RA KOP Vyriausiosios valdybos mokslinio bandymų instituto bylų priėmimo ir išdavimo IŠVADOS – Rytų frontas 1941-1945

Raudonosios Armijos karinių oro pajėgų Vyriausiosios valdybos mokslinio bandymų instituto (toliau tekste – KOP MBI) bylų priėmimo ir išdavimo IŠVADOS
(Patvirtintos SSR Sąjungos Liaudies komisarų tarybos ir VKP (b) CK 1941 gegužės 27).

1. Dėl karinių oro pajėgų mokslinio bandymo instituto bylų priėmimo ir išdavimo nustatyta, kad KOP VV MBI darbe rasta didelių trūkumų.
Buvęs MBI viršininkas Filinas savo neteisingu vadovavimu KOP MBI stabdė naujų KOP lėktuvų kūrimą ir įdiegimą, o eilėje atvejų, kaip tai buvo, pavyzdžiui, su lėktuvu MiG-3, nuėmė iš ginkluotės pakankamai naują ir serijomis įsisavintą lėktuvą.
Instituto darbas vyko atitrauktai nuo rikiuotės dalinių ir be būtino kontakto su aviacijos pramone.

2. Naujų bandomųjų lėktuvų išmėginimas ir įvertinimas.
Naujų bandomųjų lėktuvų išmėginimai MBI buvo vykdomi neteisingai, paviršutiniškai ir nepilnai, dėl to eilėje atvejų Vyriausybei buvo pateikiamos tikrovę neatitinkančios lėktuvų bandymų išvados.
KOP MBI dažnai į serijas einančiam lėktuvui visą eilę papildomų reikalavimų, dėl kurių lėktuvas žymiai pasunkėdavo, dėl to pablogėdavo lėktuvo skridimo kokybė. Todėl į seriją patekdavo lėktuvas ryškiai besiskiriantis nuo to lėktuvo, kuris būdavo nuspręstas leisti serijomis.
Lėktuvas MiG buvo bandomas su skridimo svoriu 3100 kg, o į seriją išėjo pasiekęs 3516 kg svorį. Apie pusę tonos padidėjęs svoris žymiai pablogino mašinos kokybę, kas gerai buvo žinoma buvusiam MBI viršininkui Filinui. Nepaisant to, vykdydamas žinomai neteisingus lėktuvo MiG skridimo atstumo bandymus, Filinas, reikalaudamas padidinti skridimo atstumą, vertė dar labiau pasunkinti mašiną. Dabar po papildomo patikrinimo įrodyta, kad net sumažinus kuro kiekį 80 kg, lėktuvo MiG skridimo atstumas yra 900 – 950 km.
Bandomajame lėktuve Jak-1 pradžioje buvo įrengti 5 ugnies taškai. Asmeniniu buvusio KOP MBI viršininko Filino ir buvusio KOP viršininko Gusevo nurodymu du ugnies taškai buvo nuimti kaip nereikalingi. Praėjus keletui mėnesių lėktuvo Jak-1 turimi trys, o ne penki ugnies taškai tapo vienu iš pagrindinių defektų.
Lėktuvas Jak-1 yra vienintelis naikintuvas ginkluotas 20 mm patranka Švak. KOP MBI atkakliai siekė pakeisti patranką Švak į Taubino patranka. Jei šis reikalavimas būtų patenkintas, mūsų oro laivynas būtų likęs be patrankomis ginkluotų lėktuvų.
Lėktuvo Lagg-3 bandomasis pavyzdys turėjo geresnę skridimo kokybę pagal aukštį ir greitį lyginant su dabar serijomis išleidžiamais šio tipo lėktuvais. Šis pablogėjimas įvyko iš esmės dėl lėktuvo svorio padidinimo. Bandomojo lėktuvo svoris – 2968 kg, serijinio – 3346 kg. Svorio padidėjimas įvyko dėl ginkluotės, kuri ne visa buvo įrengta bandomajame lėktuve, degalų atsargos padidinimo, o taip pat dėl lėktuvo įrangos papildymo pagal MBI ataskaitos reikalavimus.
KOP MBI 1940 metų liepos 12 dienos išvadose dėl lėktuvo Lagg-1 buvo pažymėta: “lėktuvo įtaisyta stambaus kalibro Taubino patranka, kalibras 23 mm ir 2 BS, kalibras 12,7 mm“, kai tuo metu vietoj Taubino patrankos buvo maketas, o kulkosvaidžiai BS nešaudė.
Toliau išvadose pasakyta: „Lėktuvo svoris yra didelis ir jį reikia sumažinti“, „…svorio sumažinimas pagerins lėktuvo skridimo-taktines duomenis“. Tačiau tolesniuose punktuose MBI pareikalavo: padidinti ratų diametrą, įrengti radiostotį, numatyti įrengti fotoaparatą, įrengti fakelo laikiklį ir lempą, t.y. lėktuvą ne palengvinti, o pasunkinti.
KOP MBI ir aviacijos poligone bombų ir šaulių-artilerinės ginkluotės bandymai iki pastarojo meto vyko atskirai nuo lėktuvų, kuriuose ta ginkluotė turėjo būti įrengta, bandymų.
Filino vadovaujama KOP Vyriausiosios valdybos maketų komisija svarstydavo lėktuvų maketus su senų tipų aviapoligoninėmis bombomis ir visai nebuvo svarstomos masinėje gamyboje esančios naujosios bombos.
KOP MBI Filinas ne tik neieškojo trūkumų bombų srityje, bet ir pats neteisingu lėktuvų bandymu pridengdavo sumaištį bombų ūkyje (bombos, bombų laikikliai, bombų skyriai).

3. Lėktuvų kovinis naudojimas.
KOP MBI, vadovaujama buvusio viršininko Filino, lėktuvų bandymus vykdė neteisinga kryptimi, todėl bandomųjų lėktuvų kovinė paskirtis ir kovinės savybės nebuvo išaiškinamos ir bandymai apsiribodavo tik skridimo charakteristikų nepilnais užrašais ir nežymiais lėktuvų patobulinimais.
Pavyzdžiui lėktuvais Lagg, Mig, Pe-2 iki šiol neatlikti naktiniai skrydžiai ir oro mūšiai. Lėktuvo Pe-2 neatlikti bandymai mėtant į taikinį bombas. Taip pat šiuose lėktuvuose nepatikrintos skridimo savybės maksimaliame aukštyje.
Nė viename iš naujųjų Mig, Lagg ir Jak neatlikti eksploataciniai bandymai. Didžiausias MBI darbo defektas yra tai, kad nėra lėktuvų kovinių veiksmų lauko aerodromuose įvertinimo.
Bandymai kariuomenėje, kaip svarbiausias neavarinio lėktuvų įsisavinimo daliniuose metodas, be išankstinio suderinimo su KOP buvo panaikinti, tuo padidinant avaringumą rikiuotės daliniuose įsisavinant naujuosius lėktuvus. KOP Vyriausioji valdyba tiktai balandžio mėnesį įsakė atlikti Mig-3, Lagg-3 ir Pe-2 bandymus kariuomenėje, o gegužės mėnesį – atlikti lėktuvo Il-2 bandymus kariuomenėje. Iš visų naujų serijinių lėktuvų bandymus kariuomenėje praėjo tik Jak-1.

4. Valstybinių bandymų ataskaitų kokybė.
Valstybinių bandymų apiforminimas neleistinai užsitęsdavo ir ataskaitų apiforminimas užtrukdavo ilgiau nei patys bandymai.
Pavyzdžiui lėktuvo Pe-2 bandymai buvo baigti 1941.03.01, ataskaita forminta 20 dienų.
Serijinio Mig-3 bandymai buvo baigti 1941.02.26, ataskaita forminta 33 dienas.
Serijinio Jak-1 bandymai buvo baigti 1941.02.26, ataskaita forminta 54 dienas.
Lėktuvo Il-2 bandymai buvo baigti 1941.03.19, ataskaita forminta 35 dienas.
Serijinio Su-2 bandymai buvo baigti 1941.03.18, ataskaita forminta 31 dieną.
Dėl ataskaitų vilkinimo aviacijos pramonės liaudies komisariatas negalėjo imtis priemonių defektų pašalinimui ir į dalinius lėktuvai patekdavo su defektais.
Ataskaitos perkrautos antraeiliais, nereikalingais duomenimis, o išvados ir įvertinimai pasižymėjo neapibrėžtumu.
Taip, ataskaitoje apie Mig-1 yra 296 puslapiai iš kurių išvada yra 2 puslapių. Įvertinime, viena vertus, parašyta, kad lėktuvas „išlaikė bandymus“, ir čia pat siūloma ištisas sąrašas pakeitimų, iš esmės keičiančių mašinos konstrukciją. Pavyzdžiui: variklio nuėmimo paprastumą, dviejų papildomų kulkosvaidžių pastatymą; posparnių įrengimą; naujų ratų pastatymą; bakų apsaugą. Greta to toje pačioje ataskaitoje reikalaujama padidinti išilginį ir skersinį pastovumą ir valdymą bei padaryti lėktuvą „maloniu“ pilotavimui, nors visiškai aišku, kad nurodytų reikalavimų įgyvendinimas gali tik padidinti svorį, pabloginti pastovumą ir pilotavimą padaryti sudėtingesniu.

5. Vadovaujantys metodiniai nurodymai KOP.
Filino pasirašytos lėktuvų pilotavimo ir eksploatacijos technikos instrukcijos negana to, kad buvo siunčiamos į dalinius vėliau nei patys lėktuvai, tačiau dar jose buvo ir daug klaidų, dėl ko užsitęsdavo lėktuvų įsisavinimo laikas ir turėjo įtakos avaringumui.
Pavyzdžiui, lėktuvo Mig pilotavimo technikos metodiniai nurodymai leidžia žymiai ilgesnę bendrą motoro AM-35A darbo forsaže trukmę nei tai leidžia patikimas variklio darbas, o tai gali pirma laiko išvesti iš rikiuotės materialią dalį.
Lėktuvo Pe-2 pilotavimo technikos metodiniai nurodymai nepateikia tokio pagrindinio pikiruojančiam lėktuvui nurodymo kaip pikiravimo kampas.

6. Mokymo-treniruočių lėktuvai.
Pramonės išleistus mokymo-treniruočių lėktuvų pavyzdžius, kurie galėjo užpildyti trūkumą mokomųjų lėktuvų parke, MBI išbrokuodavo, pateikdamas jiems pernelyg griežtus reikalavimus ir neobjektyvų MBI įvertinimą.
Taip, pavyzdžiui, mokomasis-treniruočių dvimotoris lėktuvas UT-3, turintis du variklius po 200 AJ kiekvienas, MBI buvo išbrokuotas tiktai todėl, kad KOP MBI pareikalavo jį aprūpinti šaulių ir bombardavimo įranga, specialiaja ir radijo įranga beveik tokia pačia, kaip kad lėktuve SB, o tai yra visiškai beprasmiška ir būtų tik lėktuvo svorio padidinimas, bloginantis jo skridimo savybes ir taip oro laivynui reikalingo dvimotorio mokomojo lėktuvo serijinės gamybos sustabdymas. Vienvietį mokomąjį lėktuvą UT-1 KOP MBI taip pat išbrokavo ir sustabdė gamybą. Dėl to KOP liko be nedidelio galingumo mokomųjų-treniruočių lėktuvų, kuriais su minimaliomis išlaidomis būsimieji lakūnai būtų galėję maksimalų laiką skraidyti dienomis, naktimis, nustatytais maršrutais ir grupiniais skrydžiais.
Pradėjus gaminti serijomis tris naujus naikintuvų modelius, kurie greičiu ir techninėmis savybėmis yra žymiai sudėtingesni nei senieji naikintuvai I-15 ir I-16, reikėjo sukurti specialų mokomojį-pereinamąjį lėktuvą. Nepaisant tokio lėktuvo būtinybės, KOP MBI užsakymo tokiam nepateikė, o šiuo metu statomas tokios paskirties lėktuvas UTI-26 yra aviacijos pramonės liaudies komisariato iniciatyva.

7. Neteisinga KOP MBI techninė politika.
KOP MBI kovinės aviacijos vystymo perspektyvinio plano nebuvo iš esmės. KOP MBI neturi pastovaus požiūrio apie skridimo-taktines savybes, o ypač dėl lėktuvų ginkluotės, tas pažiūras trumpoje laiko atkarpoje keičia net to paties lėktuvų tipų atžvilgiu.
Pavyzdžiui, 1940 1941 metais naujiems bandomiesiems lėktuvams KOP MBI, pasirašant vienam ir tam pačiam asmeniui – Filinui, aviacijos pramonės liaudies komisariatui pateikė eilę dokumentų, kurie aiškiai prieštaravo vienas kitam, tie dokumentai galėjo pramonę tik dezorganizuoti ir sukelti sumaištį kovinių lėktuvų tipų, ginkluotės ir įrengimo klausimuose. Galime pateikti tokius pavyzdžius iš daugelio prieštaravimų, esančių MBI dokumentuose:
a) Maksimalus greitis. Vidutiniams bombonešiams pagal perspektyvinį planą reikalaujama 600 km per valandą 6000 metrų aukštyje, o pagal užsakymo planą KOP tiems metams to pačio tipo lėktuvams jau reikalaujama 650 km per valandą 7000 metrų aukštyje.
Analogiškai tolimiesiems bombonešiams nurodytuose dokumentuose užduodami skirtingi skaičiai – 600 ir 625 km per valandą.
b) Šaulių – artilerijos ginkluotė. Pagal KOP perspektyvinį planą vienviečio vienmotorio naikintuvo ginkluotė turėjo išlikti nepakitusi per 1941, 1942 ir 1943 metus ir turėjo turėti 5 ugnies taškus, pagal 1941 metų planą – užsakymą to paties tipo lėktuvams reikalaujama turėti 7 ugnies taškus.
Vidutiniams bombonešiams pagal KOP perspektyvinį planą nebuvo reikalaujama įrengti patrankas ir numatoma tiktai 4 kulkosvaidžių taškai; pagal 1941 planą – užsakymą kulkosvaidžių taškų skaičius padidinamas iki 5 ir greta to reikalaujama papildomai įrengti dvi 23 mm kalibro patrankas šaudyti į priekį. Abiejuose dokumentuose taip pat skirtingai reikalaujama šaudmenų atsarga.
c) Bombų ginkluotė. Normalus vidutinių bombonešių bombų krūvis pagal perspektyvinį planą 1942 – 1943 metams buvo reikalaujama 3000 kg ir su perkrova – 5000 kg. Plane – užsakyme jau 1941 metams reikalaujamas bombų krūvis: normalus – 4000 kg, su perkrova – 6000 kg. KOP MBI techninė politika lėktuvų ginkluotės dalyje buvo neteisinga, nes ji orientavo pramonę į galingus, tačiau neegzistuojančius ginklus.
1941 metų kovo 3 d. Gynybos Komitete gautas bandomųjų lėktuvų 1941 metams užsakymo planas, kurį sudarė KOP MBI buvęs viršininkas Filinas, pagal kurį visuose 1941 metais pagamintuose lėktuvuose artilerinė ginkluotė turėjo būti Taubino 23 mm patranka ir nei viename lėktuve nenumatyta dabartiniu metu jau įsisavinta 20 mm patranka Švak ar kokia nors kita. Tokiu būdu visi nauji lėktuvai buvo orientuoti tik į Taubino patranką. Taip yra ne tik statomuose bandomuosiuose lėktuvuose, bet ir, pavyzdžiui, lėktuvuose Lagg, Il-2 ir Mig.

Pagrindinis MBI nepatenkinamo darbo kaltininkas yra Filinas.
Papildomai faktams, nurodytiems išvadose, reikia pasakyti, kad Filinas užteršė KOP MBI eile darbuotojų, kurie netinkami tiek darbiniu, politiniu požiūriu.
Skaityti, kad Filinas turi būti patrauktas teisminei atsakomybėn už tai, kad savo, kaip MBI vadovo, veiksmais stabdė ir trukdė KOP ginklavimosi procesą ir tuo padarė žalą šalies gynybai. Greta to nustatyti, kad būtina įvykdyti sekančias priemones:
1. Įpareigoti KOP Vyriausiosios valdybos viršininką drg. Žigariovą ir KOP MBI viršininką drg. Petrovą pašalinti išvadose nurodytus trūkumus. Apie rezultatus pranešti VKP (b) CK, SSRS LKT ir GLK iki 1941 metų rugpjūčio 1 dienos.
2. Įpareigoti RA KOP Vyriausiosios valdybos MBI viršininką drg. I.F.Petrovą iš esmės pertvarkyti KOP MBI darbą siekiant išspręsti šias užduotis:
a) atlikti valstybinius, eksploatacinius ir karinius lėktuvų bandymus komplekse su varikliais, ginkluote ir specialia įranga ir kuo skubesnį naujos technikos įdiegimą į KOP dalinius;
b) rikiuotės dalinių lakūnų ir techninio personalo apmokymą į Raudonosios Armijos KOP gaunamų naujų lėktuvų teisingos eksploatacijos ir jų kovinio panaudojimo;
c) lėktuvų, variklių, ginkluotės ir specialios įrangos eksploatavimo instrukcijų ir nuostatų sudarymas;
d) bendrai su aviacijos pramonės liaudies komisariatu perspektyvinio bandomųjų lėktuvų kūrimo vystymosi plano sudarymas;
e) parengimas vieningų taktinių – techninių reikalavimų naujiems lėktuvams, varikliams, aviacinei ginkluotei ir specialiai įrangai remiantis lėktuvų eksploatacija ir koviniu panaudojimu Raudonosios Armijos KOP rikiuotės daliniuose, mokslinio-tyrinėjimo ir bandomųjų institutų patirtimi, o taip pat užsienio aviacinės technikos tyrinėjimų pagrindu.
3. Atleisti iš darbo KOP MBI, kaip neatitinkančius savo paskirties sekančius darbuotojus: KOP MBI štabo viršininką drg. Ščerbakovą; naikintuvų skyriaus viršininką drg. Voevodiną; agregatų ir medžiagų skyriaus viršininką drg. Samorukovą; poligono štabo viršininką drg. Fadejevą; KOP MBI kadrų skyriaus viršininką drg. Aleksejevą; angliarūgštinės įrangos skyriaus viršininką drg. Šadskį; sanitarinės tarnybos viršininką drg. Braudo; lėktuvų skyriaus vedančiuosius inžinierius: drg. Finogerovą, Vasiljevą, Maksimovą, Nikitčenko, Lyskovą; variklių skyriaus vedantįjį inžinierių drg. Lušiną; ginkluotės poligono vedantįjį inžinierių drg. Ciliovą poligono bombonešių ginkluotės skyriaus viršininką drg. Onisko.
4. Drg. Žigariovą ir drg. Petrovą, kartu su VKP (b) CK kadrų skyriumi, ne vėliau kaip 1941 metų birželio 1 dienai KOP MBI sustiprinti politiniu ir dalykiniu požiūriu patikrintais darbuotojais.
5. Nustatyti, kad ateityje visa aviacijos pramonės liaudies komisariato produkcija iki perduodant į Raudonosios Armijos MBI valstybinius bandymus turi praeiti pramoninius bandymus aviacijos pramonės liaudies komisariato skraidymų tyrimo institute.
6. Nustatyti, kad KOP MBI valstybiniai bandymai atliekami tik lėktuvams, varikliams ir ginkluotei komplekse su visais kitais tų lėktuvų agregatais ir specialia įranga, kuri anksčiau praėjo pramoninius bandymus.
7. KOP MBI kartu su APLK parengti 1941 – 42 metams perspektyvinį planą ir ginkluotės sistemą remiantis maksimaliu masinių – serijinių lėktuvų tipų sumažinimu ir galimai kuo daugiau unifikuoti jų ginkluotę ir įrangą. Pasiūlymus pateikti VKP (b) CK ir SSRS LKT iki 1941 metų liepos 1.
8. KOP vyriausiosios valdybos viršininkui generolui – leitenantui drg. Žigariovui ir KOP MBI viršininkui generolui – majorui drg. Petrovui baigti lėktuvų MiG-3, Lagg-3, Pe-2, Il-2, UTI-26 bandymus kariuomenėje iki 1941 metų liepos 1.
9. Aviacijos pramonės liaudies komisarui drg. Šachurinui ir KOP Vyriausiosios vakdybos viršininkui generolui – leitenantui drg. Žigariovui iki birželio 20 į VKP (b) CK patvirtinimui vieningosios valstybinės maketų komisijos nuostatus.
10. Pripažinti klaida tai, kad iki šiol variklių valstybiniai bandymai buvo vykdomi tik staklėse ir nebuvo vykdomi ore.
Pilnesniam variklių patikrinimui prieš įdiegiant juos į serijinę gamybą įtraukti į valstybinę variklių bandymo programą privalomą jų bandymą ore.
11. Pripažinti būtinu:
a) 1941 – 1942 metais Raudonosios armijos KOP MBI pastatyti tris šiltus angarus;
b) 1941 – 1942 metais Raudonosios armijos KOP MBI prietaisų bandymams pastatyti aukštuminę laboratoriją;
c) 1941 metais Raudonosios armijos KOP MBI pastatyti kilometrinę bazę lėktuvų skridimo greičio kino-foto-teodolitiniam matavimui;
d) 1941 metais Raudonosios armijos KOP MBI pastatyti pastatus Vokietijoje nupirktoms „Famo“ ir „Sepeler“ tipo balansyrinėms staklėms iki 3000 arklio galios aviacinių variklių bandymams, o taip pat trims Vokietijoje nupirktiems trims Defauel tipo viencilindriniams įrenginiams;
e) 1942 metais pasiekti KOP MBI aviacinių variklių bandymo įrenginių bendrą skaičių:
balansavimo staklių – iki 10;
stabdymo įrenginių – iki 8 ir
viencilindrių įrenginių – iki 12;
f) 1941 metais KOP MBI pastatyti aikštelę pelengatorių standartinės klaidos nustatymui ir posūkio ratą lėktuvų radiodevicijai ir lėktuvų antenų krypties charakteristikų nustatymui;
g) esančioms ir statomoms laboratorijoms ir įrenginiams aprūpinti elektros energija 1941 – 1942 metais Raudonosios armijos KOP MBI pastatyti 10.000 kilovatų elektros stotį su būtinais elektros tinklais;
h) siekiant garnizone sudaryti normalias gyvenimo sąlygas Raudonosios armijos KOP MBI inžinieriams, technikams ir lakūnams bei aprūpinant gyvenamuoju plotu instituto papildomiems instituto etatams užpildyti atvykstančius kadrus, 1941 metais baigti statyti gyvenamąjį namą ir 1941 – 1942 metais pastatyti du naujus 60 butų gyvenamuosius namus, penkis standartinius 8 butų gyvenamuosius namus ir sutvarkyti garnizono teritoriją (aptvėrimas, apželdinimas, keliai, šaligatviai);
i) KOP dalinių asmeninei sudėčiai, atvykstantiems į KOP MBI rengiamus kursus bei perkvalifikavimui, 1942 metais pastatyti 300 žmonių skirtą bendrabutį.
12. Įpareigoti Pagrindinę karinę tarybą detaliai peržiūrėti pasiūlymus, nurodytus šio nutarimo 11 punkte ir savo pasiūlymus pateikti SSRS LKT ne vėliau kaip 1941 metų birželio 15.
13. Įpareigoti LKT peržiūrėti prie šio nutarimo pridedamus KOP MBI viršininko drg. Petrovo parengtus Nuostatus apie premijų išmokėjimą už įvairių aviacinės technikos objektų bandymus. Savo pasiūlymus pateikti SSR Sąjungos LKT patvirtinimui ne vėliau kaip 1941 metų liepos 1.
14. Pritaikyti VKP (b) CK ir SSSRS LKT 1940.06.11 nutarimo NR.1023-394ss skyrių apie Centrinio aerohidrodinaminio instituto mokslinius darbuotojus KOP MBI darbuotojams.
15. Leisti KOP MBI mokėti autorinį ir redaktorinį honorarą instituto kariniam personalui ir laisvai samdomiems darbuotojams už darbus, paskelbtus instituto spaudiniuose ir užmokestį už užsienio literatūros vertimą pagal aviacijos pramonės liaudies komisariato nustatytus įkainius.
16.GLK sulyginti MBI pagal aprūpinimą su visomis karinėmis akademijomis.
17. KOP MBI išskirti 600.000 rublių tarnybinių patalpų inventoriaus įsigijimui ir įrangos baigimui.
18. Įpareigoti Ryšių liaudies komisariatą įrengti telefono ryšį tarp KOP MBI ir aviacijos poligonu Noginske.

Rusijos valstybinis socialinių mokslų ir politikos archyvas, fondas 17, aprašas 162, byla 135.

—–
Выводы по приему-передаче НИИ ВВС.

1. В связи с приемом и сдачей дел НИИ ГУ ВВС установлено, что в работе Научно-испытательного института ГУ ВВС имеют место крупные недостатки.
Бывший начальник НИИ Филин своим неправильным руководством НИИ ВВС тормозил создание и внедрение новых самолетов ВВС, а в ряде случаев, как это было, например, с самолетом Миг-3, срывал с вооружения вполне современный и освоенный в серии самолет.
Работа института проходила в отрыве от строевых частей и без необходимого контакта с авиационной промышленностью.

2. Испытания и оценка новых опытных самолетов.
Испытания новых опытных самолетов проводилась в НИИ неправильно, поверхностно и неполно, в результате чего в ряде случаев Правительству давались не соответствующие действительности заключения по испытанным самолетам.
НИИ ВВС часто предъявлял к самолету, идущему в серию, целый ряд дополнительных требований, которые приводили к значительному перетяжелению самолета, ухудшению его летных качеств. В результате этого в серию выходил самолет, сильно отличающийся от самолета, по которому принималось решение о запуске в серию.
Самолет Миг испытывался с полетным весом 3100 кг, а в серии дошел до веса в 3516 кг. Перетяжеление около полутоны значительно ухудшило качество машины, что хорошо было известно бывшему начальнику НИИ Филину. Тем не менее, проведя заведомо неправильные испытания на дальность самолета Миг, Филин своими требованиями увеличения дальности толкал на еще большее утяжеление машины. Теперь после дополнительной проверки доказано, что даже при уменьшении количества горючего на 80 кг, дальность самолета Мин составляет 900-950 км.
На опытном самолете Як-1 вначале было установлено 5 огневых точек. По личному указанию бывшего начальника НИИ ВВС Филина и бывшего заместителя начальника ВВС Гусева две огневые точки были сняты, как лишние. Через несколько месяцев после этого, наличие у самолета Як-1 трех огневых точек, а не пяти, явилось одним из основных дефектов.
Самолет Як-1 является единственным из истребителей, вооруженным 20 мм пушкой Швак. НИИ ВВС настойчиво добивался замены пушки Швак пушкой Таубина. Если бы это требование было выполнено, наш воздушный флот остался бы без истребителей, имеющих пушечное вооружение.
Самолет Лагг-3 в опытном образце имел более высокие летные качества по высотности и скорости, сравнительно с выпускаемыми сейчас серийными самолетами этого типа. Эти ухудшения произошли, главным образом, из-за перетяжеления самолета. Полетный вес опытного самолета – 2968 кг, серийного – 3346 кг. Перетяжеление произошло за счет вооружения, которое неполностью было установлено на опытном экземпляре , увеличения запаса горючего, а также за счет доводки самолета по требованиям отчета НИИ.
В выводах НИИ ВВС от 12 июля 1940 года по самолету Лагг-1 было отмечено: «на самолете установлено мощное крупно-калиберное (пушка Таубина, калибр 23 мм и 2 БС, калибр 12,7 мм)….», в то же время как вместо пушки Таубина стоял макет, а пулеметы БС не стреляли.
Дальше в выводах было сказано: «Полетный вес самолета велик и должен быть снижен…» «… уменьшение полетного веса улучшит летно-тактические данные самолета». В следующих же пунктах НИИ потребовал: увеличить диаметр колес, установить радиостанцию, предусмотреть установку фото-аппарата, установить факелодержатели и фару, т.е. не облегчить, а утяжелить самолет.
В НИИ ВВС и на авиационном полигоне испытания бомбового и стрелково-артиллерийского авиационного вооружения до последнего времени проводилось оторвано от испытаний самолетов, на которые должно ставиться это вооружение.
Макетная комиссия ГУ ВВС под председательством Филина рассматривала макеты самолетов со старыми типами авиаполигонных бомб, не учитывая новых бомб, находящихся в массовом производстве.
НИИ ВВС Филин не только не содействовал установлению недостатков в бомбовом хозяйстве, но сам неправильным проведением испытаний самолетов прикрывал запутанность в бомбардировочном вооружении (бомбы, бомбодержатели, бомбоотсеки).

3. Боевое применение самолетов.
Бывшим начальником НИИ ВВС Филиным проводилась в деле испытаний новых самолетов неправильна линия, сводившаяся к тому, что боевое назначение и боевые качества испытываемых самолетов не выявлялись и испытания ограничивались лишь снятием неполных летных характеристик и частичными доводками самолетов.
Например, по самолетам Лагг, Миг, Пе-2 не проведены до сих пор ночные полеты и воздушные бои. По самолету Пе-2 не проведено испытаний на бомбометание по целям. У этих же самолетов не проверены летные качества на потолке.
Ни по одному из новых самолетов Миг, Лагг и Як не проведены эксплуатационные испытания. Крупнейшим дефектом работы НИИ является отсутствие оценки эксплуатационных качеств самолета в условиях боевой работы на полевых аэродромах.
Войсковые испытания – важнейшее условие безаварийного освоения новых самолетов в частях, были явочным порядком отменены ВВС, чем увеличена аварийность в строевых частях при освоении новых самолетов. Только в апреле месяце ГУ ВВС издало приказ о проведении войсковых испытаний Миг-3, Лагг-3 и Пе-2, а в мае месяце приказ о проведении войсковых испытаний Ил-2. Из всех новых серийных самолетов войсковые испытания прошел лишь Як-1.

4. Качество отчетов государственных испытаний.
Оформление отчетов государственных испытаний недопустимо затягивалось и время на оформление отчетов значительно превышало время, затраченное на проведение самих испытаний.
Так, например, по самолету Пе-2 испытания были закончены 01.03.1941 года, отчет оформлялся 20 дней.
По самолету Миг-3 – серийному, испытания были закончены 26.02.1941 года, отчет оформлялся 33 дня.
По самолету Як-1 – серийному, испытания были закончены 26.02.1941 года, отчет оформлялся 54 дня.
По самолету Ил-2 – испытания были закончены 19.03.1941 года, отчет оформлялся 35 дней.
По самолету Су-2 – серийному, испытания были закончены 18.03.1941 года, отчет оформлялся 31 день.
Эта затяжка с отчетами приводила к тому, что НКАП не мог принять своевременно мер к устранению дефектов и самолеты шли в части с дефектами.
Отчеты перегружались второстепенным, совершенно не нужным материалом, а выводы и заключения отличались неопределенностью.
Так, отчет по Миг-1 составляет 296 страниц, из которых заключение составляет 2 страницы. В заключении, с одной стороны, написано, что самолет «выдержал испытания», и тут же предлагается целый перечень изменений, совершенно меняющих конструкцию машины. Например: легкосъемность мотора, установка двух дополнительных пулеметов; увеличение запаса горючего; установка подкрылков; установка новых колес; протектирование баков. Наряду с этим в этом же отчете требуется улучшить продольную и поперечную устойчивость и управляемость и сделать самолетом «приятным» в пилотировании, хотя совершенно ясно, что проведение указанных требований могло только увеличить вес, ухудшить устойчивость и усложнить пилотирование самолета.

5. Руководящие методические указания частям ВВС.
Инструкции и наставления по технике пилотирования и эксплуатации самолетов, подписанные Филиным, помимо того, что направлялись в части с большим запозданием вдогонку за поступившими самолетами, содержали ряд ошибок, что вызвало затяжку освоения новых самолетов и способствовало аварийности.
Например, методические указания по технике пилотирования на самолетах Миг допускают общую длительность работы мотора АМ-35А на форсаже значительно большую, чем это позволяет надежная работа мотора, что должно привести к преждевременному выводу из строя материальной части.
Методические указания по технике пилотирования на самолете Пе-2 не дают такого основного указания для пикирующего самолета, как угол пикирования.

6. Учебно-тренировочные самолеты.
Построенные промышленностью образцы учебно-тренировочных самолетов, которые могли бы восполнить недостаток в парке учебных самолетов, браковались в НИИ, благодаря предъявлению к ним излишне жестких требований и необъективной оценки НИИ.
Так, например, учебно-тренировочный двухмоторный самолет УТ-3 с двумя моторами по 200 л.с. был забракован на войсковых испытаниях только потому, что НИИ ВВС потребовал оснастить его стрелковым, бомбардировочным вооружением, специальным и радиооборудованием почти полностью аналогичным боевому самолету СБ, что является совершенно бессмысленным и привело лишь к перетяжелению, ухудшению летных качеств и снятию с серийного производства остро необходимого воздушному флоту двухмоторного учебного самолета. Одноместный тренировочный самолет УТ-1 также был забракован НИИ ВВС и снят с производства. В результате ВВС остались без маломощных учебно-тренировочных самолетов, которые бы дали возможность с минимальными затратами дать летному составу максимальный налет днем, ночью, по маршрутам и в групповых полетах.
Запуск в серию трех истребителей по своим скоростям и по технике значительно более сложных, чем старые истребители И-15 и И-16, требовал создания специального учебно-переходного самолета. Несмотря на полную необходимость иметь такой самолет, заказа промышленности на этот самолет со стороны НИИ ВВС не было, а строящийся сейчас самолет такого назначения УТИ-26 является делом инициативы НКАП.

7. Неправильная техническая политика НИИ ВВС.
Перспективный план развития боевой авиации в НИИ ВВС по существу отсутствовал. Никаких устойчивых воззрений по вопросу летно-тактических данных, и особенно вооружения самолета, НИИ ВВС не имеет и меняет их даже по отношению к одному и тому же типу самолета на протяжении самого короткого времени.
Например, в течение 1940-1941 годов по новым опытным самолетам НИИ ВВС за подписью одного и того же лица – Филина предъявил НКАП ряд документов, находящихся в явном противоречии друг с другом и способных лишь дезорганизовать промышленность и внести путаницу по вопросу о типаже, вооружении и оборудовании боевых самолетов.
Можно привести следующие примеры многочисленных противоречий, имеющихся в документах НИИ:
а) Скорость максимальная. Для средних бомбардировщиков по перспективному плану требуется 600 км в час на высоте 6000 мтр, а по плану заказу ВВС на этот же год для самолета того же типа уже требуется 650 км в част на высоте 7000 метров.
Аналогично для дальних бомбардировщиков в указанных документах задаются разные цифры – 600 и 625 км в час.
б) Стрелково-артиллерийское вооружение. Согласно перспективному плану ВВС вооружение одноместного одномоторного истребителя должно остаться неизменным в течение 1941, 1942 и 1943 годов и состоять из 5 огневых точек, по плану-заказу на 1941 год для этого же типа самолета требуется иметь 7 огневых точек.
Для средних бомбардировщиков перспективным планом ВВС не требовалось установки пушек и предусматривались только 4 пулеметных точки; по плану заказу на 1941 год количество пулеметных точек увеличивается до 5 и, кроме того, требуется установить дополнительно 2 пушки калибра 23 мм для обстрела вперед. В обоих документах различны также и требуемые запасы патронов и снарядов.
в) Бомбовое вооружение. Нормальная бомбовая нагрузка для тяжелых бомбардировщиков требовалась по перспективному плану на 1942-1943 года 3000 кг и с перегрузкой – 5000 кг. Планом-заказом уже на 1941 год бомбовая нагрузка требуется: нормальная – 4000 кг, с перегрузкой – 6000 кг.
Техническая политика НИИ ВВС в части стрелкового вооружения самолетов была неправильной, так как ориентировала промышленность на мощное, но не существующее оружие.
В Комитет Обороны 3 марта 1941 года поступил план заказа опытных самолетов на 1941 год, составленный бывшим начальником НИИ ВВС Филиным, по которому на всех новых самолетах постройки 1941 года пушечное вооружение должны были составлять 23 мм пушки Таубина и ни на одном самолет не предусматривалась единственная отработанная в настоящее время 20 мм пушка Швак или какая-либо другая. Таким образом, все новые самолеты были ориентированы только на пушку Таубина. Указанное относится не только к строящимся опытным самолетам, но и к серийным самолетам, как, например, самолеты Лагг, Ил-2 и Миг.

Основным виновником неудовлетворительной работы в НИИ является Филин.
Дополнительно к фактам, приведенным в выводах, следует сказать, что Филин засорил НИИ ВВС рядом непригодных как в деловом, так и в политическом отношении работников.
Считать, что Филин должен быть привлечен к судебной ответственности за то, что он своими действиями, как руководитель НИИ, тормозил и срывал дело вооружения ВВС и тем самым нанес ущерб делу обороны страны. Кроме того, считать необходимым провести следующие мероприятия:
1. Обязать начальника ГУ ВВС т. Жигарева и начальника НИИ ВВС т. Петрова устранить недостатки, отмеченные в выводах. Результаты доложить ЦК ВКП(б), СНК СССР и НКО к 1 августа 1941 года.
2. Обязать начальника НИИ ГУ ВВС КА тов. Петрова И.Ф. коренным образом перестроить работу НИИ ВВС на решение следующих главных задач:
а) проведение государственных, эксплуатационных и войсковых испытаний самолетов, в комплексе с моторами, вооружением и специальным оборудованием и быстрейшее внедрение в части ВВС новой материальной части;
б) обучение летного и технического состава строевых частей правильной эксплуатации и боевому применении новых самолетов, идущих на перевооружение ВВС Красной Армии;
в) составление инструкций и наставлений по эксплуатации самолетов, моторов, вооружения и специального оборудования;
г) составление, совместно с НКАП, перспективного плана развития опытного самолетостроения;
д) разработка единых тактико-технических требований к новым самолетам, моторам, авиационному вооружению и специальному оборудованию, на основе эксплуатации и боевого применения самолетов в строевых частях ВВС Красной Армии, опыта работ научно-исследовательских и испытательных институтов, а также на основе изучения иностранной авиационной техники.
3. Освободить от работы в НИИ ВВС, как не соответствующих своему назначению следующих работников: начальника штаба НИИ ВВС т. Щербакова; начальник отделения истребительных самолетов т. Воеводина; начальника отдела агрегатов и материалов т. Саморукова; начальника штаба полигона т. Фадеева; начальника отделения кадров НИИ ВВС т. Алексеева; начальника отдела кислородного оборудования т Шадского; начальника отдела санитарной службы т. Браудо; ведущих инженеров самолетного отдела: т.т. Финогерова, Васильева, Максимова, Никитченко, Лыскова; ведущего инженера моторного отдела т. Лушина; ведущего инженера полигона по вооружению т. Цилова и начальника отдела бомбардировочного вооружения полигона т. Онисько.
4. Обязать т. Жигарева и т. Петрова, совместно с Управлением кадров ЦК ВКП(б), не позднее чем к 1 июня 1941 года укрепить НИИ ВВС проверенными в политическом и деловом отношении работниками.
5. Установить, что впредь вся продукция НКАП до передачи на государственные испытания в НИИ ВВС Красной Армии должна пройти промышленные испытания в ЛИИ НКАП.
6. Установить, что государственные испытания в НИИ ВВС подвергаются лишь самолеты, моторы и вооружение в комплексе со всеми остальными агрегатами и предметами специального оборудования данного самолетами, ранее прошедшими промышленные испытания.
7. НИИ ВВС совместно с НКАП разработать перспективный план и систему вооружения ВВС на 1942-42 годах, исходя из максимального сокращения количества типов массово-серийных самолетов и максимально возможной унификации их вооружения и оборудования. Предложения представить в ЦК ВКП(б) и СНК СССР к 1 июля 1941 года.
8. Начальнику ГУ ВВС генерал-лейтенанту т. Жигареву и начальнику НИИ ВВС генерал-майору т. Петрову закончить войсковые испытания самолетов Миг-3, Лагг-3, Пе-2, Ил-2, УТИ-26 к 1 июля 1941 года.
9. Народному комиссару авиационной промышленности т. Шахурину и начальнику ГУ ВВС генерал-лейтенанту т. Жигареву представить в ЦК ВКП(б) к 20 июня с.г. для утверждения проект положения о единой государственной макетной комиссии.
10. Признать неправильным, что до сих пор государственные испытания моторов проводились только на станке и не проводились в воздухе.
Для более полной проверки моторов перед внедрением их в крупно-серийное производство включить в программу государственных испытаний моторов обязательное их испытание в воздухе.
11. Признать необходимым:
а) построить в 1941-1942 годах в НИИ ВВС Красной Армии три теплых ангара;
б) построить в 1941-1942 годах в НИИ ВВС Красной Армии высотную лабораторию для испытания приборов;
в) построить в 1941 году в НИИ ВВС Красной Армии километражную базу для фото-кино-теодолитного замера скоростей полета самолетов;
г) построить в 1941 году в НИИ ВВС Красной Армии здания под два балансирных станка типа «Фамо» и «Сеппелер», закупленных в Германии для испытания авиационных моторов мощностью до 3000 л.с., а также для трех одноцилиндровых установок типа Дефауэль, закупленных в Германии;
д) довести в 1942 году общее число испытательных установок НИИ ВВС для авиационных моторов;
балансирных станков – до 10,
тормозных установок – до 8 и
одноцилиндровых установок – до 12;
е) построить в 1941 году в НИИ ВВС площадку для определения стандартной ошибки пеленгаторов и поворотный круг для определения на самолетах радиодевиации и характеристик направленности самолетных антенн;
ж) для обеспечения электроэнергией существующих и строящихся специальных лабораторий и установок построить в НИИ ВВС Красной Армии в 1941-1942 годах электроподстанцию на 10.000 киловатт с необходимыми электросетями;
з) для создания нормальных жилищных условий в гарнизоне для инженерно-технического и летного состава НИИ ВВС Красной Армии и обеспечения жильем вновь прибывающих кадров для доукомплектования штата института, в 1941 году закончить строящийся жилой дом и построить в 1941-1942 годах два новых 60-ти квартирных жилых дома, пять стандартных 8-квартирных жилых домов и привести в порядок всю территорию гарнизона (ограждение, озеленение, дороги, тротуары);
и) для личного состава частей ВВС, прибывающего на сборы и переучивание в НИИ ВВС, построить в 1942 году общежитие на 300 человек.
12. Обязать Главный Военный Совет детально рассмотреть предложения, указанные в пункте 11 настоящего постановления, и свои предложения внести в СНК СССР не позднее 15 июня 1941 года.
13. Поручить НКО рассмотреть прилагаемое к настоящему постановлению Положение о премиальной оплате за испытания различных объектов авиационной техники в НИИ ВВС, разработанное начальником НИИ ВВС т. Петровым. Свои предложения внести на утверждение СНК Союза ССР не позднее 1 июля 1941 года.
14. Распространить из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11.06.1940 за № 1023-394сс раздел о научных работниках ЦАГИ на работников НИИ ВВС.
15. Разрешить НИИ ВВС производить оплату авторского и редакторского гонорара военному и вольнонаемному составу института за работы, помещенные в печатных трудах института, и оплату за переводы иностранной литературы по ставкам, установленным для НКАП.
16. НКО уравнять НИИ по всем видам довольствия с Военными Академиями.
17. Выделить НИИ ВВС 600.000 рублей для приобретения инвентаря и дооборудования служебных помещений.
18. Обязать Наркомсвязь установить телефонную связь между НИИ ВВС и авиационным полигоном в Ногинске.

РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 35.