29 TŠK karininkų likimai – Rytų frontas 1941-1945
Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 16)
 • Autorius
  Įrašai
 • #34107
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  svetainės dokumentų skyrelyje paskelbti du dokumentai apie korpuso karininkų išleidimą į atsargą https://rytufrontas.net/straipsniai/Isakymas1.pdf ir https://rytufrontas.net/straipsniai/Isakymas1.pdf . Įsakymas pasirašytas jau prasidėjus karui, kai apie kažkokius atleidimus negalėjo būti nei kalbos – paskelbta mobilizacija. Vienas variantas – taip buvo "apiforminti" prieš pat karo pradžią represuoti karininkai. Tačiau prabėgomis patyrinėjęs knygoje "Okupacija ir aneksija. Pirmoji sovietinė okupacija" S.Knezio pateikiamus represuotų karininkų sąrašus nustačiau, kad ne visos pavardės iš įsakyme pateiktųjų ten yra. Pabandykime kartu nustatyti šių karininkų likimus. Kurie iš jų buvo represuoti, koks kitų likimas – kodėl jie buvo "išleisti į atsargą" karui prasidėjus.

  #34704
  Avatar
  murava
  Participant

  o kas yra parašyta 43 straipsnyje "A" punkte?

  #34705
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  į tą punktą ir aš atkreipiau dėmesį. Be didesnių problemų pavyko surasti visą įsakymą, štai jis http://www.rkka.ru/docs/all/p220935.htm Tad tas punktas skamba taip

  а) за невозможностью использования в связи с сокращением штатов или реорганизацией;

  Trumpai drūtai – galima atleisti dėl etatų mažinimo arba reorganizacijos. Ar buvo etatų mažinimas? Spėjau pasidomėti ir tuo. Pasirodo – buvo. Kovo mėnesį pagal gynybos liaudies komisaro direktyvą taip vadinamos 12 tūkst. divizijos buvo sumažintos iki 10291 etatų, panašiai buvo sumažinti ir taip vadinamų 6 tūkst. divizijų etatai.
  Taigi, etatai buvo mažinami, bet taivyko … kovo-balandžio mėnesį. Tad turime labai įtikinamą versiją, kad "etatų mažinimo" pretekstu buvo "apiforminta" karininkų represijos. Bet jai įrodyti reiktų sužinoti karininkų likimus. Bent daugumos jų. Tada turėtume dar vieną kruopelytę 29 TŠK istorijoje.

  #34706
  Avatar
  Voland
  Participant

  Ten buvo tokia istorija, kad apygarda laikėsi tvirtos nuomonės, kad šis korpusas nėra patikimas, jame dar pavasarį buvo siekiama visus karininkus pakeisti į sovietinius, todėl čia greičiausiai mes matome šių nuotaikų įgyvendinimą.

  #34708
  Avatar
  rbt972
  Participant

  Klausimas – kur bazavosi " Pabaltijo Ypatingosios karinės apygardos štabas".
  Pagal V.Suvorovą – Panevėžy.
  Ar tai tiesa ?

  #34709
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  rbt972 – Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos štabas buvo Rygoje, tačiau 1941 metų birželio 20 – 21 dienomis vaovybė ir pagrindinės apygardos persikėlė į štabo lauko vadavietę netoli Panevėžio, miškelyje netoli Pajuostės aerodromo. Rygoje liko E.Safronovo vadovaujama grupė aukštų karininkų.

  Voland – ko gero ši versija yra labai arti tiesos. Tik keista, kad birželio 14 areštuoti karininkai iš armijos atleidžiami praėjus gerai savaitei ir tas įsakymas parašomas karui jau prasidėjus. Lyg tai daugiau nebūtų buvę ką veikti…

  Vis dar lieka aktualus klausimas – kada korpuso karininkams galutinai buvo panaikinti senieji kariniai laipsniai ir suteikti Raudonosios armijos karininkų laipsniai. Ta problema vieną kartą iškelta nagrinėjant F.Baltušio – Žemaičio turėtus laipsnius. Kaip žinoma, jis 1940 metais gavo lietuvišką brigados generolo laipsnį,tačiau 1940 gruodžio mėnesį jis Raudonosios armijos generolo-majoro laipsnio negavo. Klausimas vis dar aktualus – kada F.Baltušis – Žemaitis iš brigados generolo "atvirto" į kombrigus? 1940 metų pabaigoje? 1941 metų vasario 23, kai korpuso kariai priėmė priesaiką? O gal dar vėliau?
  Kolegos Todd straipsnyje apie 179 šd diviziją https://www.rytufrontas.net/e107_plugins … content.18 yra štai tokia frazė

  Pulkininkas leitenantas Otto Milaševičius nusišovė Adutiškyje, kareiviams pasakęs:

  Kolega šį faktą paėmė iš straipsnio Stasys Knezys. [i:5j8mxuhe]Lietuvos kariuomenės naikinimas (1940 m. birželio 15 d.–1941 m.)[/i:5j8mxuhe] http://www.genocid.lt/GRTD/Tremtis/stasys.htm
  Pasakysiu atvirai – man yra mažai įtikėtina, kad karo pradžioje kariai vis dar buvo su senaisiais laipsniais. Bet tam reiktų surasti įsakymą, kuriuo naikinami senieji laipsniai ir suteikiami naujieji. Be įsakymo ar kokio kito dokumento galime tik spėlioti – gal tada, o gal tada…

  #34707
  Avatar
  murava
  Participant

  Kariai ir karininkai iš papratimo galėjo vartoti senus laipsnius, nors pulkininko leitenanto laipsnį vartojo tik atsiminimuose ignuorodami rusišką papulkininką, kad ir pulkininkas leitenantas Listopadskis, jis savo atsiminimuose nerašo, kad tapo papaulkininkų, o visąlaik įvardiją savę kaip pulkininką leitenantą.

  #34710
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  kalba eina ne apie atsiminimus, o apie pakankamai solidų S.Knezio straipsnį. Arba pvz. leidinys "Okupacija ir aneksija. Pirmoji sovietinė okupacija", 431 psl. [i:2dr1nbhl]Milaševičius Otto, itnt.plk.leitenntas.[/i:2dr1nbhl] Nejaugi ir S.Knezys ignoruoja? O jei net ir taip, mano užduotas klausimas vis dar lieka atviras. Kas atsakys į jį? Be jokių [i:2dr1nbhl]gal[/i:2dr1nbhl], vien tik remiantis archyviniais dokumentais.

  #34711
  Avatar
  murava
  Participant

  Man Listopadskio atsiminimai pakankamai solidus, be to straipsnis tai ne dokumentas, aš pasitaisysiu, jie neignoravo, bet naudojo lietuviškajį atitikmenį, vietoj papulkininko, pulkininką leitenantą.

  #34712
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  atsiminimai gali būti solidūs tik kaip atsiminimai, istoriniuose tyrinėjimuose jie gali būti tik kaip šalutiniai įrodymai – tą juk tu pats, kaip istorikas, puikiai žinai.
  Dar kartą kartoju – norint atsakyti į iškeltą klausimą nei Listopadskio atsiminimų, nei Knezio straipsnio neužteks. Visų pirma – nei straipsnis, nei atsiminimai (kaip kad minėjai) nėra dokumentai, o antra – apie mus dominatį klausimą ten apskritai nekalbama. O todėl gali susidaryti įspūdis, kad karo pradžioje korpuso karininkai vis dar buvo pulkininkai leitenantai ir brigados generolai.
  Pradėjus palengva knaisioti šią problemą gauta šiek tiek informacijos apie 24-ąjį (t.y. latvių) šaulių korpusą. Ten karininkų peratestacija ir naujų karinių laipsnių suteikimas prasidėjo 1940 metų rugsėjo 14, kai naujus laipsnius gavo 96 karinių jūrų pajėgų karininkai, sausumos pajėgų karininkai naujus laipsnius gavo rugsėjo 27 – 723, spalio 10 – 1014.
  Galime manyti, kad lietuviškame korpuse laipsnių suteikims vyko panašiu metu. Bent aš manau, kad naujų laipsnių suteikimas turėjo būti baigtas iki 1941 metų vasario 23, t.y. iki priesaikos priėmimo. Bet šiai hipotezei įrodyti reikalingi dokumentai, atsiminimai ir straipsniai mažai kuo čia bepadės.

  #34713
  Avatar
  Kadagys
  Participant

  Panašu, kad ir vienam ir kitam įsakyme nurodyti "atleistieji" vienaip ar kitaip buvo susiję su daliniais, dalyvavusiais lietuvių, buvusių RA sudėtyje "sukilime" 1941 06 15 – 06 28, aptikau L.Čerškaus knygą – "Atsiminimų knyga", kurioje yra rašoma apie 306 atskirojo pionierių bataliono (žr.įsakymą Nr. 0483) karių pasipriešinimą vadams (tarp kitko, rusams) … Toje pat knygoje rašome ir apie panašų kitų dalių (17 PTO ???) likimą

  #34714
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  sukilimas vis tik prasidėjo ne nuo birželio 15, to sukilimo pradžia sutapo su karo pradžia, t.y. birželio 22 ar net kiek vėliau. Manau, kad klaida būtų teigti, kad ten vien tik sus sukilimu susijusių karių pavardės.

  #34715
  Avatar
  murava
  Participant

  Sekmadienį teko kalbėtis su generolo Vlado Karvelio sūnumi Rimgaudu Karveliu, tai jam tėvas sakė, kad bent iš vyresniųjų karininkų buvo represuoti tie kurie mokinosi ar stažavosi Vokietijoje.

  #34716
  Avatar
  Arvydas
  Keymaster

  versija gana įdomi ir gali būti artima tiesai. Nebandei tikrinti represuotųjų biografijas?

  #34717
  Avatar
  murava
  Participant

  Patikrinau pagal Vikipedija http://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija … _generolai, tai baigusių mokslus Vokietijoje tarp jų nėra, nieko nerašo apie stažuotes. Dauguma represuotų baigė Belgijos ir Prancūzijos akademijas, bet yra ir Čekoslovakijos ir tik Lietuvoje baigusių, bet tai gali būti dėl to, kad jie buvo aktyvus tautininkų ar krikdemų veikėjai kaip Ladiga, Galvydas-Bykauskas. Gen. Reklaitis vyko į Maskva aiškintis dėl dingusių sovietų kareivių (gal ką per aštriai pasakė?). Dar žvalgybos generolas Čaplikas (čia viskas aišku). Įdomus Kurkausko ir Kraucevičiaus likimai. Pirmasis 1918 – 1920 m. tarnavo RA, 1940 rugpjūčio mėn. suimtas, o 1941 m. kovo paleistas ir net leido išvykti į Vokietiją, antrasis buvo suimtas 1945 m. gegužėje Prahoje, bet rugsėji paleistas ir net mobilizuotas į kariuomenę, neilgam, 1945 m. pabaigoje demobilizavo, o 1946 m dar kartą suėmė.
  Labiausiai nenukentėjo kurie baigė tik Čekoslovakijos karinę akademiją suimtas atrodo tik vienas gen. Ladiga.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 16)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.