Sovietų Sąjungoje prieškaryje, o taip pat ir pokariniais metais vykdavo kasmetiniai karo prievolininkų mokymai (rus. учебные сборы военнообязанных). Istorikai vis dar „laužo ietis“ dėl 1941 metais vykusių karo prievolininkų mokymų, vieni teigia, kad tai buvo slapta mobilizacija, kiti – kad prieš pat karą su Vokietija vykę karo prievolininkų mokymai niekuo nesiskyrė nuo 1940, 1939 ar 1938 metais vykusių analogiškų mokymų ir kad tuos mokymus vadinti slapta mobilizacija yra neteisinga. Pasižiūrėkime į dokumentus, kuriuos kalbama apie 1941 metų karo prievolininkų mokymus.

1941 metų kovo 5 dieną V.Molotovas Politbiurui pateikia aiškinamąjį raštą.

Visiškai slaptai.
VKP (b) CK Politbiurui
Gynybos liaudies komisaras pateikė Liaudies komisarų tarybos nutarimo projektą apie 1941 metais numatytus vykdyti atsargos karo prievolininkų mokymus (pašaukiant į tuos mokymus 975.870 žmonių) ir iš liaudies ūkio pasitelkiant mokymams 57.500 arklių ir 1.680 automobilių.
Mokymus numatoma vykdyti trimis eilėmis:
pirma eilė – nuo gegužės 15 iki liepos 1;
antra eilė – nuo liepos 10 iki rugpjūčio 25;
trečia eilė – nuo rugsėjo 5 iki spalio 20.
Drg. Timošenko pristatytame projekte numatoma atleisti nuo mokymų gynybos pramonės ir susiekimo liaudies komisariato darbininkus ir inžinerijos – technikos darbuotojus, o taip pat traktorininkus ir kombainininkus pavasario sėjos bei derliaus nuėmimo metu.
Išnagrinėjus šį klausimą, SSRS Liaudies komisarų taryba nutarė, kad būtina priimti drg. Timošenko pasiūlymus […]

1941 metų kovo VKP (b) CK Politbiuras priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino S.Timošenko parengtą ir V.Molotovo pristatytą 1941 metų atsargos karo prievolininkų mokymo planą.

Leisti Gynybos liaudies komisariatui 1941 metais pašaukti į mokymus 975.870 atsargos karo prievolininkų, iš jų:
90 dienų laikotarpiui – 192.869 žmones
60 dienų – 25.000 žmonių
45 dienų – 754.896 žmonių
30 dienų – 3.105 žmones
2. Leisti Gynybos liaudies komisariatui mokymams iš liaudies ūkio pasitelkti 45 dienų laikotarpiui 57.500 arklių ir 1.680 automobilių, paskirstant respublikoms, kraštams ir sritims pagal pridedamą priedą.
3. Mokymus vykdyti:
а) rezervinėse šaulių divizijose trimis eilėmis:
pirma eilė – nuo gegužės 15 iki liepos 1
antra eilė – nuo liepos 10 iki rugpjūčio 25
trečia eilė – nuo rugsėjo 5 iki spalio 20;
b) šešių tūkstančių sudėties divizijose – nuo gegužės 15 iki liepos 1;
c) trijų tūkstančių sudėties divizijose – nuo rugpjūčio 15 iki spalio 1;
d) kitus mokymus vykdyti visų 1941 metų laikotarpiu. […]

1941 metų kovo 13 apygardos pradėjo gauti direktyvas dėl mokymų. Tačiau kovo pabaigoje buvo priimtas sprendimas keičiantis mokymų šaulių divizijose tvarką, o kovo 31 – balandžio 2 apygardos gauna direktyvas su pakeista mokymų tvarka. Balandžio mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl prieštankinės artilerijos brigadų ir oro desanto brigadų formavimo, tam tikslui buvo išformuotos vienuolika šaulių divizijų. Šiose išformuotose divizijose taip pat buvo numatyti mokymai, į kuriuos turėjo atvykti 55.000 atsargos karo prievolininkų. Iki gegužės 5 apygardų vadai pateikė duomenis apie būsimus mokymus. Gegužės 20 dieną Generalinis štabas parengė pažymą apie mokymus ir parengė pasiūlymus dėl balandžio mėnesio divizijų išformavimo atsiradusių „atliekamų“ atsargos karo prievolininkų perskirstymo. Iš viso pagal gegužės mėnesio pasiūlymus buvo perskirstyta 120.000 žmonių (atliekami dėl išformavimų + likutis).
35.000 – paskirstyta po šaulių divizijas (papildomai po 1.000 į šešiatūkstantines divizijas)
36.000 – mokymai Pabaltijo ypatingojoje karinėje apygardoje
8.100 – mokymai Vyriausios vadovybės rezervo artilerijos pulkuose
12.000 – mokymai įtvirtintuose rajonuose
15.100 – mokymai karinių oro pajėgų užnugario daliniuose
6.200 – mokymai armijų lauko valdybose
ЗКС – 3.300
Pontonų batalionai – 4.300.

Pagal gegužės 20 d. nustatytą tvarką, Pabaltijo ypatingojoje karinėje apygardoje buvo numatyta vykdyti tokius mokymus:
šešiose teritorinėse „šešių tūkstančių sudėties“ divizijose, viso 36.000 žmonių.
trijuose Vyriausios vadovybės rezervo artilerijos pulkuose, viso 450 žmonių.
Dviejose tiekimo karinio komendanto stotyse, viso 600 žmonių.
Dviejuose pontonų batalionuose, viso 860 žmonių.
Viso 37.910 žmonių.
1941 metų gegužės 23 Generalinis štabas Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos štabui išsiuntė direktyvą Nr. mob/540, kurioje buvo nustatytos mokymų vykdymo sąlygos. Remiantis šia direktyva apygardos štabas 1941 metų birželio 12 išleido įsakymą, kuriame buvo sakoma:

„[…]Remiantis Raudonosios armijos Generalinio štabo gegužės 23 direktyva Nr. mob/540 apygardos vadas įsakė:
1. Pravesti atsargos prirašytosios sudėties 45 dienų mokymus, kiekiai ir daliniai pagal pridedamą paskaičiavimą (priedas Nr.1).
Mokymų trukmė nuo 1941 metų birželio 24 iki rugpjūčio 7.
2. Divizijų vadams:
a) užtikrinti į mokymus atvykstančios prirašytos sudėties savalaikį sutikimą, turint mintyje, kad visos komandos atvyks divizijos vado adresu;
b) daliniuose organizuoti kontrolę ir užtikrinti savalaikį pasirengimą mokymams atvykstančios prirašytos sudėties priėmimui, apgyvendinimui ir aprūpinimui;
c) atvykusią į mokymus asmeninę sudėtį paskirstyti į dalinių padalinius pagal atitinkamas pritašytos sudėties karinės įskaitos specialybes, užtikrinant mokymus vykdančių dalinių ir padalinių tolygų komplektavimą pagal pridedamą tipinį paskaičiavimą (priedas Nr.3);
d) į mokymus atvykusios prirašytos sudėties mokymo procesą ir politinį pasirengimą vykdyti pagal SSRS Gynybos liaudies komisaro įsakymą Nr.30-1941 ir įsakymą apygardos kariuomenei Nr.0020 (priedas Nr.2);
e) iki š.m. birželio 16 dienos, esant būtinybei, šifruotu pranešimu pateikti užsakymą arkliams ir autotransportui, reikalingam mokymų vykdymo ūkiniam aprūpinimui kiekvienoje divizijoje sustiprinant dalinių, kuriuose vyksta mokymai, etatinį transportą;
f) pasibaigus mokymams visą atsargos vadovaujančią sudėtį atestuoti pagal pareigas, kuriose jie buvo mokymuose, o kariniuose bilietuose padaryti atžymas apie buvimą mokymuose nurodant mokymų laiką.
[…]
4. Apygardos štabo kovinio parengimo skyriaus viršininkui duoti divizijoms nurodymus ir būtinas programas mokymams, o taip pat aprūpinti mokymo priemonėmis.
5. Apygardos karinio transporto skyriaus viršininkui apskaičiuoti karo prievolininkų atvežimą į mokymus ir užtikrinti jų savalaikį vykimą apygardos geležinkelio transportu.
Užtikrinti atgalinį žmonių pervežimą baigus jiems mokymus daliniuose pagal divizijų vadų užsakymus.
6. Pranešti apygardos štabo organizaciniam mobilizacijos skyriui:
a) iki birželio 20 apie divizijų pasirengimą priimti mokymo sudėtį;
b) iki birželio apie atvykusių į mokymus kiekį;
c) iki rugpjūčio 12 baigiamąją ataskaitą nurodant kovinės ir politinės parengties rezultatus ir mokymų asmeninės sudėties politinę – moralinę būklę […]”

Kiekvienai divizijai rezervistų paskirstymas į mokymus buvo toks:
Divizijos valdyba – 43 žmonės
Šaulių pulkai – 3861 (3 x 1.287) žmonės
Haubicų artilerijos pulkas – 514 žmonių
Lengvasis artilerijos pulkas – 484 žmonės
Prieštankinės artilerijos divizionas – 102žmonės
Atskiras pionierių batalionas – 299 žmonės
Atskiras zenitinis divizionas – 150 žmonių
Atskiras ryšių batalionas – 137 žmonės
Atskiras žvalgybos batalionas – 165 žmonės
Atskiras medicinos – sanitarijos batalionas – 160 žmonių
Lauko duonos kepykla- 85 žmonės
Viso: 196 vadovaujančio sudėties asmenys, 644 jaunesniosios vadovaujančios sudėties asmenys, 5160 eilinių, viso 6000.

Asmeninė sudėties mokymams Pabaltijo YKA remiantis Generalinio štabo gegužės 23 dienos direktyva buvo skiriama iš Maskvos karinės apygardos resursų, nes būtent šios apygardos karo prievolininkai buvo prirašyti prie Pabaltijo YKA divizijų. Remiantis minėta Generalinio štabo direktyva Maskvos karinės apygardos štabas 1941 metų birželio 14 išleido įsakymą Nr.10499, kuriame sakoma:

„…Vykdant Raudonosios Armijos Generalinio štabo 1941 metų gegužės 23 potvarkiu Nr. mob/540, Apygardos kariuomenės Vadas įsakė:
1. Pašaukti į 45 dienų mokymus vadovaujančios, jaunesniosios vadovaujančios sudėties ir eilinius atsargos karo prievolininkus, prirašytus PabYKA komandų sukomplektavimui pagal Mobilizacinį planą – 41, terminai ir kiekiai pridedamuose apskaičiavimuose.
2. Karo prievolininkus mokymams pašaukti pagal individualius šaukimus.
Apskritiems kariniams komisarams pareikalauti iš jiems pavaldžių rajoninių komisariatų, kad šaukiami mokymams karo prievolininkai turėtų tinkamus viršutinius rūbus, apavus, du komplektus apatinių rūbų, rankšluostį, puodelį ir šaukštą.
3. Į mokymus pašauktus karo prievolininkus išsiųsti taip, kad į paskirties punktus, nurodytus pridedamuose apskaičiavimuose, atvyktų 1941 metų birželio 24 dienos ryte.
4. Į mokymus nešaukti karo prievolininkų, kurie dirba pramonės įmonėse, kurių darbuotojai 1941 metais atleidžiami nuo mokymų pagal apygardos štabo direktyvas….”

Jau patvirtinus šį „papildomą planą“ Generalinio štabo Mobilizacinė valdyba „netikėtai“ prisiminė, kad PabYKA teritorijoje nėra pagrindinių artilerijos sandėlių, ir todėl grafoje „mokymai tiekimo komendanto stotyje“ asmeninės sudėties, šaukiamos į mokymus, skaičius buvo sumažintas nuo 600 iki 320 žmonių. Suminis žmonių, šaukiamų į mokymus apygardoje, skaičius taip pat buvo sumažintas 280 žmonių.

Išvada. Karo prievolininkų mokymai Pabaltijo ypatingojoje karinėje apygardoje 1941 metais buvo numatyti, jie turėjo prasidėti birželio 24, tačiau karas prasidėjo anksčiau…

© Arvydas Žardinskas, 2016.
Naudoti tekstą bet kokia forma galima tik gavus autoriaus leidimą.