Pereiti į pirmą dalį

2 dalis

Lygiagrečiai su įtvirtintų rajonų statyba vyko ĮR‘ų valdybų ir jiems skirtos kariuomenės formavimas ir išskleidimas. 1941 metų sausio 1 apygardos kariuomenės sudėtyje buvo 41-ojo (Libavos), 42-ojo (Šiaulių) ir 44-ojo (Kauno) įtvirtintų rajonų valdybų kadrai, po 12 žmonių kiekvienoje. Iki balandžio 11 buvo suformuotos dar trijų ĮR‘ų valdybos: 45-ojo (Vindavos), 46-ojo (Šiaulių) ir 48-ojo (Alytaus). Nuo balandžio 201 42-ojo, 44-ojo, 46-ojo ir 48-ojo ĮR‘ų valdybos kadrai performuoti į IR‘ų Komendanto valdybas pagal etatų sąrašą 9/1, 61 žmogus kiekvienoje.
1941 metų balandžio 26 buvo paskirti 1-ojo, 3-ojo, žvalgybos skyrių viršininkai, ryšių viršininkai ir gurguolių-materialinio ir maisto tiekimo viršininkai. Tam tikslui, pavyzdžiui į Šiaulių (42-ąjį) ĮR‘ą iš 67-osios šaulių divizijos buvo paskirti du vadai, iš 48-osios – du, 126-os, 5-os, 125-os, 90-os, 23-os – po vieną vadą.
1941 metų gegužės 8 buvo paskirti 5-ojo skyriaus (administracijos-ūkio) ir sanitarinės tarnybos vadai.
1941 metų birželio 4 SSRS LKT išleido nutarimą2 Nr.1468-598СС.
1. Patvirtinti SSRS gynybos liaudies komisaro siūlomą naujai statomiems įtvirtintiems rajonams dalinių formavimą:
a) Įtvirtintų rajonų komendantų valdybų 13
b) Artilerijos-kulkosvaidžių batalionų 110
c) Artilerijos-kulkosvaidžių kuopų 16
d) Artilerijos divizionų 6
e) Artilerijos baterijų 16
е) Отдельных рот связи 6
f) Atskirų pionierių kuopų 13
2. Dalinių formavimą baigti iki 1941 spalio 1, tai atliekant dviem eilėmis:
1-a eilė – 45000 žmonių iki 1941 liepos 1
2-a eilė – 75000 žmonių iki 1941 spalio 1.
3. Įtvirtintų rajonų pirmos eilės pastovius garnizonus laikyti 70% ir įtvirtintų rajonų antros eilės garnizonus 30% nuo karo meto etatų.
Padidinti Raudonosios Armijos taikos meto sudėtį 120695 žmonių ir karo meto 239566 žmonių.

Šis nutarimas suteikė naują impulsą dalinių ĮR‘ams formuoti ir išskleisti. 1941 metų birželio 9 buvo paskirti atskirųjų artilerijos-kulkosvaidžių batalionų vadai ir štabų viršininkai. Tą pačią dieną buvo paskirti ĮR‘ų komendantų padėjėjai tiekimui, kuopų, būrių vadai ir ĮR‘ų jaunesniosios vadovaujančios sudėties mokyklų viršininkai.
1941 metų birželio 9 apygardos Karinė taryba išleido direktyvą3 Nr. ом/00169, kurioje GLK direktyvos Nr. орг/2/523631сс pagrindu numatoma iki birželio 20 suformuoti atskirus karinius dalinius 42-am, 44-am, 46-am ir 48-am įtvirtintiems rajonams.
Vyresnioji ir jaunesnioji vadovaujanti sudėtis buvo formuojama apygardos resursų sąskaita. Dalinių eilinių karių sudėtis buvo formuojama iš 40% 1940 metų rudens šaukimo raudonarmiečių ir 60% iš naujokų, kurie birželio mėnesį atvyko į junginius, – formuotojus. Kompensavimas junginiams-formuotojams turėjo būti liepos 10-15 dienomis. Atrinkti kadrinius jaunesniuosius vadus ir vadovaujančios sudėties vadus bei eilinius į formuojamus ĮR‘ų dalinius reikėjo iš labiausiai parengtų, disciplinuotų ir labiausiai patikrintų karių. Formuotojai turėjo skirti kulkosvaidininkus ir artileristus taip, kad nesumažėtų savų dalinių kovingumas.
Individualiais ginklais ir kulkosvaidžiais DP daliniai turėjo būti aprūpinami iš apygardos resursų, 122-mm minosvaidžių 25% reikalingo kiekio taip pat iš apygardos resursų. Autotransportu, ryšių priemonėmis, inžinieriniais ir cheminiais reikmenimis aprūpinama apygardos resursų sąskaita ir pagal 1941 metų tiekimo planą. Pistoletai-kulkosvaidžiai buvo keičiami įprastais pistoletais. Vietoj prožektorių AR-90 iš centro gauti prožektoriai PP-45. Kelių mašinos, parkai Md PA-3, elektrostotys AES-1 ir AES-3, o taip pat radiostotys RSB buvo paliktos nesukomplektuotomis.
Nuo birželio 16 iki 26 naujai formuojami daliniai turėjo susitelkti ir iki birželio 25 turėjo būti išvestos į pastovios dislokacijos vietas.
Atskirieji kulkosvaidžių-artilerijos batalionai buvo formuojami pagal etatų sąrašą 9/113-A, karių skaičius 1088, atskirosios artilerijos batalionai pagal etatų sąrašą 9/111-A, karių skaičius 289, atskirosios ryšių kuopos pagal etatų sąrašą 9/937, karių skaičius 176 ir atskirosios pionierių kuopos pagal etatų sąrašą 9/936, karių skaičius 158.
Dalinių skleidžiamiems įtvirtintiems rajonams formavimas vyko pagal kariuomenės vado patvirtintą kalendorinį planą3 [2 lentelė].

1941 birželio 22 dalinių ĮR‘ams formavimas atrodė taip.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Telšių įtvirtintas rajonas Nr.46

Pagal planą turėjo turėti aštuonis gynybos mazgus ir juose pagal mobilizacijos planą – 41 turėjo būti aštuoni atskirieji kulkosvaidžių – artilerijos batalionai. Įtvirtintame rajone gynybą užėmė 10-ojo šaulių korpuso 10-oji šaulių divizija. 1941 metų birželio mėnesį ĮR‘ui – 46 buvo formuojami daliniai, parodyti lentelėje 3.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Be to ĮR komendanto valdyba buvo pervesta į etatų sąrašą 9/111, žmonių skaičius 85.
Vadovybė: 46-ojo ĮR komendantas pulkininkas Suščenko, štabo viršininkas majoras I.D.Romancevas (prieš tai jis buvo 203-iosios šaulių divizijos štabo viršininkas), artilerijos viršininkas pulkininkas L.I.Rodionovas (prieš tai buvo 48-osios šd 10-ojo artilerijos puko vadas).
Organizacijų ir dalinių, buvusių Telšių (46-ojo) įtvirtinto rajono statybose, o taip pat skleidžiamų ĮR-46 dalinių tikėtina buvimo vieta parodyta 1. žemėlapyje.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Šiaulių įtvirtintas rajonas Nr.42

Pagal planą turėjo turėti šešis gynybos mazgus ir juose pagal mobilizacijos planą – 41 turėjo būti šeši atskirieji kulkosvaidžių – artilerijos batalionai. Įtvirtintame rajone gynybą užėmė 10-ojo šaulių korpuso 90-oji šaulių divizija, 11-ojo šaulių korpuso 125-a ir 48-a šaulių divizijos. 1941 metų birželio mėnesį ĮR‘ui – 42 buvo formuojami daliniai, parodyti lentelėje 4.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Be to ĮR komendanto valdyba buvo pervesta į etatų sąrašą 9/111, žmonių skaičius 85.
Vadovybė: ĮR‘o komendantas pulkininkas Nikolajus Sergejevičius Devi, ūkio tiekimo viršininkas 2-ojo rango intendantas M.I.Lobanovas.
Pagal šiai dienai turimus duomenis statybinių organizacijų ir dalinių, stačiusų ĮR‘ą, o taip pat betarpiškai ĮR‘o dalinių galima buvimo vieta parodyta žemėlapyje 2.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Kauno įtvirtintas rajonas Nr.44

Pagal planą turėjo turėti dešimt gynybos mazgų ir juose pagal mobilizacijos planą – 41 turėjo būti dešimt atskirųjų kulkosvaidžių – artilerijos batalionų. Įtvirtintame rajone gynybą užėmė 16-ojo šaulių korpuso 5-oji, 33-oji ir 188-oji šaulių divizijos bei 126-oji šaulių divizija. 1941 metų birželio mėnesį ĮR‘ui – 44 buvo formuojami daliniai, parodyti lentelėje 5.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Be to ĮR komendanto valdyba buvo pervesta į etatų sąrašą 9/111, žmonių skaičius 85.
Vadovybė: ĮR‘o komendantas generolas-majoras Sergejus Georgejevičius Gorbačiovas, ūkio tiekimo viršininkas majoras V.P.Denisovas.
Organizacijų ir dalinių, buvusių įtvirtinto rajono statybose, o taip pat skleidžiamų ĮR‘o dalinių tikėtina buvimo parodyta žemėlapiuose 3 (šiaurinė dalis) ir 4 (centrinė ir pietinė dalis).

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Alytaus įtvirtintas rajonas Nr.48

Pagal planą turėjo turėti penkis gynybos mazgus ir juose pagal mobilizacijos planą – 41 turėjo būti penki atskirieji kulkosvaidžių – artilerijos batalionai. Įtvirtintame rajone gynybą užėmė 128-oji šaulių divizija. 1941 metų birželio mėnesį ĮR‘ui – 48 buvo formuojami daliniai, parodyti lentelėje 6.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Be to ĮR komendanto valdyba buvo pervesta į etatų sąrašą 9/111, žmonių skaičius 85.
Apygardos vado 1941 metų birželio 9 įsakymu4 Nr.400 “5-os šaulių divizijos vadas pulkininkas F.P.Ozerovas atleidžiamas iš užimamų pareigų ir skiriamas vykdyti Alytaus ĮR Nr.48 Komendanto pareigas. 203-ios šaulių divizijos vadas pulkininkas I.A.Kopiakas atleidžiamas iš užimamų pareigų ir skiriamas vykdyti 203-ios šaulių divizijos vado pareigas“.
Dėl prasidėjusio karo šis įsakymas nebuvo įvykdytas. Karo pradžioje pareigybė liko vakuojanti.
Vadovybė: artilerijos viršininkas majoras V.J.Krasko (prieš tai buvo 23-os šd artilerijos viršininkas), štabo viršininkas papulkininkis I.G.Malcevas (1941 metų balandžio 23 atvyko apygardos vado žinion), ūkio tiekimo viršininkas pulkininkas I.G.Šipica, vyriausias inžinierius 2-jo rango karo inžinierius L.L.Gildenskioldas (prieš tai buvo SB-89 viršininkas).
Organizacijų ir dalinių, buvusių įtvirtinto rajono statybose, o taip pat skleidžiamų ĮR‘o dalinių tikėtina buvimo parodyta žemėlapyje 5.

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Libavos įtvirtintas rajonas Nr.41

Tuo metu, kai buvo formuojami aukščiau minėtų ĮR‘ų daliniai, 41-ojo ĮR‘o buvo skleidžiami ĮR komendanto valdyboje pagal etatų sąrašą 9/2, žmonių skaičius 49.
Vadovybė: IR‘o komendantas divizijos komisaras Serafimas Petrovičius Nikolajevas, ĮR‘o komendanto pavaduotojas politiniams reikalams pulko komisaras Michailas Aleksandrovičius Vasečkinas, ĮR‘o artilerijos viršininkas Samoilo Jevsejevičius Beloborodovas.

Vindavos įtvirtintas rajonas Nr.45

Buvo laikomas pagal įtvirtinto rajono valdybos etatus. ĮR‘o komendantas nežinomas.
Vadovybė: artilerijos viršininkas pulkininkas I.I.Telkovas, vyriausias inžinierius 1-ojo rango karo inžinierius Z.G.Lopatinas.

Pradėjus įtvirtintiems rajonams formuoti karinius dalinius ir siekiant, kad jie būtų kovinėje parengtyje , SSRS LKT ir VKP(b) CK ėmėsi priemonių paspartinti darbus, birželio 16 LKT ir VKP(b) CK Priėmė nutarimą5 Nr.1626-686сс:
Visiškai slaptai
Ypatingas segtuvas

SSR Sąjungos Liaudies komisarų taryba ir VKP(b) Centro komitetas pažymi, statomų įtvirtintiems rajonams ginklų tiekimas vyksta nepatenkinamai.
Siekiant pagreitinti įtvirtintų rajonų parengimą koviniai parengčiai, SSR Sąjungos Liaudies komisarų taryba ir VKP(b) Centro komitetas
NUTARIA:
1. Iki bus gauta ginkluotė iš pramonės įmonių, leisti Gynybos liaudies komisariatui įtvirtintų rajonų dalinių ginkluotei paimti kulkosvaidžius:
а) iš užnugario dalinių neliečiamos atsargos – 2700 DP;
b) iš Tolimųjų Rytų fronto mobilizacinių atsargų – 3000 DP ir 2000 kulkosvaidžių „Maksimas“, gražinant juos 1941 metų IV ketvirtyje.
2. Dalinai papildant ir pakeičiant SSR Sąjungos Liaudies komisarų tarybos ir VKP(b) CK 1941metų vasario 7nutarimą (Nr. 274-130сс) ir SSRS Liaudies komisarų tarybos 1941 metų gegužės 20 nutarimą (Nr. 1393-566с) įpareigoti Gynybos liaudies komisariato (drg.Ustinovas) gamyklų Nr.7 (drg. Kalistranovas) ir Nr.8 (drg.Fradkinas) direktorius 1941 metais gaminti 45-mm kazematinius įrenginius „DOT-4“ (montuojamas dalis) ir 2078 vnt. 45-mm patrankų įrenginiams „DOT-4“ gamykloje Nr.8 pristatant jas Gynybos liaudies komisariatui:
II-e ketv. – 200vnt.
liepą – 200 vnt.
rugpjūtį – 300 vnt.
rugsėjį – 400 vnt.
spalį – 400 vnt.
lapkritį – 378 vnt.
gruodį – 200 vnt.
Leisti Ginkluotės liaudies komisariato gamyklai Nr.7 1941 metais atsargines šarvuotės detales priduoti pagal apskaičiavimą vienas komplektais 20 установок, padengiant trūkumą iki normos ne vėliau kaip 1942 metų I ketvirtį […]
11. Įpareigoti Gynybos liaudies komisariatą (drg.Ustinovas) DOT‘ams pagaminti kulkosvaidžius, taikiklius ir periskopus šiais kiekiais ir laikotarpiais [7 lentelė].

Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį
Nurodytos užduoties įvykdymui:
a) Gynybos liaudies komisariatui leisti gamyklose Nr.369, 69, 66 ir 2 taikyti dviejų valandų viršvalandžius;
b) Ginkluotės liaudies komisariatui savo fondų sąskaita skirti būtiną įrangą gamykloms Nr.69 ir Nr.4 ir medžiagas taikiklių ir periskopų gamybai gamyklose Nr.69 ir Nr.349;
c) Ginkluotės liaudies komisariatui 1941 metais priduoti kulkosvaidžius DP ir DT, komplektuojant juos dėtuvėmis 50% nuo esančios normos.
[…]
14.Siekiant 1941 metais išleisti DOT‘ams 1392 patrankas F-34 ir dalis joms gamykloje Nr.92 nuo gamybos pradžios 1941 metų rugsėjo 1 dieną pavesti komisijai, susidedančiai iš: drg.Riabikovas (Ginkluotės LK), drg.Borisovas (SSRS Valstybinio plano komitetas), drg.Kanevskis (Ginkluotės LK), drg.Rodionovas (Gorkio VKP(b) apskrities komitetas) ir drg.Skovorodinovas (Ginkluotės LK) parengti priemones išvykstant į vietąir pateikti jas patvirtinti SSR Sąjungos LKT ir VKP(b) CK.

Nežiūrint į dedamas pastangas, Raudonoji armija nespėjo nei pastatyti įtvirtintus rajonus, nei parengti jiems pastovius garnizonus, nei juos apginkluoti. 1941 metų birželio 22 dieną Pabaltijo ypatingojoje karinėje apygardoje nebuvo nei vieno kovai parengto įtvirtinto rajono.

[1] ЦАМО РФ, ф. 140, оп. 12981, д.1 (директивные указания и переписка по оргмероприятиям), стр. 185, 207.
[2] АП РФ, ф.93. Коллекция документов. Цитируется по: 1941 год: В 2 кн. / Сост. Л.Е. Решин и др.; Под ред. В.П. Наумова; Вступ. ст. акад. А.Н. Яковлева. — М.: Международный фонд «Демократия», 1998. («Россия. XX век. Документы»/ Под ред. акад. А.Н. Яковлева). Книга 2. Стр. 313.
[3] ЦАМО РФ, ф. 140, оп. 12981, д. 1, стр. 360–362.
[4] ЦАМО РФ, ф. 140, оп. 12981, д. 16.
[5] АП РФ, ф.93. Коллекция документов. Цитируется по: 1941 год: В 2 кн. / Сост. Л.Е. Решин и др.; Под ред. В.П. Наумова; Вступ. ст. акад. А.Н. Яковлева. — М.: Международный фонд «Демократия», 1998. («Россия. XX век. Документы»/ Под ред. акад. А.Н. Яковлева). Книга 2, стр. 376–377.