Jau seniai siauruose sluoksniuose buvo plačiai kalbama, kad „Briedžio“ knygų vertimai yra … kaip čia švelniau išsireiškus … silpnoki. Vis žadėjau tuo pasidomėti, kol pagaliau pasitaikė proga.

Jau vasaros pradžioje savo veidaknygės sienoje buvau užsiminęs dėl kilusių tam tikrų įtarimų dėl E.Manšteino atsiminimų „Prarastos pergalės“ vertimų ypatumų. Bet, pasak J.Nikulino, tik jaučiau kad tai pusė litro, bet įrodyti negaliu.

Ir pagaliau prieš keletą dienų knygyne pagaliau pavarčiau (tik pavarčiau – nemesi gi eilinį kartą į balą dvidešimt kelių naujų pinigų  niekalui) tą leidinį. Labiausiai rūpėjo sužinoti iš kokio leidinio knyga yra (atseit) išversta. Bingo, rasta. „Versta iš Erich von Manstein Verlorene siege 1955. Kitaip sakant – iš originalios knygos versijos pirmojo leidimo. Teko šiek tiek pavargti, bet originalų tekstą gavau.

Tekstą analizuosime lygindami „Briedžio“ (citatos žymimos B.), originalią vokišką (citatos žymimos O.), rusišką (citatos žymimos R.) ir anglišką (citatos žymimos A.) knygos versijas. Citatose pajuodinimai mano. Citatos išskirtos pasviru šriftu, mano komentarai – paprastu.

-1-

B.Hitlerio strateginiai tikslai buvo grindžiami politiniais ir kariniais ekonominiais sumetimais. Tai buvo pirmiausia ketinimas užimti Leningradą, į kurį jis žvelgė kaip į bolševizmo lopšį, ir kuris kartu turėjo sujungti su suomiais bei įsitvirtinti Pabaltijyje.

R.Стратегические цели Гитлера покоились преимущественно на политических и военно-экономических соображениях. Это был в первую очередь захват Ленинграда, который он рассматривал как колыбель большевизма и который должен был принести ему одновременно и связь с финнами, и господство над Прибалтикой.

O.Hitlers strategische Ziele beruhten vorwiegend auf politischen und kriegswirtschaftlichen Erwägungen. Sie waren einmal die Wegnahme von Leningrad, das er als die Wiege des Bolschewismus ansah, und die ihm zugleich die Verbindung mit den Finnen und die Herrschaft über die Ostsee bringen sollte.

A.Hitler’s strategic aims were based primarily on political and economic considerations. These were: (a) the capture of Leningrad (a city he regarded as the cradle of Bolshevism), by which he proposed to join up with the Finns and dominate the Baltic. 

Yra ultrapatriotų, kurie baidosi termino Pabaltijys (įsivaizduodami, kad tai sovietų „išmislas“), bet aš neturiu nieko prieš jį,  juk ir tarpukariu panašus terminas (Pabaltė) buvo naudojamas kalbant apie tris Baltijos jūros šalis. Tad nematau didelio skirtumo tarp terminų „Baltijos šalys“ ir „Pabaltijys“. Vertėjas pasirinko pirmąjį terminą – jo valia ir nebūtų problemos, jeigu… jeigu Manšteinas būtų turėjęs mintyje tas tris valstybes.

Bandom žiūrėti kaip yra rusiškame vertime. Na taip, rusams „Pribaltika“ kur kas mielesnis terminas, jie jį ir naudoja na ir tegul . O kaip angliškame tekste? Jei būtų turima mintyje Baltijos šalys, taip ir rašytų – Baltic states. Dabar gi turime tik Baltic, o tai reiškia, kad turima mintyje Baltijos jūra.  Ir pagaliau žiūrime į originalą. Ostsee – vienareikšmiškai Baltijos jūra.

Nesiimu tiksliai išversti šios frazės, bet pirmoji abejonė sukirba, kad vertėjas galėjo naudoti ne originalų, o rusišką vertimą. Du sutapimai vienoje pastraipoje ne tiek ir mažai.

-2-

B.Armijų grupė „Šiaurė“ (vadas feldmaršalas von Leebas) gavo užduotį surengiant smūgį iš Rytų Prūsijos sunaikinti Pabaltijyje išdėstytas priešo pajėgas ir pradėti puolimą Leningrado kryptimi.

R.Группа армий «Север» (командующий — фельдмаршал фон Лееб) получила задачу, нанося удар из Восточной Пруссии, уничтожить расположенные в Прибалтике вражеские силы и начать затем наступление на Ленинград.

O.Der Heeresgruppe Nord (Feldmarschall Ritter v. Leeb) war die Aufgabe zugewiesen, aus Ostpreussen vorstossend, die im Baltikum stehenden Feindkräfte zu vernichten, um alsdann auf Leningrad vorzugehen.

A.Northern Army Group (Field-Marshal Ritter v. Leeb) was assigned the task of driving forward from East Prussia to destroy the enemy’s forces in the Baltic territories and then to advance on Leningrad.

Štai čia akivaizdžiai matome, kad kalbant apie Baltijos šalis angliškajame vertime naudojamas terminas Baltic territories, o originale – im Baltikum, t.y. Baltijos šalyse. Tik štai lietuviškas vertimas ir vėl sutampa su rusiškos versijos „Pribaltika“.

Abejonė dėl vertimui naudoto teksto ne išsisklaido, o tik dar labiau sustiprėja. 

-3-

B.Jai priklausanti 4-oji tankų grupė (vadas – generolas pulkininkas Genscheris) gavo užduotį greitai pasiekti Dauguvą ir Daugpilį, pasistūmėti žemiau šio miesto siekiant užimti perkėlas per Dauguvą ir toliau pulti Opočkos kryptimi.

R.Действовавшая в ее составе 4 танковая группа (командующий — генерал-полковник Геппнер) получила задачу быстро выйти на рубеж Двины у Двинска (Даугавпилс) и ниже его, чтобы захватить переправы через Двину для дальнейшего наступления в направлении Опочка.

O.In ihrem Rahmen fiel der Panzergruppe 4 (Generaloberst Höppner) die Aufgabe zu, schnell gegen die Düna bei und unterhalb Dünaburg vorzustossen, um die Dünaübergänge für das weitere Vorgehen in Richtung Opotschka in die Hand zu bekommen.

A.The task of Fourth Panzer Group (Colonel-General Hoepner) in this connexion was to thrust forward to the Dvina opposite and below Dvinsk (Diinaburg) in order to seize all crossing points for a further advance in the direction of Opochka.  

Štai dėl „Genscherio būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Rusiškai Геппнер, angliškai Hoepner, originale Höppner, o štai lietuviškajame variante 4-ajai tankų grupei vadovauja istorijai nežinomas generolas pulkininkas Genscheris. Tai (net neabejoju) atsitiko dėl to, kad skanuojant rusišką knygą arba tos pačios knygos (sakykim) pdf formatą keičiant (sakykim) į word formatą kompiuteris pavardės viduryje raides ппн suprato kaip нш ir pateikė pavardę kaip Геншер. Beliko šią pavardę tik „išversti“ į lietuvių kalbą (pirmoji raidė liko G)  ir ją „suvokietinti“ ir š pakeisti į sch. Štai tokia „technologija“.

Abejonės dėl vertimui naudoto teksto vis labiau stiprėja. Priedo – vertėjas neturi net elementarių karo istorijos žinių. Kita vertus net jų neturint visada galima pasitikslinti rūpimą klausimą (šiuo atveju – pavardę ir jos rašybą) Vikipedijoje. Kodėl to nebuvo padaryta?

-4-

B.Birželio 16 d. aš atvykau iki to meto jau vieną kartą lankęsis Prūsijoje, 56-ojo tankų korpuso išskleidimo rajone.

R.16 июня я прибыл, побывав уже до этого один раз в Восточной Пруссии, в район развертывания 56 тк.

O.Am 16. Juni traf ich, nachdem ich bereits vorher schon einmal in Ost- preussen gewesen war, im Aufmarschgebiet des 56. Panzer-Korps ein. 

Čia elementarus aplaidumas. Tiek vokiškame tekste, tiek rusiškame vertime kalbama apie Rytų Prūsiją.

-5-

B.Generolas pulkininkas Genscheris dėl 4-osios tankų grupės puolimo davė šį įsakymą:

R.Генерал-полковник Геппнер отдал следующий приказ о наступлении 4 танковой группы:

O.Generaloberst Höppner hatte das Vorgehen der Panzergruppe 4 wie folgt angeordnet:

A.Colonel-General Hoepner had issued the following orders for the advance of Fourth Panzer Group: 

To generolo pavardę jau aptarėme. Nesikartosiu.

-6-

B.56-asis tankų korpusas (8-oji tankų divizija, 3-ioji motorizuotoji pėstininkų divizija, 290-oji pėstininkų divizija) gavo užduotį pradėti puolimą iš miškų šiauriau Memelio (dab. Klaipėda), ryčiau Tilžės (dab. Sovetskas) į rytus ir užimti į šiaurės rytus nuo Kauno didelį plentą, vedantį į Daugpilį.

R.56 тк (8 тд, 3 мотопехотная дивизия, 290 пд ) получил задачу начать наступление из лесов севернее Мемеля (Клайпеда), восточнее Тильзита (Советск) на восток и овладеть северо-восточнее Ковно (Каунас) большим шоссе, ведущим в Двинск (Даугавпилс).

O.Das 56. Panzer-Korps (8. Panzer-Division, 3. Infanterie-Division mot., 290. Infanterie-Division) sollte, aus dem Waldgebiet nördlich der Memel ostwärts Tilsit nach Osten vorbrechend, nordostwärts Kowno die grosse Strasse nach Dünaburg gewinnen.

A.56 Panzer Corps (8 Panzer Division, 3 Motorized Infantry Division and 290 Infantry

Division) was to break out in an easterly direction from the forest area north of the Memel and

east of Tilsit and to gain the big road to Dvinsk north-east of Kovno. 

Memelio – Klaipėdos problema užkliuvo prieš maždaug 15 metų, kai pirmą kartą skaičiau knygos rusiškąjį vertimą. Niekaip „nesusivedė galai“ geografijoje kaip Manšteinas galėjo  pradėti puolimą vienu metu būdamas ir šiauriau Klaipėdos, ir ryčiau Tilžės? Tik vėliau supratau, kad vokiečiai žodžiu Memel vadina ir Klaipėdą, ir Nemuną. Todėl jei tekste  Klaipėdą pakeisim į Nemuną, tokiu atveju viskas atsistos į savo vietas. Kodėl vertėjas padarė tokią klaidą, juk angliškai tai tiesiog Memel, originale irgi Memel be jokių Klaipėdų.  Atsakymas akivaizdus – vertėjui prieš akis buvo rusiškas vertimas su Klaipėda.

Abejonių dėl vertimui naudoto teksto lieka vis mažiau.

-7-

B.Jam iš dešinės generolo Reinhardto 41-asis tankų korpusas (1-oji ir 2-oji tankų divizijos, 36-oji motorizuotoji pėstininkų divizija, 269-oji pėstininkų divizija) gavo užduotį pulti perkėlą per Dauguvą Jekabpilio kryptimi.

R.Слева от него 41 тк генерала Рейнгардта [182] (1 и 6 тд, 36 мотопехотная дивизия, 269 пд ) получил задачу наступать в направлении на переправы через Двину в Якобштадт (Екабпилс).

O.Links von ihm sollte das 41. Panzer- Korps – General Reinhardt – (1. und 6. Panzer-Division, 36. Infanterie- Division mot., 269. Infanterie-Division) in Richtung auf den Dünaüber- gang von Jakobstadt vorgehen.

A.To its left 41 Panzer Corps (General Reinhardt) (1 and 6 Panzer Divisions, 36 Motorized Infantry Division and 269 Infantry Division) was to advance towards the Dvina crossing at Jakobstadt. 

Sunku pasakyti, kodėl atsirado ši korektūros klaida, kai 6-oji tankų divizija tapo 2-aja. Yra tikimybė, kad čia kaip ir su Hoepneriu – keičiant teksto formatą suklydo kompiuteris.O štai puses reiktų skirti. Слева, links, left – visi šie žodžiai reiškia kairė. Ir iš kur ta dešinė lietuviškame vertime atsirado?

-8-

B.Vorošilovo armijų grupė, išsidėsčiusi priešais mūsų armijų grupę „Šiaurė“, prie sienos turėjo tik 7 divizijas, nors jai priklausė 29-oji šaulių divizija, 2-oji tankų divizija ir 6 mechanizuotosios brigados (pagal von Tippelskirchą), išdėstytos už-nugaryje prie Šiaulių, Kauno ir Vilniaus, o iš dalies net Pskovo–Opočkos rajone (taigi Stalino linijoje).

R.Группа армий Ворошилова, противостоявшая нашей группе армий «Север», имела на границе только 7 дивизий, хотя в ее составе действовали 29 сд, 2 тд и 6 мех. бригад (по фон Типпельскирху), расположенные в тылу, у Шауляя, Ковно (Каунас) и Вильно (Вильнюс), а частично даже в районе Псков — Опочка (следовательно, на линии Сталина).

O.Die Heeresgruppe Woroschilow, die unserer Heeresgruppe Nord gegen- überstand, hatte in der Grenzsicherung nur 7 Divisionen eingesetzt, während bei einer Gesamtstärke von 29 Schützen-Divisionen, 2 Panzer- Divisionen und 6 mech. Brigaden (nach v. Tippelskirch) die übrigen Kräfte weiter rückwärts bei Schaulen, Kowno und Wilna, zum Teil sogar noch im Gebiet Pleskau – Opotschka (also in der Stalin-Linie) standen. 

Jei dėl Memelio buvo problemos su geografija, tai čia – problemos su matematika. Užbėgdamas už akių pasakysiu, kad ši vieta turėjo atrodyti taip – nors jai priklausė 29 šaulių divizijos, 2 tankų divizijos. Klausite – dėl ko atsirado tos -oji? Atsakau – ir vėl akivaizdu, kad naudotas rusiškas tekstas, ir vėl „pasimauta ant kliurkos“, esančiame tekste. Sakysite – pacituotame rusiško teksto fragmente to nėra. Atsakau. Iki šiol rusišką tekstą citavau iš portale militera.lib.ru paskelbto 1999 metų leidimo teksto. Ant mano stalo – 2003 metų knygos leidimas. Skaitom. …хотя в ее составе действовали 29-я сд, 2-я тд.

Tad klausimų iš kokios kalbos versta kaip ir neliko. Tik paskutinis niuansas.

-9-

B.290-oji divizija skubiai traukė paskui jį, 3-ioji motorizuotoji pėstininkų divizija vidurdienį pražygiavo Klaipėdą ir pradėjo kovą dėl perkėlos piečiau Ariogalos.

O.Die 290. Division folgte mit hoher Marschleistung, die 3. Infanterie-Division (mot.), bereits mittags beginnend über die Memel vorgezogen, wurde auf einen Übergang südlich Airogola angesetzt.

R.290 дивизия следовала за ним быстрыми темпами, 3 пд (мот.) в полдень прошла через Мемель (Клайпеда) и была введена в бой за переправу южнее Айроголы.

A.and 3 Motorized Infantry Division, which had started moving over the Memel at noon, was directed towards a crossing south of Airogola.  

Ir vėl – Klaipėda… Tiek to. Pakeiskim tekste Klaipėdą į Nemunas. Tikriausiai žinot koks atstumas nuo Nemuno ties Tilže (Sovietsku) iki Ariogalos? Maždaug 120 ar net šiek tiek daugiau. Per kiek valandų divizija, tegul ir motorizuota, nudardės tokį atstumą? Kokie ten mūšiai dėl perkėlos. Juk tekste ne vienoje vietoje rašoma, kad ši divizija buvo antrame ešelone ir jokiuose mūšiuose dėl perkėlų ji nedalyvavo. O vertėjas eilinį kartą „pasimovė“ ant rusiško vertimo „kliurkos“. Tiek angliškame tekste, tiek originale apie Ariogalą kalbama apie divizijos judėjimo kryptį, apie jokius mūšius dėl perkėlų nekalbama.

Ir visai baigiant. Atkreipkite dėmesį į „Briedžio“ tekste (knygos 211 psl.) esančią iliustraciją ir parašu po ja.

Pirmasis didelis tankų susidūrimas –mūšis ties Raseiniais 1941 m. birželio 22 d. Šis sovietų sunkusis tankas KV-2 paliktas pasibaigus amunicijai. 

Aha, mūšis ties Raseiniais 1941 m. birželio 22 d. Be komentarų. Nors – su komentaru. Vokiečių 6-oji tankų divizija birželio 22 dienos vakare buvo tik ties Skaudvile. Gi sovietiniai KV-2 ir kita technika iš Jonavos link Raseinių išdardėjo tik tos pačios dienos pavakarę. Koks dar ten mūšis ties Raseiniai birželio 22.