Pažyma apie Didžiojo Tėvynės karo išvakarėse Raudonojoje armijoje vykusius karo prievolininkų mokymus – Rytų frontas 1941-1945

 

Pažyma apie Didžiojo Tėvynės karo išvakarėse Raudonojoje armijoje vykusius karo prievolininkų mokymus

(pažyma parašyta asmeniškai N.F.Vatutino ranka vienu egzemplioriu)

 

Dėl prasidėjusio karo paskelbta Raudonosios armijos mobilizacija buvo žymiai lengvesnė dėl tuo metu vykusių karo prievolininkų mokymų (toliau – mokymų).

1941 metų pirmos pusės mokymai vyko remiantis Gynybos liaudies komisaro planu ir priedais prie jo.

1. Pagal pirminį planą mokymus buvo numatyti vykdyti sekančiuose junginiuose ir daliniuose.

а) Šaulių divizijose – 61 šaulių divizijoje, pašauliant į kiekvieną diviziją nuo 2000 iki 5000 žmonių, o viso 274 950 žmonių, iš jų:

—  29 naujai formuojamose 6-tūkstančių sudėties divizijose pašaukiant po 5000 žmonių į kiekvieną diviziją, o iš viso  – 145000 žmonių;

—  20 šaulių divizijų 6-tūkstančių sudėties, formuojamų iš 3-tūkstančių sudėties divizijų, po 5000 žmonių, o iš viso – 100000 žmonių;

—  3 šaulių divizijose 12-tūkstančių sudėties, formuojamų iš 3-tūkstančių sudėties divizijų, po 2000 žmonių, o iš viso 6000 žmonių;

—  3 šaulių divizijose 12-tūkstančių sudėties, formuojamų iš 6-tūkstančių sudėties divizijų, po 2000 žmonių, o iš viso – 6000 žmonių;

—  4 naujai formuojamose divizijose 12-tūkstančių sudėties po 2000 žmonių, o iš viso – 8000 žmonių;

—  1 šaulių ir 1 kalnų šaulių divijose, kuriose bus bandomieji mokymai – 9950 žmonių.

b) Atskiruose daliniuose ir padaliniuose pašaukiant į juos 232867 žmones, iš jų:

—  172 pionierių batalionuose (ŠK ir šd) – 58178 žmonių;

—  25 įtvirtintuose rajonuose – 26230 žmonių;

—  PLG ir oro erdvės stebėjimo – perspėjimo daliniuose – 29020 žmonių;

— 14 autotransporto batalionuose – 8993 žmonės;

—  57 statybiniuose batalionuose – 57000 žmonių;

—  35 inžinieriniuose – aerodromų batalionuose – 28184 žmonės;

— 26 topografiniuose daliniuose – 15000 žmonės;

—  5 geležinkelių daliniuose – 5000 žmonės;

—  2 kelių eksploatacijos daliniuose – 4394 žmonės;

—  4 telegrafo statybos daliniuose – 868 žmonės.

Viso junginiuose ir daliniuose – 507817 žmonių.

c) Vadovaujančios ir politinės sudėties mokymuose, perkvalifikavimo ir specialiuose daliniuose ir įstaigose – 395989 žmonės.

Be to kaip Generalinio štabo rezervą plane numatyta turėti 16000 žmonių.

Viso per 1941 m. į mokymus turi būti pašaukta 903806 žmonės.

2.  Apygardoms išsiūstose direktyvose nustatyti tokie mokymų terminai.

—  daliniams ir junginiams, išskyrus pionierių, statybos, autotransporto, inžinierinių – aerodromų batalionos ir topo būrius – 45 dienos;

—  pionierių, statybos ir autotransporto batalionams – 60 dienų;

—  inžinierinių-aerodromų batalionams, topobūriams ir užnugario įstaigoms – 90 dienų.

Tuo pačiu mokymus visose šaulių divizijose buvo numatyta vykdyti nuo birželio 1 iki spalio 15.

Nustatyti tikslius mokymo terminus buvo pavesta apygardų karinėms taryboms.

3. Mokymų užduotys buvo tokios:

а) prirašytųjų sudėties kovinio mokymo tobulinimas pagal pareigas ir specialybes sutnkamai pagal karo meto paskirtį;

b) koviniųįgulų (kulkosvaidžių, minosvaidžių ir pabūklų) susitelkimas;

c) susitelkimas atskirų skyrių, būrių, kuopų, batalionų ir pulkų susitelkimas karo meto artimuose etatuose;

d) vadovaujančiai ir jaunesniai vadovaujančiai sudėčiai įgyti praktinius padalinių vadovavimo įgūdžius.

4. Prirašytosios sudėties mokymai turi būti vykdomi pritraukiant į juos:

—  Archangelsko KA vienoje šaulių divizijoje – 5000 žmonių;

—  Leningrado KA keturiose šaulių divizijose, iš jų trijose divizijose – po 5000 žmonių ir vienoje – 2000 žmonių;

—  Maskvos KA devyniose karinėse divizijose – po 5000 žmonių;

—  Oriolo KA šešiose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Vakarų YKA dviejose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Kijevo YKA keturiolikoje šaulių divizijų, iš jų penkiose divizijose – po 5000 žmonių ir devyniose divizijose – po 2000 žmonių;

—  Odesos KA septyniose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Charkovo KA septyniose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Šiaurės Kaukazo KA penkiose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Užkaukazės KA vienoje kalnų šaulių divizijoje – 5200 žmonių;

—  Vidurinės Azijos KA vienoje šaulių divizijoje – 5000 žmonių;

—  Pavolgio KA trijose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Uralo KA keturiose šaulių divizijose – po 5000 žmonių;

—  Sibiro KA dviejose šaulių divizijose – po 5000 žmonių.

Aukščiau paminėtos prirašytos sudėties pritraukimas leido papildyti 51 divizijos sudėtį iki 11000 žmonių ir 10 divizijų iki 14000 žmonių. Tokiu būdu asmeninia sudėtimi trečdalis šaulių divizijų buvo papildyta asmeninia sudėtimi.

5. 1941 m. gegužės mėnesį, turint mintyje įtemptą padėtį, buvo priimtas sprendimas padidinti divizijų, artilerijos dalinių ir armijų valdybų skaičių, kuriuose vyktų prirašytos sudėties mokymai.

Be to visose divizijose numatyta padidinti prirašytos sudėties, šaukiamų mokymams, skaičių nuo 5000 iki 6000 žmonių kiekvienoje divizijoje. Pačius mokymus buvo pasiūlyta pradėti laikotarpyje nuo birželio 1 iki birželio 15 dienos..

6. Pagal apygardų pranešimus nustatyta, kad faktiškai mokymai vyko 99 divizijose, į jas pritraukiant:

—  Archangelsko KA vienoje divizijoje — 5000 žmonių;

—  Leningrado KA keturiose divizijose — 20 000 žmonių;

—  Maskvos KA dešimtyje (vietoje devynių) divizijų — 60 000 žmonių;

—  Oriolo KA septyniose (vietoj šešių) divizijose — 42 000 žmonių;

—  PabYKA šešiose divizijose — 36 000 žmonių;

—  VakYKA keturiose (vietoj dviejų) divizijose — 24 000 žmonių;

—  KYKA dvidešimt šešiose (vietoj keturiolikos) divizijose — 65550 žmonių;

—  Odesos KA penkiose (vietoj dviejų) divizijose — 29 712 žmonių;

—  Charkovo KA dešimtyje (vietoj septynių) divizijų — 59 000 žmonių;

—  Šiaurės Kaukazo KA septyniose (vietoj penkių) divizijose — 38 694 žmonės;

—  Pavolgio KA septyniose (vietoj trijų) divizijose — 41 426 žmonės;

—  Uralo KA šešiose (vietoj keturių) divizijose — 36 000 žmonių;

—  Sibiro KA šešiose divizijose — 35 799 žmonės.

Užkaukazės KA ir Vidurinės Azijos KA prirašytos sudėties mokymai turėjo vykti vėliau.

Tokiu būdu karo paskelbimo momentu 99 šaulių divizijose buvo 493181 žmogus iš prirašytos sudėties. Tai leido papildyti žmonių skaičių:

—  21 divizijoje  — iki 14 000 žmonių;

—  72 divizijose — iki 12 000 žmonių;

—  6 divizijose — iki 11 000 žmonių.

Likę šaulių divizijos jau taikos metu buvo laikomos 12-tūkstančių sudėtyje.

Šaukimas į dvi Vidurinės Azijos KA ir Užkaukazės KA divizijas buvo numatyta nuo 1941 liepos 15. Šis šaukimas buvo susietas su numatomais bandomaisiais mokymais vienoje kalnų šaulių divizijoje ir vienoje šaulių divizijoje.

7. Įtvirtintų rajonų daliniams metų eigoje buvo numatyta į mokymus dvejomis eilėmis 26 230 žmonių iš prirašytosios sudėties. Faktiškai periode iki karo paskelbimo mokymuose turėjo būti 17 862 žmonės, iš jų:

— Leningrado KA keturiuose įtvirtintuose rajonuose — 23 47 žmonės;

—  Kijevo YKA penkiuose įtvirtintuose rajonuose — 7450 žmonių;

—  Odesos KA dviejuose įtvirtintuose rajonuose — 1710 žmonių;

—  Tolimųjų Rytų Fronto vienuolikoje įtvirtintų rajonų — 5970 žmonių;

—  Užbaikalės įtvirtintame rajone — 385 žmonės.

Likę 8368 žmones iš prirašytos sudėties į mokymus tuose pačiuose įtvirtintuose rajonuose buvo numatyti pašaukti antroje eilėje  — 1941 metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.

Tokiu būdu įtvirtintų rajonų daliniuose esantys mokymuose sudarė 10% mobilizacinių poreikių ir, savaime suprantama, negalėjo aprūpinti visų esančių statinių.

Tuo pačiu reikia turėti mintyje, kad prirašytieji mokymų metu dalyvavo gynybinių ruožų statyboje ir jų apsaugoje.

8. Šaulių korpusų ir šaulių divizijų pionierių batalionų prirašytos sudėties mokymai turėjo tikslą – panaudoti šiuos batalionus gynybinių statinių statybose.

Prirašyta sudėtis pašaukta į mokymus batalionų sudėtyje buvo permesta gynybiniams darbams prie naujos sienos vakaruose.

Periode iki karo paskelbimo šaulių korpusų ir šaulių divizijų pionierių batalionų mokymuose turėjo būti  28584 žmonės, iš jų:

—  Leningrado apygardoje — 5261 žmogus;

—  Pabaltijo ypatingojoje apygardoje — 4356 žmogus;

—  Kijevo ypatingojoje apygardoje — 10 675 žmonės;

—  Odesos apygardoje — 4710 žmonių;

—  Charkovo apygardoje — 1950 žmonių;

—  Užkaukazės apygardoje — 1632 žmonės.

Likusi pionierių batalionų prirašytos sudėties dalis, suplanuota pašaukti į mokymus, turėjo būti pašaukta sekančiais mėnesiais.

9. 1941 metų gegužės mėnesį patikslinant ir padidinant mokymus šaulių divizijose tuo pačiu metu atskiru potvarkiu apygardoms buvo pasiūlyta pašaukti į mokymus prirašytąją sudėtį vyriausios vadovybės rezervo 47 iš 55 esamų artilerijos pulkų (iš viso 8100 žmonių), iš jų:

—  Maskvos KA keturiuose artilerijos pulkuose — 600 žmonių;

—  Leningrado KA penkiuose artilerijos pulkuose — 1050 žmonių;

—  Pabaltijo YKA trijuose artilerijos pulkuose — 450 žmonių;

—  Vakarų YKA aštuoniuose artilerijos pulkuose — 1800 žmonių;

—  Kijevo YKA penkiolikoje artilerijos pulkų — 2250 žmonių;

—  Oriolo KA dviejuose artilerijos pulkuose — 450 žmonių;

—  Charkovo KA viename artilerijos pulke — 150 žmonių;

—  Odesos KA keturiuose artilerijos pulkuose — 600 žmonių;

—  Šiaurės Kaukazo KA trijuose artilerijos pulkuose — 450 žmonių;

—  Pavolgio KA dviejuose artilerijos pulkuose — 300 žmonių.

Šių artilerijos pulkų prirašytoji sudėtis pagal apygardų planus buvo šaukiami 45 dienų mokymams laikotarpyje nuo birželio 10 iki liepos 25.

Į kiekvien pulką buvo šaukiama vidutiniškai po 150 žmonių, iš jų: vadovaujančios sudėties – 10 žmonių, jaunesniosios vadovaujančios sudėties – 25 žmonės, eilinių – 115 žmonių.

Pašauktųjų pagrindinė dalis įėjo į artilerijos pulkų pabūklų įgulas.

Viso mokymai vyko 85% taikos metu buvusiuose artilerijos pulkuose arba 63,5% artilerijos pulkų, turėjusių būti išskleistų ir suformuotų paskelbus mobilizaciją.

10. Atsargos vadovaujančios sudėties, prirašytos lauko valdyboms ir korpuso daliniams, mokymams buvo pašaukta 9363 žmonės, iš jų:

—  Leningrado KA — 205 žmonės;

—  Maskvos KA — 100 žmonių;

— Vakarų YKA — 240 žmonių;

—  Kijevo YKA — 250 žmonių;

—  Charkovo KA — 100 žmonių;

—  Užbaikalės KA — 65 žmonės;

—  Tolimųjų Rytų Fronte — 250 žmonių;

—  Odesos KA — 1436 žmonės;

—  Šiaurės Kaukazo KA — 3634 žmonės;

—  Uralo KA — 1500 žmonių;

—  Sibiro KA — 1583 žmonės.

11. Pasienio apygardose laikotarpyje nuo birželio 10 iki liepos 25 vyko pontonų-tiltų dalinių prirašytosios sudėties mokymai. Viso į šiuos mokymus pašaukta 4310 žmonių, iš jų:

—  Leningrado KA viename pontonų-tiltų batalione — 430 žmonių;

—  Pabaltijo YKA dviejuose batalionuose — 860 žmonių;

—  Vakarų YKA dviejuose batalionuose — 860 žmonių;

—  Kijevo YKA keturiuose batalionuose — 1730 žmonių;

—  Odesos KA viename batalione — 430 žmonių.

12 Aerodromų,, daugumoje pasienio apygardose, statybų aprūpinimui gegužės – birželio mėnesiais inžinierinių-aerodromų batalionų mokymuose buvo 17 294 prirašytos sudėties žmonės, iš jų:

—  Archangelsko KA — 375 žmonės,

—  Leningrado KA — 1500 žmonės,

—  Maskvos KA — 1212 žmonių,

—  Oriolo KA — 800 žmonių,

—  Pabaltijo YKA — 1875 žmonės,

—  Vakaų YKA — 2773 žmonės,

—  Kijevo YKA — 4421 žmogus,

—  Odesos KA — 750 žmonių,

—  Charkovo KA — 800 žmonių,

—  Užkaukazės KA — 2376 žmonės,

—  Užbaikalės KA — 412 žmonių.

13. Iš  29 020 prirašytosios sudėties žmonių, planuotų priešlėktuvinės gynybos ir oro stebėjimo daliniams, gegužės – birželio mėnesiais mokymuose buvo 20 711 žmonių.

14. Iš 50 000 prirašytosios sudėties žmonių, turėjusių 1941 metais praeiti kariniuose daliniuose parengimą į jaunesniuosius vadus, laikotarpyje nuo birželio 1 iki rugpjūčio 1 ėjo 60 dienų pasirengimą 23 705 žmogus, likę 26 295 žmonės praėjo šį parengimą daliniuose 1941 metų vasario – balandžio mėnesiais.

Iš 98 783 atsargos eilinių sudėties žmonių, turėjusių 1941 metais praeiti parengimą į deficitines specialybes, nuo birželio 15 mokymuose buvo 97 231 žmogus.

Tokiu būdu , 120 936 atsargos eiliniai, prirašyti prie įvairių dalinių, karo paskelbimo metu buvo mokymuose kariniuose daliniuose.

15. Karo paskelbimo metu turėjo būti:

—  prirašytos sudėties mokymuos: šaulių divizijose — 493 181 žmogus; vyriausiosios vadovybės rezervo artilerijos pulkuose — 8100 žmogus; armijų ir korpusų valdybose — 9363 žmonės; įtvirtintų rajonų daliniuose — 17 862 žmonės; pontonų – tiltų daliniuose — 4310 žmogus; pionierių batalionuose — 28 584 žmonės; statybos batalionuose — 6000 žmonių; inžinieriniuose – aerodromų batalionuose — 17 294 žmonės; priešlėktuvinės gynybos ir oro stebėjomo daliniuose — 20 711 žmonių; topografiniuose daliniuose — 7650 žmonių; ryšių daliniuose — 1548 žmonės; duonos kombinatuose — 936 žmonės; patrulių tarnybos ir pagrindinių sandėlių — 3305 žmonės; artilerijos dirbtuvių bazėse — 979 žmonės; aviacijos bazėse — 15 100 žmonių;

—  jaunesniosios vadovaujančios sudėties rengimas iš atsargos eilinių — 23 705 žmonių;

—  deficinių specialybių rengimas iš atsargos eilinių — 97 231 žmonių.

Karo paskelbimo metu prirašytos atsargos mokymuose, jaunesniosios vadovaujančios sudėties ir eilinių parengimuose turėjo būti — 755 859 žmonės.

Be to tuo pat metu turėjo būti rengiami:

—  karinių oro pajėgų atsargos vadovaujanti sudėtis — 1915 žmonių;

—  kelių eksploatavimo pulkų ir artilerijos poligonų — 5079 žmonių;

—  atsargos politinė sudėtis pagal LKT įsakymą Nr. 0238 — 39 285 žmonės.

Birželio 22 mokymuose buvo 802 138 žmonių.

Šis skaičius, pateiktas karinių apygardų pranešimuose – planuose, faktiškai galėjo šiek tiek pakisti į vieną ar kitą pusę. Bet, pagal sąrašinius įskaitos duomenis, mokymuose 1941 metų birželio 1 jau buvo 755 264 žmonės iš atsargos vadovaujančios, jaunesniosios vadovaujančios ir eilinių sudėties, aprengtų karine forma ir apginkluotų, iš jų virš 600 000 žmonių buvo daliniuose, kuriuose jie buvo betarpiškai prirašyti.

16. 1941 metų birželio mėnesį šaulių divizijose vykdomi prirašytos sudėties mokymai buvo charakterizuojami, pavyzdžiui, Maskvos karinės ypagardos karinės tarybos taip.

а) Atvykimas vidutiniškai buvo 93%. Neatvykimas daugumoje buvo aiškinamas gynybinėje pramonėje dirbančiųjų darbuotojų atleidimu nuo mokymų.

b) Iš atvykusiųjų buvo:

—  praėjusių mokymus 1940 ir 1939 m. — iki 50%;

—  buvusių sąrašuose karininkų — 69%, seržantų — 87% ir eilinių — 52 %;

—  prirašytų specialybių pakeitimui į deficitine: seržantų — 10,4 % ir eilinių — 13,4%.

17. Palyginus su taikos meto armijos bendru skaičiumi mokymuose esančios asmeninės sudėties kiekis sudarė 17,7%, o pagal mobilizacinio poreikio santykį — 17,4%, t.y. iki karo pradžios beveik viena penktoji dalis buvo pašaukta į armiją.

Detalus prirašytos sudėties pašaukimas į mokymus 1941 metų gegužės – birželio mėnesiais pagal mokymų ir parengimų rūšis karinėse apygardose pavaizduota žemiau esančioje lentelėje.

 

Prirašytos sudėties mokymai vyko karinių apygardų šiose šaulių divizijose:

Apygardos Šaulių divizijų numeriai Bendras divizijų skaičius
ArchKA 118 1 šd
MKA 73, ПО, 118, 137, 144, 160, 172, 229, 233, 235 10 šd
LKA 70, 177, 191,237 4šd
PabYKA 179, 180, 181, 182, 183, 184 6 šd
VakYKA 64, 108, 143, 161 4 šd
KYKA 41, 44, 45, 62, 80, 87, 97, 99, 124, 139, 146, 159,

173, 189, 190, 193, 195, 197, 199, 200

ir 228 šaulių; 58, 60, 72, 96

ir 192 kalnų šaulių

26 šd ir kšd
OrKA 19, 89, 120, 145, 149,217,222 7 šd
ChKA 102, 127, 151, 162, 182, 184, 187, 214, 227, 232 10 šd
OdKA 106, 116, 147, 196,206 5 šd
ŠKKA 38, 129, 157, 158, 165, 171, 175 7šd
PavKA 18, 53,61, 117, 148, 154, 167 7 šd
UrKA 98, 153, 170, 174, 186, 112 6 šd
SibKA 91, 107, 119, 133, 166, 178 6 šd
Viso 99 šd

 

Prirašytos sudėties mokymai, vykę 1941 metų gegužės – birželio mėnesiis (pagal apygardų pranešimus)

 

Mokymų pavadinimas pagal kariuomenės rūšis ArchKA LKA MKA OrKA PabYKA VakYKA KYKA OdKA ChKA
Karinių dalinių prirašytos sudėties mokymai 5000 20 000 60 000 42 000 36 000 24 000 65 550 29 712 59 000
Šaulių divizijų, artilerijos dalinių 1050 600 450 450 1800 2250 600 150
Korpusų dalinių ir armijų valdybų 205 100 240 250 1436 100
Įtvirtintų rajonų dalinių 2347 7450 1710
Pontonų-tiltų dalinių 430 860 860 1730 430
Pionierių batalionų 430 860 860 1730 430
Statybos batalionų 6000
Inžinierinių-aerodromų batalionų 375 1500 1212 800 1875 2773 4421 750 800
PLG ir VNOS dalinių 5400 2275 2090 4800 750
Topografinių dalinių 1080 450 200 1010 1010 225 250
Ryšių dalinių 320 434 444
Viso 5375 37 273 64 637 43 250 44 061 33 207 104 570 40 323 62 250
Užnugario dalinių prirašytos sudėties mokymai: duonoskombinatų 18 82 118 46 82 136 100 18 36
Patrulių ir pagrindinių sandėlių 60 65 1320 1200 330 45
Artilerijos dirbtuvių ir artilerijos bazių 56 274 274 56 274
Aviacijos bazių 3240 3780 5120 1600
Viso 74 3656 457 102 82 5236 6420 2222 81
Jaunesniosios vadovaujančios sudėties rengimas iš eilinių prie dalinių 1500 2000 1500 2000 3000 1500 1500
Atsargos eilinių rengimas deficitinėms specialybėms prie dalinių 5000 7340 5000 20 000 26 691 8000
Viso eilinių rengimas 6500 9340 6500 22 000 29 691 9500 1500
Viso mokymuose 5449 47 429 74 434 49 852 44 143 60 443 140 681 52 045 63 831
KOP vadovaujančios sudėties rengimas 476 346 93 204 193 200 196
Kelių eksploatacijos tarnybų ir artilerijos poligonų vadovaujančios sudėties rengimas 160 243 50 768 1194 352 106
Vadovaujančios sudėties rengimas pagal įsakymą Nr.0238 420 4405 2730 1400 4110 6045 3490 1735
Viso kiekvienoje apygardoje 5869 52 470 77 753 51 395 44 143 65 525 148 113 56 087 65 868

 

Mokymų pavadinimas pagal kariuomenės rūšis ŠKKA UžkKA VAKA PavKA UrKA AibKA TRF UžbKA Viso
Karinių dalinių prirašytos sudėties mokymai 38 694 41426 36 000 35799 493 181
Šaulių divizijų, artilerijos dalinių 450 300 8370
Korpusų dalinių ir armijų valdybų 3634 1500 1533 250 65 9363
Įtvirtintų rajonų dalinių 5970 385 17 862
Pontonų-tiltų dalinių 4310
Pionierių batalionų 1632 28 581
Statybos batalionų 6000
Inžinierinių-aerodromų batalionų 2376 412 17 294
PLG ir VNOS dalinių 275 3538 183 1060 340 20 11
Topografinių dalinių. 625 325 1290 1185 7650
Ryšių dalinių ~ 360 1548
Viso 43 053 8171 508 42 086 37 500 37 382 8570 2387 614 603
Užnugario dalinių prirašytos sudėties mokymai: duonoskombinatų 64 18 64 64 18 54 18 936
Patrulių ir pagrindinių sandėlių 60 45 30 45 60 45 3305
Artilerijos dirbtuvių ir artilerijos bazių 45 979
Aviacijos bazių 1360 15 100
Viso 45 1484 63 94 64 63 114 63 20 320
Jaunesniosios vadovaujančios sudėties rengimas iš eilinių prie dalinių 1205 1500 1500 500 1500 1500 15110 1500 23 70S
Atsargos eilinių rengimas deficitinėms specialybėms prie dalinių _ 4000 2000 3000 3800 10 000 2400 97 231
Viso eilinių rengimas 1205 5500 3500 500 4500 5300 11 500 3900 120 93(.
Viso mokymuose 44 303 15 155 4071 42 680 42 064 42 745 20 184 6350 755 85″
KOP vadovaujančios sudėties rengimas 70 40 37 45 10 5 1915
Kelių eksploatacijos tarnybų ir artilerijos poligonų vadovaujančios sudėties rengimas 182 288 86 151 136 145 850 368 5079
Vadovaujančios sudėties rengimas pagal įsakymą Nr.0238 3040 2730 1570 1370 1515 1915 1510 1300 39 285
Viso kiekvienoje apygardoje 47 595 18 213 5764 44 201 43 715 44 850 22 554 8023 802 138

 

 

Vertė Arvydas iš Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы: [сб.]. — М.: ACT: ЛЮКС, 2005

469 – 478 psl. internetinės versijos http://militera.lib.ru/h/zaharov_mv02/index.html