Vėl Kremlius. Direktyva Nr.3
Vėl Kremlius. Direktyva Nr.3
2018-11-02
Maksimas Kolomijcas. „Blokadiniai“
Maksimas Kolomijcas. „Blokadiniai”
2018-12-30

„Blokadiniai“

Vienas iš mažai tyrinėtų tankų KV-1 gamybos istorijos puslapių yra šių mašinų gamyba blokadiniame Leningrade 1941 – 1943 metais. Ir nors pagamintų mašinų kiekis buvo nedidelis, šis įvykis yra, be jokios abejonės, reikšmingas tankų gamybos istorijos puslapis. Prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui SSRS vyriausybės sprendimu KV-1 skirtų šarvuotų korpusų ir bokštelių gamybai pajungė J.Stalino vardo gamyklą Nr.371. Pradedant nuo rugpjūčio mėnesio ir iki spalio vidurio, kai tankų KV-1 gamyba Leningrade buvo nutraukta, ši gamykla pagamino pusę tankams KV-1 skirtų korpusų ir bokštelių. 1941 metų spalio pabaigoje Leningrado fronto Karinės Tarybos ir VKP(b) miesto komiteto sprendimu gamykloje Nr.371 buvo organizuota tankų KV remonto bazė, tam iš Kirovo gamyklos buvo perduota 30 komplektų mazgų ir detalių. Tuo pat metu buvo numatyta įsisavinti KV-1 bokštelių ir korpusų gamybą iš Ižorsko gamyklos evakuotų ruošinių ir detalių. Tenka pasakyti, kad tuo gamyklos Nr.371 dalis vertingiausių įrengimų ir personalo jau buvo evakuota į rytus, į Aukštutinę Saldą (Верхняя Салда) ir į Jurgą (Юрга). Nepaisant to, 1941 m. spalio – lapkričio mėnesiais gamykla sugebėjo surinkti 70 korpusų ir 130 bokštelių, o taip pat įsisavino atvykstančių iš fronto tankų KV kapitalinį remontą. Buvo numatyta gamyklai duoti užduotį – surinkti 30 naujų KV iš turimų ruošinių ir tiek pat kapitališkai atremontuoti. Tačiau Leningrado blokada ir didelės problemos, susijusios su duonos ir kitų produktų, o taip pat anglių, trūkumu, pavertė niekais visas pastangas – 1941 metų gruodį ir 1942 metų sausį gamykla nedirbo. Vasario mėnesį gamyklos Nr.371 veiklą savo asmeninei kontrolei perėmė Leningrado miesto ir srities VKP (b) CK pirmasis sekretorius, Leningrado fronto Karinės tarybos narys A.Ždanovas. Didelę pagalbą gamyklos paleidimui po dviejų mėnesių prastovos taip pat suteikė Leningrado fronto šarvuotos technikos valdyba. Gamyklos katilinei buvo skirta anglies ir mazuto, o taip pat 250 frontinių maisto davinių. Darbo sąlygos gamykloje Nr.371 buvo labai sunkios.

Blokadinę žiemą išgyvenę žmonės buvo tiek išsekę, kad dažnai tik didelėmis pastangomis galėjo išlaikyti rankose instrumentus. Kaip buvo gamykloje remontuojami tankai KV labai gerai matoma iš to meto atsiminimų: „Kai 1942 metų vasario pradžioje į Leningrado Metalo gamyklą atvyko remontui pirma pamuštų tankų partija, gamyklos administracija išsiuntinėjo visiems darbuotojams šaukimus su prašymu atvykti į darbą: „Draugai! – kreipėsi į darbuotojus administracija. – Gavę šaukimą atvykite į darbą. Gautus skubus fronto užsakymas. Jums bus skirtas papildomas maitinimas. Nedelsiant atvykite.“ Dirbdami itin sunkiomis sąlygomis gamyklos Nr.371 darbuotojai iki 1942 m. balandžio pradžios atliko 53 tankų KV-1 kapitalinį remontą ir surinko penkis naujus tankus. Taip pat dar 1941 m. buvo priduoti du nauji tankai. Vienas iš šių tankų, turintis gamyklinį numerį C-002 (С – завод имени Сталина, analogiškus numerius turėjo visi gamykloje Nr.371surinkti tankai) jau 1941 m. gruodžio 4 d. priklausė Leningrado fronto 86-ajam atskirajam tankų batalionui. Šis tankas buvo pamuštas ir sudegė prie Krasnij Boro (Красный Бор) 1941 metų gruodžio 23. Vienas įdomus momentas – kapitalinio remonto metu kai kurie KV tikriausiai gaudavo naujus bokštelius ir korpusus. Tokią prielaidą galima daryti dėl to, kad gamykloje Nr.371 1941 metų rudenį buvo pagaminta 70 korpusų ir 130 bokštelių, o 1942 metų balandžio 4 d. turėta 54 korpusai ir kiek daugiau nei 100 bokštelių. Galimas variantas, kad kažkiek bokštelių buvo perduota įtvirtintų rajonų šarvuotų ugnies taškų įrengimui, tačiau niekaip kitaip nepaaiškinimas 16 korpusų skirtumas. Atmetę penkis naujus KV, vis tiek gauname 11 korpusų trūkumą. Vargu ar juos naudojo įtvirtintų rajonų statybai, tad vienintelis galimas paaiškinimas – juos panaudojo KV kapitaliniam remontui. Ir dar vienas įdomus momentas – gamyklos Nr.371 metinėje ataskaitoje 1941 metais suremontuotos ir pagamintos mašinos rodomos kaip priduotos 1942 metų sausį, nors tą mėnesį gamykla nedirbo. 1942 metų balandžio 5 d. gamyklos vyresnysis karinis atstovas (военпред) 2-ojo rango karo inžinierius G.Aleksejenko raportavo: „Per keturis mėnesius darbo gamykla Nr.371 įrodė, kad gali tiek surinkinėti naujus tankus KV, tiek vykdyti jų kapitalinį remontą. Per šį laikotarpį gamykla parengė neblogus darbuotojus bei gerą staklių ir kranų įrangą. Tankų KV poreikis fronte vis auga, ir ne tik remonto, bet ir naujų KV surinkimo, todėl manau būtina: а) Naujų KV išleidimui būti gamyklai pristatyti 54 korpusams reikalingus mazgus ir agregatus. b) Tai įvykdžius gamykla per 2 – 2,5 mėnesio gali surinkti 40 – 50 naujų tankų KV“. Šis dokumentas buvo nusiųstas Raudonosios Armijos Šarvuočių valdybos viršininkui ir Leningrado fronto vado pavaduotojui generolui – majorui N.Bolotnikovui. Pastarasis susipažinęs su raportu nusiuntė į Šarvuočių valdybą laišką dėl tankų KV gamybos Leningrade patikslindamas jų kiekį. Bolotnikovas prašė gamyklai Nr.371 atkrauti 25 pagrindinių mazgų ir agregatų komplektus 25 naujų KV surinkimui. Tuo pačiu jis pranešė, kad „korpusai naujiems tankams bus naudojami iš Ižoros gamykloje esančių ruošinių, smulkios detalės iš Leningrado Kirovo gamyklos ruošinių.“ Raudonosios Armijos Šarvuočių valdybos karinis komisaras Biriukovas pranešė apie tai V.Molotovui ir 1942 metų liepos 28 pasirodė Valstybinio Gynybos Komiteto nutarimas Nr.2118: „Apie tanko KV agregatų, mazgų ir detalių atkrovimą gamyklai Nr.371 (Leningradas). 25 tankų KV gamybai rugpjūčio mėnesį Leningrado gamykloje Nr.371 Valstybinis Gynybos Komitetas nutaria: 1. Įpareigoti Vidutinių mašinų gamybos liaudies komisariatą – drg. Akimovą, Ginkluotės liaudies komisariatą – drg. Ustinovą ir iki š.m. rugpjūčio 5 d. atkrauti 25 komplektus tanko KV agregatus, mazgus ir detales Leningrado gamyklai Nr.371 (pagal pateikiamą priedą). 2. Įpareigoti Susiekimo kelių liaudies komisariatą (drg.Chroliovą) skirti sąstatus nurodyto turto pervežimui iki stoties Lavrovo pagal Vidutinių mašinų, tankų pramonės ir ginkluotės liaudies komisariatų paraiškas. 3. Leningrado fronto vadovybei užtikrinti turto pervežimą nuo stoties Lavrovo į Leningrado gamyklą Nr.371. Valstybinio gynybos komiteto Pirmininkas J.Stalinas. Priede išvardinti mazgai ir agregatai, kuriuos reikėjo pristatyti į Leningradą: 25 variklius V-2K su radiatoriais ir ventiliatoriais, 25 greičių dėžes ir pagrindines sankabas, 25 komplektus šoninių sankabų, 300 atraminių vežimėlių su balansyrais, 200 torsionų, 200 palaikančių vežimėlių, 4000 vikšrų grandžių su 4500 pirštų, 25 patrankas, o taip pat optinius prietaisus, elektros įrangą ir pan. Akivaizdu, kad kažkiek agregatų gamykla Nr.371 turėjo pati – pavyzdžiui palaikančių vežimėlių, vedančių ir kreipiančių ratų (jų sąraše nėra). Tačiau kaip matyti iš dokumentų, Valstybinio Gynybos Komiteto nutarimo vykdymas labai užsitęsė. Remiantis ataskaita apie darbus, gamykla per šį laikotarpį kapitaliai suremontavo 139 ir surinko 48 naujus tankus KV (iš jų 2 surinkti 1941, bet parodyti 1942 vasario mėn.). Surinkimas pagal mėnesius atrodė taip: pirmas ketvirtis – 4, antras ketvirtis – 11, liepa – 6, rugpjūtis – 5, spalis – 8, lapkritis – 12 ir gruodis – 2. Tokiu būdu nutarimo įvykdymas išsitęsė iki gruodžio mėnesio. 1942 metų lapkričio 26 pasirodė dar vienas VGK nutarimas Nr.2552, kuris vadinosi „Apie tankų KV-1 gamybą Ginkluotės liaudies komisariato gamykloje Nr.371“. „1. Įpareigoti Ginkluotės liaudies komisariato gamyklos Nr.371 direktorių drg.Sedovą (Leningradas) 1942 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais pagaminti ir perduoti Leningrado fronto vadovybei 30 vienetų tankų KV-1. 2. Įpareigoti Tankų pramonės liaudies komisarą drg.Zalcmaną, Elektros pramonės liaudies komisarą drg.Kabanovą, Aviacijos pramonės liaudies komisarą drg.Šachuriną ir Ginkluotės liaudies komisarą drg. Ustinovą pagaminti virš nustatyto 1942 m. IV ketvirčio plano ir atkrauti lapkričio, gruodžio mėnesiais Ginkluotės liaudies komisariato gamyklai Nr.371 detales, mazgus ir agregatus tankams KV-1 pagal pateikiamus priedus.Nr.1, 2, 3 ir 4. 3. Įpareigoti Susiekimo kelių liaudies komisarą drg.Chruliovą pagal Tankų pramonės liaudies komisariato, Elektros pramonės liaudies komisariato, Aviacijos pramonės liaudies komisariato ir Ginkluotės liaudies komisariato pateiktas paraiškas pristatyti reikiamą transportą ir užtikrinti greitą mazgų ir agregatų pervežimą į Leningradą. 4. Pasiūlyti Leningrado fronto vadovybei užtikrint tankų KV-1 mazgų ir agregatų, einančių į gamyklą Nr.371 (Leningradas), pristatymą.“ Sąrašuose buvo 30 variklių V-2K su radiatoriais ir ventiliatoriais, 30 greičių dėžių ir pagrindinių frikcionų (sankabų), 30 borto frikcionų (šoninių sankabų), 60 bokštelių ruošinių, 360 atraminių vežimėlių su balansyrais ir torsionais, 180 palaikančių vežimėlių, 60 vedančių ir kreipiančių ratų, 5400 vikšrų grandžių ir pirštų, 30 patrankų ZIS-5 ir kt. Akivaizdu kad pristatomų agregatų nomenklatūra žymiai išaugo – iki metų pabaigos gamykla Nr.371 buvo išnaudojusi beveik visas savo atsargas. 1942 metų pabaigoje gamykloje Nr.371 dirbo 2646 žmonės, iš jų tankų gamyboje 1300, gamykla turėjo 722 įvairias stakles ir keturis kranus, kurių keliamoji galia buvo nuo 10 iki 100  tonų.

Be tankų gamykla užsiminėjo ir jiems skirtos artilerijos ir šaulių ginkluotės remontu. Štai per 1942 metus vidutiniu remontu buvo suremontuota 91 patranka F-32, dar 29 tokias artilerijos sistemas pavyko surinkti iš ruošinių, išvežtų iš Leningrado Kirovo gamyklos. Tarp kitko dėl darbuotojų trūkumo darbams su artilerijos ginkluote buvo pasitelkti Leningrado fronto 12-ojo atsarginio tankų pulko kursantai, o taip pat į remontą atvykusių tankų KV ekipažai.

Įdomu tai, kad iš 55 numatytų pristatyti (pagal VGK nutarimą) į Leningradą 76-mm patrankų ZIS-5 gamykla Nr.371 gavo 50. Iki 1942 metų pabaigos 19 iš jų buvo įmontuotos į tankus, tai buvo tiek naujai surinktos mašinos, taip ir kapitaliai atremontuotos. Tačiau šis darbas pasirodė esantis pakankamai sudėtingas, apie tai raportavo gamyklos Nr.371 karinis atstovas Aleksejenko: „Atsiųstos 50 patrankų ZIS-5 nesukomplektuotos, nėra pabūklų šarvuotų skydų, rėmelių ir t.t. Dėl to reikėjo šių detalių gamybą organizuoti čia, pritaikant patrankos F-32 detales patrankai ZIS-5. Šių detalių, skirtų patrankai F-32, atsargos tokios mažos, kad galima sukomplektuoti mažiau kaip 60% atsiųstų patrankų ZIS-5. Organizuoti liejimą Leningrado sąlygomis yra sudėtinga, suvirinimo darbai reikalauja papildomo terminio apdirbimo. Dažni gamyklos apšaudymai išvedė iš rikiuotės mums reikalingas kaitinimo krosnis.“ Tikslaus tankų KV-1 skaičiaus, pagamintų gamykloje Nr.371 per 1943 metus, nustatyti kol kas nepavyko. Pats didžiausias šiai dienai autoriui žinomas tanko KV-1 numeris, kurį surinko ši gamykla – C-065. Jei yra taip, tai per 1943 metus Leningrade buvo pagaminta 17 KV-1. Bet čia kyla klausimas – iš kur jie ėmė korpusus šioms mašinoms? Kaip mes atsimename, 1942 metų balandžio mėnesį gamykla Nr.371 savo žinioje turėjo 54 korpusus ir virš 100 bokštelių tankams KV-1. Jei iš šio skaičiaus atimsim per gegužę – gruodį pagamintus (43), tai lieka 11 korpusų. Iš kur gamykla paėmė dar šešis (jei laikysime skaičių 65 galutiniu), visiškai neaišku. Gal surinko iš Ižoros gamykloje buvusių ruošinių, gal atsivežė iš Didžiosios žemės (nors dokumentų apie tai autorius nerado)? Tokiu būdu galime kalbėti apie tai, kad 1941 – 1943 metais gamykla Nr.371 blokados sąlygomis pagamino ne mažiau kaip 65 tankus KV-1, naudodama turimus ruošinius bei iš pateiktų detalių ir mazgų iš išorės. Bet gamykloje Nr.371 pagamintų mašinų skaičių vis tiek reikia tikslinti. Blokados metu surenkami tankai KV-1 turėjo bruožus, būdingus tiek Leningrado Kirovo gamykloje gamintoms mašinoms (visų pirma tai korpuso ir bokštelio konstrukcijos), tiek ir išleidžiamiems Čeliabinske (atraminiai vėžimėliai, patrankos ZIS-5).

Vienas iš „blokadinių“ tankų KV-1 išliko iki šių dienų. Ta mašina pastatyta ant postamento gyvenvietėje Ropša Leningrado srityje, ji skirta atminti 2-osios smogiamosios armijos pagrindinių jėgų ir 42-osios armijos susitikimui 1944 metų sausio mėnesį. Mašina turi gamyklinį numerį C-054, buvo pagaminta gamykloje Nr.371 1943 metais. 1944 metų pradžioje ji buvo 31-ojo gvardijos pralaužos tankų pulke, sausio mėnesį dalyvavo mūšiuose ties Krasnoje Selo ir Krasnogvardeisku (dabar Gatčina).

 © Maksimas Kolomijcas

Iš rusų kalbos vertė – Arvydas

Norint naudoti straispnį visą ar dalimis, o taip pat norint naudoti iliustracijas būtina gauti svetainės „Rytų frontas” administracijos arba straipsnio autoriaus sutikimą.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.