Šturmo batalionai – Rytų frontas 1941-1945

Gynybos liaudies komisaro įsakymas Nr. Org/2/1348 Maskvos, Pavolgio ir Stalingrado karinių apygardų vadams apie atskirtųjų šturmo šaulių batalionų formavimą

1943 rugpjūčio 1

Kopijos:
vidaus reikalų liaudies komisarui,
Raudonosios Armijos Vyriausiajai politinei valdybai,
Raudonosios Armijos Vyriausiosios kadrų valdybos viršininkui,
Raudonosios armijos artilerijos vadui,
Raudonosios Armijos užnugario viršininkui,
Raudonosios Armijos Vyriausiosios artilerijos valdybos viršininkui,
Raudonosios Armijos finansų valdybos viršininkui,
Raudonosios Armijos organizacinės – įskaitos valdybos viršininkui

Siekiant suteikti galimybę vadovaujančiai sudėčiai, ilgą laiką buvusiai priešo okupuotoje teritorijoje ir nedalyvavusiems partizanų būrių veikloje, su ginklu rankoje įrodyti savo atsidavimą Tėvynei, įsakau:

1. Iki š.m. rugpjūčio 25 iš vadovaujančios sudėties kontingento, laikomo specialiose NKVD stovyklose, suformuoti:

1-ąjį ir 2-ąjį atskiruosius šturmo šaulių batalionus – Maskvos karinėje apygardoje, 3-ąjį atskirtąjį šturmo šaulių batalioną – Pavolgio karinėje apygardoje, 4-ąjį atskirtąjį šturmo šaulių batalioną – Stalingrado karinėje apygardoje.

Batalijonus formuoti pagal etatų sąrašą Nr.04/31, 927 žmonių kiekviename.

Batalijonai skiriami panaudoti aktyviausiuose fronto ruožuose.

2. Formuojamų batalionų komplektavimą atlikti:

a) batalijonų vadų, batalijonų vadų pavaduotojų politiniai daliai, štabų viršininkų, kuopų vadų pareigoms – iš geriausios, kruopščiai atrinktos, gerai parengtos vadovaujančios sudėties, turinčios kovinės patirties;

b) eilinių, janesniosios vadų ir kitų vadų sudėties – iš viduriniosios ir vyresniosios vadovaujančios sudėties, esančios Liubercų, Podolsko, Piazanės ir Ugolno NKVD specialiosiose stovyklose – Maskvos karinėje apygardoje formuojamiems batalijonams; Kalačevsko ir Kotlubansko NKVD specialiose stovyklose – Pavolgio karinėje apygardoje formuojamam batalijonui; Stalingrado, Belokalitevsko, Georgijevsko NKVD specialiosiose stovyklose – Stalingrado karinėje apygardoje formuojamam batalijonui.

Pavolgio karinėje apygardoje formuojamam šturmo šaulių batalionui trūkstamą sudėtį skirti iš Chnlarso NKVD specialiosios stovyklos apygardos štabui pateikiant paraišką Raudonosios Armijos Generalinio štabo organizacinei valdybai.

Skyrimą tiek į jaunesniųjų, tiek ir į viduriniųjų vadų pareigas atlikti tik po kruopščios vadų iš speckontingento atrankos;

b) vežikus, kalvius, siuvėjus, batsiuvius, virėjus, vairuotojus – iš speckontingento, esančio Liubercų, Podolsko, Riazanės NKVD specialiose stovyklose, – batalionams, formuojamiems Maskvos karinėje apygardoje; Kalačevsko ir Kotlubansko NKVD specialiose stovyklose – Pavolgio karinėje apygardoje formuojamam batalionui ir Stalingrado, Belokalitevsko, Georgijevsko NKVD specialiosiose stovyklose – Stalingrado karinėje apygardoje formuojamam batalijonui.

3. Buvimo atskiruosiuose šturmo šaulių batalionuose laiką nustatyti du mėnesius dalyvavimo mūšiuose, arba iki apdovanojimo ordinu už parodytą narsą mūšiuose arba iki pirmojo sužeidimo, po to asmeninė sudėtis, esant geroms atestacijoms, gali būti nukreipta į lauko kariuomenę atitinkamoms vadovaujančioms pareigoms.

4. Visai asmeninei sudėčiai, paskrtai iš NKVD specialiųjų stovyklų, nustatyti aprangos formą atitinkančią užimamoms šturmo batalijone pareigoms.

5. Batalijono asmeninei sudėčiai nustatyti atlyginimą pagal užimamas batalijone pareigas.

6. Iš specialiųjų NKVD stovyklų paskirtosios batalijonų asmeninės sudėties šeimoms suteikti vadovaujančios sudėties šeimoms pagal įstatymus taikomas teises ir lengvatas.

7. Liaudies gynybos komisariato vyriausiųjų valdybų viršininkams iki 1941.8.25 aprūpinti batalionus reikiamais kadrais, materialia dalimis, ginkluote, turtu ir transportu.

8. Apie įvykdymą pranešti.

Gynybos liaudies komisaras
Sovietų Sąjungos Maršalas J.V.Stalinas
CAMO. F.3, ap.11566, b.13, l.l. 210-212

Tekstas paimtas iš:
Русский архив: Великая Отечественная: Курская битва. Документы и материалы 27 марта — 23 августа 1943 г. Т.15 (4–4) / Сост.: Соколов А.М. и др. М., 1997. С.70–71.

Iš rusų kalbos vertė Arvydas