PABALTIJO YPATINGOSIOS KARINĖS APYGARDOS KARINĖS TARYBOS ĮSAKYMAS Nr.00224 – Rytų frontas 1941-1945

PABALTIJO YPATINGOSIOS KARINĖS APYGARDOS
KARINĖS TARYBOS ĮSAKYMAS
1941 metų birželio 15
Nr.00224
Ryga

VISIŠKAI SLAPTAI

8, 11, 27 a VADAMS

10,11,16 ir 24 šk, 10,90,125,48,5,33,188,128,126,67 šd ir 3 ašbr vadams

Priešininkui pažeidus sieną, netikėto jo stambių pajėgų puolimo arba sieną perskridus aviajunginiams, nustatau sekančią pranešimo apie tai tvarką:

1) divizijų vadai gavę pranešimą apie sienos perėjimą iš pasienio dalinių, savo žvalgybos dalinių arba iš stebėjimo bei pranešimo postų, praneša (raportuoja) apygardos kariuomenės Vadui arba apygardos štabo viršininkui pirmoje eilėje, o jau po to korpuso vadui ir armijos vadui, tuo pat metu imantis veiksmų užpuolimui atremti.

2) Pranešime nurodyti – kur, kada, kokiomis jėgomis priešninkas perėjo (perskrido) sieną ir kokia kryptimi judama.

3) Pranešimą siųsti tuo pat metu radiju, telefonu, telegrafu, lėktuvu ir pasiuntiniu automobiliu, turint tikslą kaip galima greičiau informuoti apygardos Karinę Tarybą. Atsiminti, kad priešininkas panaudos visas priemones ryšio dezorganizavimui ir stengsis neleisti pranešti apie užpuolimą.

4) Pranešimą per radiją siųsti atviru tekstu, pradžioje turi būti slaptažodis „DRAMBLYS“ ir pranešančiojo pareigas šifruojantis skaičius (žr.Priedas Nr.1). Pranešimo tikrumo patikrinimui jo gale turi būti žodis „SVIEDINYS“. Pranešimas turi būti siunčiamas radio 156 banga stotimi 11AK arba RSB . Pranešimo savalaikiui gavimui visų junginių štabų imtuvai nuo 06.17 turi būti nustatyti 156 banga.

5) Siunčiant dubliuojantį pranešimą telefonu arba telegrafu nustatoma sekanti tvarka:

Norėdamas gauti be jokios eilės LAIDUS ryšiui su RYGA, divizijos vadas telefono (telegrafo) stočiai praneša slaptažodį „DRAMBLYS“. Pagal šį slaptažodį tiek karinių ryšių, tiek ryšių liaudies komisariato laidai turi būti nedelsiant suteikiami ir bet kokie pokalbiai, nepriklausomai nuo jų charakterio, nutraukiami.

6) Tuo pačiu divizijos vadas turi siųsti pranešimą korpuso vadui automobiliu, o jis savo ruožtu gavęs pranešimą – į armijos štabą automobiliu ir į korpuso štabą – lėktuvu iš korpuso aviaeskadrilės sudėties.

7) Laidinio ryšio patikimumo užtikrinimui divizijos vadas pateikdamas slaptažodį „DRAMBLYS“ iš ryšių bataljono pasiunčia komandą artimiausio ryšių mazgo užėmimui.

8) Iš apygardos štabo gavę telegramą „SIŲSKITE RYŠININKUS Į LINIJĄ KLENOVAS“, korpusų, divizijų vadai ir armijų štabų viršininkai ryšių mazgų užėmimui ir darbui juose iš ryšių dalinių išsiunčia komandas pagal sąrašą iš priedo Nr.2.

9) Armijos štabe gavus sutartą telegramą iš apygardos štabo, armijos Karinė Taryba siunčia pavaldiems junginiams telegramas ir nurodymus atplėšti prie dalinių mobilizacinių planų saugomus paketus.

Šios telegramos siunčiamos laidais, radiju ir lėktuvais bei pasiuntiniais automobiliais.

PRIEDAI:

Nr.1 – pareiginių signalų lentelė.
Nr.2 – dalinių ryšių komandų turimų užimti ryšių mazgų sąrašas.

Apygardos kariuomenės vadas generolas-pulkininkas KUZNECOVAS,
Apygardos Karinės Tarybos Narys korpuso komisaras DIBROVA,
Apygardos štabo viršininkas generolas-leitenantas KLENOVAS

Originalus tekstas rusų kalba paimtas iš rkka.ru/docs/all/pribovo150641