„Šimtas narkomo gramų” – plačiai paplitęs išsireiškimas aprašant karo laikotarpio buitį. Jis egzistuoja šiandieniniuose Didžiojo Tėvynės karo veteranų (ypač apsimestinių veteranų) prisiminimuose. Apie fronto degtinę vaizdingai rašo karo tema besidarbuojantys literatai, kino filmuose vadai ja mėgsta pavaišinti pasižymėjusius karius. Pseudoistorikams, juodinantiems mūsų armiją ir mūsų karą, degtinė yra puikus pretekstas vaizdingai rašinėti istorijas kaip girti raudonarmiečiai eidavo į ataką ar tyčiodavosi iš mielų vokiečių moterų.

Kai kas kaltina degtinę, o tuo pačiu ir Staliną, kad kareiviai, fronte pripratę prie kasdieninių išgertuvių, grįžę namo nusigerdavo, tapdavo alkoholikais, prarasdavo žmogišką išvaizdą.

O ir tikrieji frontininkai apie narkomiškąjį šimtgramį pasakoja įvairiai. Vieningumo jų atsiminimuose nėra. Kažkas iš jų įrodinėja, kad fronte degtinės nė kvapo nebuvo. Kiti giriasi išgertais litrais.

O kaip buvo iš tikrųjų? Tam, kad nereikėtų ginčytis ir įrodinėti, kad buvo vienaip ar visai kitaip, pateiksiu keletą karo meto dokumentų. Daugiausia tai originalūs 1941-42 metų dokumentai. 1943-45 metų laikotarpio dokumentų šiuo klausimu yra nedaug, daugiausia tai smulkūs patikslinimai, pavyzdžiui, apie degtinės skyrimą žvalgams.

Gali būti, kad VGK (Valstybinio Gynybos Komiteto) 1942 metų lapkričio mėnesio nutarimas be esminių pakeitimų egzistavo iki karo pabaigos. Ir gali būti, kad egzistavo ir kiti nutarimai. Kaip ten bebūtų, skaitykite tai, kas yra ir patys darykite išvadas.

VGK nutarimas Nr. 562
1941 m. rugpjūčio 22 d.
Dėl degtinės tiekimo veikiančiai Raudonajai Armijai įvedimo

Nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. nustatyti 40 laipsnių degtinės išdavimą 100 g per dieną žmogui (raudonarmiečiui) ir vadovaujančiai sudėčiai, esantiems veikiančiosios armijos priekinėse linijose.

VGK Pirmininkas J.Stalinas

Tiktai noriu skaitytojų dėmesį atkreipti į tai, kad gynybos liaudies komisaras (narkomas) čia niekuo dėtas, tai Valstybinio Gynybos Komiteto sprendimas, kad degtinę išduodavo tiktai veikiančioje armijoje ir tiktai tiems, kurie buvo priešakinėse linijose. Užnugario apygardose apie degtinę buvo galima tik pasvajoti.

O iš kur atsirado žymusis posakis „šimtas narkomo gramų”? Ir kodėl būtent „narkomo”?

Greičiausiai todėl, kad armijoje paprastai labiau buvo susipažinę su gynybos liaudies komisaro įsakymais, nei VGK nutarimais. Po VGK nutarimo išėjo gynybos liaudies komisaro (GLK) įsakymas, kuris tikriausiai ir buvo paskelbtas asmeninei sudėčiai:

Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1941 m. rugpjūčio 25d.

Nr. 0320

Maskva

Apie degtinės išdavimą veikiančiosios armijos priešakinių linijų kariškiams po 100 g per dieną.

Vykdant Valstybinio Gynybos Komiteto 1941 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr.562ss įsakau:
1. Nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. vykdyti 40 laipsnių degtinės išdavimą veikiančiosios armijos priešakinių linijų raudonarmiečiams ir vadovaujančiai sudėčiai po 100 g žmogui. Raudonosios Armijos karinių oro pajėgų (KOP) lakūnams ir veikiančiosios armijos lauko aerodromus aptarnaujančiam inžinieriniam-techniniam personalui degtinę išduoti taip, kaip ir priešakinių linijų daliniams.
2. Frontų ir armijų karinėms taryboms:
a) degtinės išdavimą organizuoti tik tiems kontingentams, kurie numatyti Valstybinio Gynybos Komiteto nutarime ir griežtai kontroliuoti jo vykdymą;
b) užtikrinti savalaikį degtinės pristatymą į veikiančios kariuomenės priešakines linijas ir organizuoti patikimą jos atsargų apsaugą lauko sąlygomis;
c) ūkinio aparato dalinių ir padalinių sąskaita skirti specialius asmenis, kuriuos paskirti atsakingais už teisingą degtinės porcijų paskirstymą, degtinės išeigos apskaitą ir priėmimo-išdavimo ataskaitų vedimą;
d) įsakyti fronto intendantams kartą per dešimt dienų į Vyriausiąją intendantūros valdybą pristatyti žinias apie likučius ir iki kiekvieno mėnesio 25-os dienos užsakymus reikiamam degtinės kiekiui. Užsakymo pagrindu imti frontų ir armijų karinių tarybų patvirtintą tikslų esančiųjų priešakinėse linijose skaičių žmonių.
3. Degtinės poreikį rugsėjo mėnesiui nustato Raudonosios Armijos Vyriausiasis intendantas, iš frontų nepristatant paraiškų. Apie įsakymo įsigaliojimą paskelbti telegrafu.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas leitenantas parašas CHRULIOVAS


1942 m. pavasarį degtinės išdavimo tvarka keičiama. Išleidžiamas gynybos liaudies komisaro įsakymas, skelbiantis naują VGK nutarimą:

Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1942 m. gegužės 12 d.

Nr. 0373

Maskva

Apie degtinės išdavimo tvarką veikiančiosios armijos kariuomenei.

1. Skelbiu tiksliam ir nenukrypstamam vykdymui Valstybinio Gynybos Komiteto 1942 metų gegužės 11 nutarimą Nr. GOKO-1727s „Apie degtinės išdavimą veikiančios armijos kariuomenei” (priede).
2. Frontų ir armijų karines tarybas, junginių ir dalinių vadus skiriu atsakingais už teisingą degtinės skyrimą ir išdavimą sutinkamai su skelbiamu Valstybinio Gynybos Komiteto nutarimu.
3. Apie įsakymo ir VGK nutarimo įsigaliojimą paskelbti telegrafu.
4. GLK 1941 metų įsakymą Nr. 0320 atšaukti.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas leitenantas parašas CHRULIOVAS

Priedas:

Slaptai

Valstybinio Gynybos Komiteto nutarimas
Nr. GOKO 1727s
1942 m. gegužės 11 d.

Apie degtinės išdavimą veikiančios armijos kariuomenei tvarką

1.Nuo 1942 m. gegužės 15 d. nutraukti masinį kasdieninį degtinės išdavimą veikiančios armijos asmeninei sudėčiai.
2.Kasdieninį degtinės išdavimą išsaugoti tik priešakinių linijų kariams, turintiems nuopelnų koviniuose veiksmuose, padidinant degtinės išdavimo normą iki 200 g žmogui per dieną.
3.Visiems likusiems priešakinių linijų kariams degtinės išdavimą 100 g žmogui per dieną vykdyti tik sekančiomis revoliucinių ir bendraliaudinių švenčių dienomis: lapkričio 7-8, gruodžio 5, sausio 1, vasario 23, gegužės 1-2, liepos 19 (visaliaudinė fizkultūrininko diena), rugpjūčio 16 (aviacijos diena), rugsėjo 6 (tarptautinė jaunimo diena), o taip pat pulko šventės (dalinio suformavimo) dieną.

J.Stalinas

Pastebėsim, kad dabar degtinė tik priešakinėse linijose ir tik tiems, kurie tą dieną turėjo nuopelnų, t.y. atakavo ir būtent rezultatyviai. Visiems kitiems tik per šventes. Daliniams, esantiems už fronto užnugario ribų, tik arbatėlė.

VGK nutarimas Nr.1889
1942m. liepos 6 d.

Pakeičiant š.m. gegužės 11d. VGK nutarimą, Valstybinis Gynybos Komitetas nutaria:
1. Nuo 1942 m. liepos 15 d. nutraukti masinį kasdieninį degtinės išdavimą veikiančios armijos asmeninei sudėčiai.
2. Išsaugoti kasdieninį 100 g degtinės išdavimą tik tiems priešakinių linijų daliniams, kurie vykdo puolamąsias operacijas.
3. Visiems kitiems priešakinių linijų kariškiams 100 g degtinės išduoti tik per revoliucines ir visaliaudines šventes.
4. Valstybinio Gynybos Komiteto 1941 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą Nr. 562 atšaukti.

J.Stalinas

Štai taip. 200 g per dieną Stalinui pasirodė per daug, o ir degtinė dabar tik puolantiesiems.
Iš paskos šiuo klausimu išeina gynybos liaudies komisaro įsakymas:

Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1942 m. birželio 12 d.

Nr. 0470

Maskva

Apie degtinės saugojimo ir išdavimo tvarką veikiančiosios armijos kariuomenei

Nežiūrint į daugkartinius nurodymus ir kategoriškus reikalavimus išduoti degtinę veikiančioje armijoje griežtai pagal paskirtį ir pagal nustatytas normas, iki šiol nesibaigia neteisėti degtinės išdavimo atvejai.
Degtinė išduodama štabams, vadovaujančiai sudėčiai ir junginiams, nuturintiems teisės jos gauti. Kai kurie junginių ir dalinių vadai ir štabų bei valdybų vadovaujanti sudėtis, naudodamiesi savo tarnybine padėtimi, ima degtinę iš sandėlių, nesilaikydami įsakymų ir nustatytos tvarkos. Frontų ir armijų karinės tarybos blogai kontroliuoja degtinės išeigą. Degtinės apskaita daliniuose ir sandėliuose yra nepatenkinamos būklės.
Sutinkamai su Valstybinio Gynybos Komiteto š. m. birželio nutarimu Nr. GOKO-1889s, įsakau:
1. 100 gramų degtinės žmogui per parą išduoti tik tų priešakinių linijų dalinių kariškiams, kurie vykdo puolamąsias operacijas.
2. Visiems kitiems priešakinių linijų kariškiams išduoti 100 g degtinės per parą žmogui per šias revoliucines ir visaliaudines šventes: Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos metinių dienomis – lapkričio 7 ir 8, Konstitucijos dieną – gruodžio 5, Naujųjų metų dieną – sausio 1, Raudonosios Armijos dieną – vasario 23, Tarptautinės dirbančiųjų šventės dienomis – gegužės 1 ir 2, Visasąjunginę fizkultūrininko dieną – liepos 19, Visasąjunginę aviacijos dieną – rugpjūčio 16, o taip pat pulko šventės dieną (dalinio suformavimas).
3. Degtinės išdavimą armijoms ir junginiams vykdyti tik gavus Raudonosios Armijos užnugario viršininko leidimą, laikantis Raudonosios Armijos Generalinio štabo nurodymų pagal frontų ir armijų karinių tarybų teikimus.
4. Degtinės saugojimui organizuoti ypatingas saugyklas frontų ir armijų maisto produktų sandėliuose. Saugyklos vedėją ir vieną sandėlininką paskirti iš specialiai parinktų sąžiningų, patikrintų asmenų, galinčių užtikrinti visišką degtinės saugumą. Saugyklą po priėmimo-išdavimo operacijų užplombuoti, pastatyti sargybą. Į sargybą skirti griežtai patikrintus asmenis.
5. Frontų maisto produktų tiekimo valdybų viršininkams ir armijų maisto produktų tiekimo skyrių viršininkams visą birželio 15-ajai sandėliuose turimą degtinę paimti griežtai apskaitai ir nedelsiant perduoti saugojimui į atitinkamus armijų ir frontų sandėlius.
6. Degtinės išdavimo apiforminimą vykdyti Raudonosios Armijos Vyriausiosios maisto produktų tiekimo valdybos viršininkui per frontų ir armijų maisto produktų tiekimo valdybų ir skyrių viršininkus remiantis Raudonosios Armijos užnugario viršininko nurodymais apie išdavimo terminus ir dalinių, kuriems leista išduoti degtinę, kiekybinę sudėtį.
7. Frontų ir armijų karines tarybas, vadus ir karinius komisarus skiriu atsakingais už teisingą degtinės saugojimą, išdavimą ir degtinės, indų ir taros degtinei apskaitą.
8. Apie įsakymo įsigaliojimą paskelbti telegrafu.
9. GLK 1942 m. įsakymą Nr. 0373 atšaukti.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas leitenantas parašas CHRULIOVAS


1942 m. lapkritį degtinės išdavimo tvarka vėl keičiasi. Pradžioje išeina VGK nutarimas, o po to ir naujas gynybos liaudies komisaro įsakymas.

VGK nutarimas Nr. 2507
1942 m. lapkričio 12 d.

Apie degtinės išdavimą veikiančios armijos kariniams daliniams nuo 1942 m. lapkričio 25 d.

1.Nuo 1942 m. lapkričio 25 d. pradėti degtinės išdavimą veikiančios armijos kariuomenei sekančia tvarka:
a) po 100 g žmogui per parą: daliniams, tiesiogiai vykdantiems kovinius veiksmus ir esantiems apkasuose priešakinėse pozicijose; žvalgybą vykdantiems padaliniams; artilerijos ir minosvaidžių daliniams, kurie priskirti pėstininkų palaikymui ir esantiems kovinėse pozicijose, kovinių lėktuvų ekipažams įvykdžius kovinę užduotį;
b) po 50 g žmogui per parą: pulkų ir divizijų rezervams, kovinio aprūpinimo padaliniams ir daliniams, vykdantiems darbus priešakinėse pozicijose; daliniams, vykdantiems atsakingas užduotis ypatingais atvejais, ir sužeistiesiems, esantiems lauko sanitarijos įstaigose, gydytojų nurodymu.
2.Visiems likusiems veikiančios armijos kariškiams degtinės išdavimą 100 g žmogui per parą vykdyti revoliucinių ir bendraliaudinių švenčių dienomis, nurodytomis VGK 1942 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 1889.
3. Užkaukazės fronte vietoj 100 g degtinės išduoti 200 g stipraus vyno arba 300 g stalo vyno.
4. Frontų ir armijų karinėms taryboms nustatyti degtinės išdavimo mėnesinius limitus.

J.Stalinas

Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1942 m. lapkričio 13 d.

Nr. 0883

Maskva

Apie degtinės išdavimą veikiančios armijos daliniams nuo 1942 m. lapkričio 25 d.

1. Sutinkamai su Valstybinio Gynybos Komiteto 1942 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 2507ss, nuo š. m. lapkričio 25 d. pradėti išduoti degtinę veikiančios armijos daliniams šia tvarka:
a) 100 g žmogui per parą: junginių padaliniams, tiesiogiai vykdantiems kovinius veiksmus ir esantiems apkasuose priešakinėse pozicijose; žvalgybą vykdantiems padaliniams; artilerijos ir minosvaidžių daliniams, kurie priskirti pėstininkų palaikymui ir esantiems kovinėse pozicijose, kovinių lėktuvų ekipažams įvykdžius kovinę užduotį;
b) po 50 g žmogui per parą: pulkų ir divizijų rezervams, kovinio aprūpinimo padaliniams ir daliniams, vykdantiems darbus priešakinėse pozicijose; daliniams, vykdantiems atsakingas užduotis ypatingais atvejais (tiltų, kelių ir kt. statyba ir atstatymas itin sunkiomis sąlygomis ir apšaudant priešininkui), ir sužeistiesiems, esantiems lauko sanitarijos įstaigose, gydytojų nurodymu.
2. Visiems veikiančios armijos kariškiams degtinės išdavimą 100 g žmogui per parą vykdyti revoliucinių ir bendraliaudinių švenčių dienomis, nurodytomis VGK 1942 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 1889.
3. Užkaukazės fronte vietoj 100 g degtinės išduoti 200 g stipraus vyno arba 300 g stalo vyno; vietoj 50 gramų degtinės – 100 gramų stipraus vyno arba 150 gramų stalo vyno.
4. Frontų ir armijų karinėms taryboms frontų, armijų įsakymais nustatyti degtinės išdavimo armijoms-daliniams mėnesio limitą ir išdavimą vykdyti kiekvienam mėnesiui nustatyto limito ribose.
5. Apie mėnesio degtinės limito panaudojimą atsiskaitoma Raudonosios Armijos maisto produktų tiekimo Vyriausiajai valdybai ir gaunamas kito mėnesio limitas. Frontui nepateikus ataskaitos ir išnaudojus limitą iki 10 einamojo mėnesio dienos Raudonosios Armijos maisto produktų tiekimo Vyriausiosios valdybos viršininkui frontams, nepateikusiems ataskaitų, degtinės nekrauti.
6. Degtinės panaudojimo limitus frontams nuo 1942 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 31 d. nustatyti pagal priedą.
7. Raudonosios Armijos maisto produktų tiekimo Vyriausiosios valdybos viršininkui brigados inžinieriui drg. Pavlovui ir Raudonosios Armijos karinio tiekimo viršininkui techninės kariuomenės generolui majorui drg. Kovaliovui degtinę pagal nustatytus limitus pristatyti:
Pietvakarių, Dono ir Stalingrado frontams – iki lapkričio 16 d.,
kitiems frontams – iki š. m. lapkričio 20 d.
8. Raudonosios Armijos maisto produktų tiekimo Vyriausiosios valdybos viršininkui pastoviai kontroliuoti, kad degtinės išdavimas būtų vykdomas griežtai pagal šį įsakymą.
9. Frontų ir armijų karinėms taryboms organizuoti atsilaisvinusios taros grąžinimą į frontams priskirtus maisto pramonės liaudies komisariato degtinės fabrikus ir pilstymo punktus. Kariniams daliniams, negrąžinusiems taros, degtinės neišduoti.
10. Apie įsakymo įsigaliojimą paskelbti telegrafu.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas leitenantas parašas CHRULIOVAS

Priedas:

DEGTINĖS IŠDAVIMO VEIKIANČIOS ARMIJOS KARINIAMS DALINIAMS NUO 1942 METŲ LAPKRIČIO 25 IKI GRUODŽIO 31 D.
LIMITAS
Frontų ir atskirų armijų pavadinimas Degtinės sunaudojimo limitas (litrais)
Karelijos frontas 364000
7-oji armija 99000
Leningrado frontas 533000
Volchovo frontas 407000
Šiaurės-Vakarų frontas 394000
Kalinino frontas 690000
Vakarų frontas 980000
Briansko frontas 414000
Voronežo frontas 381000
Pietvakarių frontas 478000
Dono frontas 544000
Stalingrado frontas 407000
Iš viso 5691000
Užkaukazės frontas (vynas) 1200000

Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1943 m. sausio 13 d.

Nr. 031

Maskva

Skelbiant degtinės išdavimo normas ir tvarką veikiančios armijos KOP dalinių techninei sudėčiai
Papildant GLK 1942 m. įsakymą Nr. 0883 „Skelbiant degtinės išdavimo normas ir tvarką veikiančios armijos dalinių asmeninei sudėčiai” įsakau:
1. Veikiančios armijos KOP daliniuose ir karinių apygardų teritorijose besibazuojantiems KOP, bet GLK įsakymais prilygintiems veikiančios armijos daliniams, išduoti 50 gramų degtinės per parą žmogui ir techniniam personalui tik kovinių lėktuvų kovinių įsakymų vykdymo dienomis, tiesiogiai juos aptarnaujančiam aerodromuose.
2. Degtinės išdavimo tvarką nustatyti pagal personalinius sąrašus, sudarytus aviadalinių vadovybės ir patvirtintus aviadivizijos vado.
3. Įsakymą paskelbti telegrafu.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas pulkininkas parašas CHRULIOVAS


Slaptai
Egz. Nr. 1

SSRS GLK įsakymas
1943 m. gegužės 2 d.

Nr. 0323

Maskva

Apie degtinės išdavimo veikiančios armijos kariuomenei tvarką
Vykdant Valstybinio Gynybos Komiteto 1943.04.30 nutarimą Nr. GOKO-3272s įsakau:
1. Nuo 1943 metų gegužės 3 d. nutraukti masinį kasdieninį degtinės išdavimą veikiančios armijos kariuomenės asmeninei sudėčiai.
2. 100 gramų degtinės žmogui per parą išdavimą vykdyti tik tiems priešakinių dalinių kariams, kurie atlieka puolamąsias operacijas, frontų ir atskirų armijų karinėms taryboms pavedant nustatymą, būtent kurioms armijoms ir junginiams išduoti degtinę.
3. Visiems kitiems veikiančios armijos kariams vykdyti 100 gramų degtinės žmogui per parą išdavimą tik revoliucinių ir bendraliaudinių švenčių dienomis, nurodytų GOKO 1942 birželio 6 dienos nutarimu Nr. 1889, 3 punktas.

SSRS gynybos liaudies komisaro pavaduotojas
intendantūros tarnybos generolas pulkininkas parašas CHRULIOVAS


Slaptai
Egz. Nr. 107

SSRS GLK įsakymas
1943 m. birželio 22 d.

Nr. 0384

Maskva

Apie papildomo aprūpinimo normų nustatymą fronte esantiems karinės žvalgybos padaliniams.
Atsižvelgiant į eilę frontų karinių tarybų tarpininkavimų ir Raudonosios Armijos Generalinio štabo Žvalgybos valdybos viršininko generolo leitenanto F.F.Kuznecovo prašymą, pakeičiant š. m. balandžio 19 dienos GLK Įsakymą Nr. 0072

Įsakau:

Fronte esančius karinės žvalgybos padalinius aprūpinti ne pagal normą Nr. 9, kaip nurodyta įsakyme, o pagal normą Nr. 1, papildomai prie normos Nr. 1 išduodant:
Cukraus – 15 gramų
Lašinių-riebalų – 25 -„-
Duonos – 100 -„-
Degtinės – 100 -„-
Degtinę išduoti tik kovinių užduočių vykdymo dienomis.

Gynybos liaudies komisaras
Sovietų Sąjungos Maršalas J.STALINAS


Štai taip. Nelabai pasiausi. Panašu į tai, kad nėra pagrindo kaltinti fronto degtinę už tai, kad po karo vyrai prasigėrė. Esant tokioms išdavimo sąlygomis tik degtinės skonį per karą nepamirši. Ir nepanašu, kad prieš ataką karius nugirdydavo. O kur dar degtinės kare gausi? Parduotuvių fronte nėra. Vietiniai gyventojai valgyti neturėjo, o jie dar iš maisto produktų naminę degtinę virs?

Šaltiniai ir literatūra

1. Rusijos naujausios istorijos dokumentų saugojimo ir tyrinėjimų centras. Fondas 644, aprašas 1, bylos 7, 34, 43, 69, 303.
2. Karinis-istorinis žurnalas 1995 Nr.5.
3. RF Gynybos ministerijos karinės istorijos institutas. Fondas 4, aprašas 11, byla 65, lap. 413-414.
4. RF Gynybos ministerijos karinės istorijos institutas. Fondas 4, aprašas 11, byla 71, lap. 191 – 192.

Originalus tekstas rusų kalba yra tinklalapyje armor.kiev.ua/army/hist/vodka. Straipsnis į lietuvių kalbą išverstas ir skelbiamas gavus straipsnio autoriaus rašytinį leidimą. Cituojant nuoroda į šaltinį būtina.