943 metais.

  #35362
  Avatar
  Gunas
  Participant

  Buvo ne tik batalionai, bet ir kuopos. Apie drausmės dalinius yra geras straipsnis viename iš žurnalo "Seržant" numerių. Ten netgi išvardinti visi drausmės daliniai.

  #35363
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:2kf3jh2j]]Buvo ne tik batalionai, bet ir kuopos. [/blockquote[/quote:2kf3jh2j]Bausmės dalinių sąrašus galima rasti ir kituose leidiniuose.
  Išduosiu nedidelę paslaptį. Vienas iš svetainės narių atsiuntė dokumentus, kuriuose matosi, kad vienas tokių bataljonų dalyvavo ir 1944 metų mūšiuose Vilkaviškio apylinkėse. Kol kas dar nepavyko nustatyti kuriose karių kapinėse tie žuvę bataljono kariai palaidoti.

  #35364
  Avatar
  murava
  Participant

  Šaltinis O. Plenkov "III рейх война:до критической черты" 188-189 p. Ten atsiminimai tiek rusų tiek vokiečių, buvęs rusų karo veteranas sako, kad jų pulke taip buvo sukomplektuoti du batalionai, žmonės ne tik po kelis mėnesius negaudavo uniformos, bet ir ginklų, vokietis rašo, kad jiems tokie papuolė belaisviai kurie pasakojo, kad juos vertė eiti į ataką, nes juos įtarė bendradarbiavus su vokiečiais, nes jie gyveno okupuotoje teritorijoje, aprašomi veiksmai vyko 1942 gegužės mėn. kai rusai puolė Charkovą ir 1943 m. Ukrainoje.

  #35365
  Avatar
  rix
  Participant

  Gerbiamieji, pradėjote diskusiją dėl užtvaros būrių ir nejučia pereinate prie draumės dalinių. Užtvaros būriai buvo viena, drausmės daliniai visai kas kita. Didžiausias mitas dėl užtvaros būrių yra tai, jog jie pradėti formuoti remiantis įsakymu Nr 227. Iš tikto pirmieji užtvaros-kontrolės daliniai atsirado dar 1941 birželio 27 d. kuomet Liaudies gynybos komisariato 3-oji valdyba įsakymu Nr. 35523 reglamentavo jų formavimo principus. Lygiagrečiai NKVD struktūroje užtvaros daliniai atsiranda Įsakymo Nr. 00941 (1941 liepos 19 d.) pagrindu. Vėliau būrių veiklą reglamentavo ir kiti įsakymai, dalį jų savo poste pamini Arvydas.
  Dėl drausmės dalinių. Pastarieji pradėti formuoti remiantis garsiuoju įsakymu Nr 227, iš viso iki 1945 juose pabuvojo 427 000 karių.

  #35366
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  [quote:36m0aorc]]Gerbiamieji, pradėjote diskusiją dėl užtvaros būrių ir nejučia pereinate prie draumės dalinių.[/blockquote[/quote:36m0aorc] Čia aš išsireiškiau ne visai tiksliai, bet ir kolegos rix pranešime yra šioks toks netikslumas. Pradėkim viską nuo pradžių.
  Taigi, pirmieji mobilūs užtvaros -kontrolės būriai tikrai atsirado būtent tada, kaip rašo kolega -1941.06.27 gynybos liaudies komisariato 3-osios valdybos įsakymu. Čia reiktų priminti vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1941 metų reorganizacijų peripetijas. Vasario mėnesį nuo NKVD buvo atskirta valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB). Taip pat iš NKVD buvo išskirta karinė kontražvalgyba, perduodant šias funkcijas gynybos liaudies komisariatui ir tuo tikslu įsteigiant Trečiąją valdybą. Taigi kariniams kontražvalgybininkams priklausantys užtvaros būriai turėjo gaudyti dezertyrus ir pafrontėje esančius įtartinus asmenis (galimai priešo šnipus ir diversantus) bei po parengtinio tardymo turėjo juos perduoti teismui. Patys šie būriai vykdyti nuosprendžių neturėjo teisės.

  Lygiagrečiai NKVD struktūroje užtvaros daliniai atsiranda Įsakymo Nr. 00941 (1941 liepos 19 d.) pagrindu.

  Štai šis sakinys ne visai tikslus. Tenka vėl grįžti prie reorganizacijų. Liepos 17 dieną NKVD ir NKGB vėl sujungiami, o gynybos liaudies komisariato Trečioji valdyba perorganizuojami į NKVD ypatinguosius skyrius. Tad liepos 19 dienos įsakymas yra ne lygiagretus, o pakeičia birželio 27 įsakymą. NKVD užtvaros būrių esmė lieka ta pati kaip ir buvusio Trečiojo skyriaus, t.y. kontražvalgybinė – dezertyrų, šnipų ir diversantų gaudymas.

  Užtvaros būriai, kokius įsivaizduoja daugelis vis tik atsirado įsakymo Nr.227 pagrindu. Ir, kaip jau minėjau, jie buvo pavaldūs frontų-armijų-divizijų vadams ir su NKVD turėjo mažai ką bendro. Tačiau labai dažnai NKVD ir "paprasti" užtvaros būriai suplakami į vieną krūvą ir labai sėkmingai gyvuoja steorotipas – užtvaros būriai buvo sudaryti iš enkavėdistų.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 61)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.