Lietuvos kariuomenėje Kalėdų šventės reikšmė buvo suprasta ir įvertinta. Kuris kareivių nelaukė Kalėdų atostogų? O negavę atostogų pasidžiaugdavo bendromis kūčiomis, kai susėdę už bendro stalo drauge su savo vadais ir draugais pajusdavo esą vienos šeimos nariai, mintimis susijungdavo su savo namiškiais.

Visi jaučia, kad be Kalėdų metai būtų kažkaip nepilni. Tokius neužbaigtus metus Lietuvos kareivis pergyvveno 1940 metais. Kultūros ir tradicijų griovėjai, sinagogų globėjai bolševikai „išlaisvino“ mus ir nuo Kalėdų švenčių.

Artinantis Kalėdoms, išgirdę kareivių kalbas apie netolimą šventę, politrukai kuopos raštinėj klausinėjo karininkus, kas yra tos Kalėdos, ir „stebėjosi“, kokie esą nekultūringi mūsų žmonės, švęsdami kažkokią kapitalistinę, kontrrevoliucinę šventę. Paaiškinus, patraukydavo pečiais ir dažniausiai atsakydavo: „Pas mus Sovietų Sąjungoje viskas kultūriškai daroma. Ten švenčiamos tik darbo žmonių šventės, sakysime, Naujieji Metai arba spalio revoliucijos, o tokias ponų šventes mes jau seniai išnaikinom. Nieko, paprasit ir jūs!”

Dvi savaitės prieš Kalėdas visas politrukų aparatas su žydais ir agitatoriais pradėjo judėti, smarkiai dirbti, kad pasiruoštų sutikti kontrrevoliucinę šventę. Per politpamokas kareivius įtikinėjo, jog Kalėdas švęsti yra nesąmonė, darbo žmonėms gėda tokiais prietarais gyventi ir t.t. Šnipeliai klausydavo, ką kareiviai tarp savęs šneka, kaip į tuos aiškinimus reaguoja. Lietuvių atsakymas į tuos politinio aparato aiškinimus buvo aiškus: paniekinantis šyptelėjimas. Visi, kurių šeimos gyveno toj pačioj įguloj, slapta ruošėsi Kalėdas švęsti namuose: kiti savo draugų tarpe kaip nors jas paminėti.

Dvi dienas prieš šventę pulkuose paskelbiamas sustiprintos apsaugos stovis, sargybos dvigubinamos, įsteigiami nauji postai, patruliai. Leidimas į miestą suvaržomas, ypatingi budėtojai iš aukštesnių štabų ir NKVD ištisą parą nardo po kuopas ir uostinėja, gal kur nors pajus kontrrevoliuciją. Visi politrukai budi.

Kiekviename batalione skiriamas specialus budėtojas karininkas su 2-3 porelėm patrulių. Įsakymas: nieko pašalinių neįleisti į kareivinių rajoną, nes esą dar gali į rajoną įeiti kunigas ir sukurstyti kareivius(taip, pav., buvo įspėjęs 259. ŠP komisaras ypatinguosius budėtojus gruodžio 24, 25 ir 26 d.).

Taip iš visų laukiamų Kalėdų švenčių, 1940 m. lietuvių 29 korpe gruodžio 24, 25 ir 26 d. buvo ypatingos parengties, padidintos tarnybos ir bereikalingo varginimo dienos. Bolševikai tai vadino „revoliuciniu arba klasiniu budrumu“.

Kad kareivius atitrauktų nuo „žalingų“ šventinių minčių buvo ruošiami kino seansai, vakaruškos, saviveikla ir visokie mitingai.

Kad būtų aiškiau, kiek vargo su 1940 metų Kalėdomis turėjo buvę mūsų politiniai „apaštalai“, paduodamas politinio skyriaus dokumentas.

SSRS Liaudies
Gynybos Komisariatas
179 Šaulių Divizijos
POLITSKYRIUS
1940 m. XII. 19.
Nr. 4977
Vilnius
Vertimas iš rusiško
Visiškai slaptai

179. ŠD Dalių Kariniams Komisarams
Artinasi šventė – „Kristaus Gimimas“, kuri lietuvių buržuazinėj armijoj buvo švenčiama labai iškilmingai. Kareivinėse būdavo atliekamos įvairiausios religinės apeigos, o gruodžio 24 d. vakare įvykdavo religinė apeiga – vakarienė, dalyvaujant visai vadų sudėčiai. Turint galvoje smarkią religinę nuotaiką likusioj kovotojų dalyje, kurstomą kontrrevoliucinės kunigijos(popovščinoi), būtina atitinkamu būdu organizuoti partinį, politinį darbą. Dalių kariniams komisarams ir visam politaparatui tame periode būtina sustiprinti dėmesį klasiniam, politiniam budrumui tokiu apskaičiavimu, kad būtų užkirstas kelias įvairiems galimiems antisovietiniams išsišokimams ir išsireiškimams religinėj srityje.

ĮSAKAU:
1. Gruodžio 23, 24, 25 ir 26 dienomis sustiprinti partinį – politinį darbą, neleisti tokios padėties, kad laisvomis nuo užsiėmimų valandomis nors vienas kovotojas pasiliktų politiškai neaptarnaujamas. Politinio – auklėjamojo darbo pagrindan padėti už Stalino bloko komunistų ir bepartyvių kandidatus būsimuose rinkimuose į SSSR Aukščiausiąją Tarybą.
Atskirai parengtiems politdarbuotojams sumaniai vesti antireliginius pasikalbėjimus, kurie parodytų, jog religija yra atsilikusi ideologija, atsilikusių nekultūringų masių, palaikoma kunigijos, kad galėtų geriau eksploatuoti dirbančiuosius.
2. Surinkti raudonarmiečių aktyvą ir kariniams komisarams asmeniškai pravesti su jais pasikalbėjimus apie partijos pažiūrą į religiją, mobilizuoti juos kovai su galimais reakciniais ir antisovietiniais reiškiniais. Aktyvui išaiškinti ir turėti galvoje religinius fanatikus, kad būtų galima iš anksto užkirsti kelią galimiems iš jų pusės ekscesams.
3. Gruodžio 24 ir 25 d. budėtojus skirti patikrintus vadus ir politdarbuotojus. Sargybas ir tarnybą parinkti iš patikrintų kovotojų ir jaunųjų vadų, sugebančių budriai nešti tarnybą ir neleisti nei vieno savavališko pasišalinimo. Surinkti vadų sudėtį ir papasakoti, kad raudonojoj armijoj religinės šventės nešvenčiamos ir pareikalauti iš jų švenčių dienomis būti savo daliniuose ir išlaikyti tvarką, neleidžiančią bet kokio karinės drausmės ir RKKA nustatytos tvarkos pažeidimo.
4. Gruodžio 24 ir 25 d. dalių klubuose ir Lenino kambariuose organizuoti raudonarmiečių saviveiklą, rodyti kino filmus, duoti progų pasireikšti saviveiklai ir artistų jėgoms. Susitarti su vietinėmis miesto organizacijomis, kad dalims parūpintų kino teatrų ir artistinių pajėgų.
5. Visą masinį darbą pravesti laikantis, kad 24 ir 25 d. yra paprastos darbo dienos, t.y. remtis tom dienom nustatyta dienotvarke.
6. „Gimimo“ dienomis organizuoti aukštą klasinį budrumą, neleisti prasiskverbti į raudonarmiečių gyvenamas patalpas ir dalių rajonus klasiniai priešingam elementui, sargybų tarnybą organizuoti taip, kaip ir švenčiant didžiąją socialistinę spalio revoliuciją.
7. Tomis dienomis nustatyta tvarka kasdien pristatyti politpranešimus, o bet kokių ypatingų įvykių atveju pranešti tuojau. Budintieji politrukai 4 kartus per dieną trumpu pranešimu telefonais informuoja budintį politskyriuje, – kur yra žmonės, kas daromas, ar yra amoralinių reiškinių, neįsileidžiant į reiškinių smulkmenas.

179. ŠD
Karinis Komisaras
(Pas) Pulko komisaras
PRODEUS
Originalui atitinka:
Sekretorius MELGUNOV

Tačiau neviskas vyko bolševikams pageidaujama linkme. Mūsų karių elgesys švenčių metu daugelyje dalinių nemaža prigadino bolševikų agentams nervų ir įvarė pykčio bei bolševikams įprasto jaudinimosi kievienoje smulkmenoje įžiūreti kontrrevoliuciją.

Z.R.