Puslapis 7 – Rytų frontas 1941-1945

Sukurti forumo atsakymai

Rodoma 15 įrašų - nuo 91 iki 105 (viso: 109)
 • Autorius
  Įrašai
 • atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35038

  aleksandr.n
  Participant

  Atsakymas : ne. Bet suomiai turėjo bendrą gynybinį planą su estais, kurį ir įvykdė. Būtent tame plane buvo paminėtas Estijos ekvatorijos minavimas, idant sovietų Baltijos eskadra neišplauktų į atvirą jūrą.[/color:2n2agjif]

  Ar galima sužinoti to plano turinį? Įdomu, kodėl tas planas nebuvo įvykdytas 1940 birželio 15d., o laukta Barbarosos pradžios?

  Štai tiek tų sinchroniškų veiksmų. Punktas 1.1 sutampa su planu, aprašytu Halderio dienoraštyje. Tačiau tame pat dienoraštyje rašoma, jog suomiai vienos divizijos pajėgomis turėjo pulti Hanko bazę bei ją užimti. Tačiau suomiai , kažkodėl, to nepadarė? [/color:2n2agjif]

  Taip. 41.6.22d. suomiai nepuolė Hanko baze, bet jie jos nepuolė ir birželio 26-29 dienomis jau po karo TSRS paskelbimo. Puolimo datą turėjo numatyti patys suomiai. Matomai jiems truko laiko pasiruošymui. Puolimas buvo įvykdytas naktį, liepos 1d., bet visos suomių atakos buvo nesekmingos.

  Dabar apibūdinsiu suomių veiksmus, kurie rodo, jog anie nedalyvavo operacijoje Barbarosa:

  1.1 Suomių pajėgos nepajudėjo sovietų link birželio 22 dieną.
  1.2 Vokietijos pajėgos nepajudėjo sovietų link iš Suomijos teritorijos birželio 22 dieną.
  1.3 Nei vienas aukščiau paminėtų pajėgų pabūklas neiššovė šūvio į sovietų teritoriją iki birželio 25 dienos.

  Kraujo gėrėjai suomiai kažkodėl davė sovietams visą savaitę pasiruošti gynybai. Jie nepuolė staiga kartu su vokiečiais, nepuolė nepaskelbę karo. Suomių bombonešiai nebombordavo taikiai snaudžiančių aerodromų su sovietų bombonešiais. Nepuolė Hanko bazės, kurios artilerija šaudė į suomių taikinius tiesiu taikymu. Nepuolė Leningrado – nors turėjo tai daryt. Ir, jei būtų puolę netikėtai, kažin ar būtų buvus blokada.
  [/quote1240048790]
  [/color:2n2agjif]

  Pradesiu nuo punkto 1.2
  Atsiverčiame jau mineta Halderio dienoraštį ir randame atsakymą. Įrašas 41.6.14d.
  «Armijų grupių , armijų, tankų grupių vadų pranėšimai apie numatomus veiksmus operacijoje Barbarosa.
  11.00 – Falkenhorsto ir Štumpfo (luftwaffe) pranešimas apie operacijos «Silberfuchs» planą. Šiaures grupė {pradėda puolimą} B+7, pietų grupė- B+9.»

  Tai reiškia, kad puolimas Murmansko link turėjo prasidėti 41.06.29d., o Pietų Karelijoje 41.7.1d.

  «Военный дневник. Генерал-полковник Гальдер т.2.» Москва 1969. стр. 576 (перевод с немецкого)

  Yra Halderio dienoraštyje atsakymas ir į punktą 1.1
  Įrašas 41.6.20d.

  «Generolas Ekvistas: Suomių vyriausios vadovybes pageidavimai:
  1. Vokiečių vadovybes sprendimas apie Ladogos operacijos pradžia turi buti priimtas kaip galima vėliau.
  2. Labiausiai pageidautina operacija į rytus nuo Ladogos.
  3. Preliminarus sprendimas apie operacijos pravedimą prieš 7 dienas iki pradžios (tik pačių kraštutinių atvejų-priš 5 dienas). Tai naujiena!
  4. Suomių sausumos pajegų vadovybė norėtu kaip galima greičiau gauti savo žinion 5-jį armijos korpusą Ladogos operacijai.»
  «Военный дневник. Генерал-полковник Гальдер т.2.» Москва 1969. стр. 580 (перевод с немецкого)

  Todėl kraujo gėrėjai suomiai davė sovietams visą savaitę pasiruošti gynybai. Ir tai dar ne viskas. Ir suomiai (turėjo ribotus gyvosios jėjos ir ypatingai karo technikos resursus) ir vokiečiai ne be pagrindo tikėjosi, kad veržiantis vokiečiams į TSRS gylumą RA vadovybė bus priversta dalį junginių iš Leningrado karynes apygardos permesti į kitus frontus. Taip ir įvyko. Abi 10-jo mechkorpuso tankų divizijos iškeliavo iš Karelijos prie Pskovo. Nuo Murmansko skubiai atgal Leningrado link buvo gelžkelių permetama 1-ji tankų divizija. Iš Vyborgo rajono Solcy miesto link išvyko 70 ŠD, o ir abi rezervines LKA divizijos (177 ir 191 ŠD) nebuvo panaudotos Karelijai ginti.
  Yra klausimelis. Norėtusi faktų, kada Hanko bazes artilerija šaudė į suomių taikinius tiesiu taikymu.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35035

  aleksandr.n
  Participant

  Kitame rusų šaltinyje spėjama, kad diversiniai būriai turėjo susprogdinti Baltijos-Baltosios jūrų kanalo šliuzus. 41.6.29d. pranešime rašoma, kad kažkokie diversantai susprogdino begius Kirovo geležinkelyjė (jis jungė Murmanską su Leningradu. Daugiau, kol kas nieko į temą neradau.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35032

  aleksandr.n
  Participant

  Na abėjoti dėl Halderio dienoraščių manau neverta. Jie buvo TSRS išleisti 1968m. ir laisvoje prekyboje jų nebuvo. Kai perskaičiau, supratau kodėl. Viena iš priežaščių nepalyginami RA ir vermachto nuostoliai 1941-42m.
  Pirkau Piteryje 1993m. ir ne karto nesu girdejes apie tuo dienoraščio falsifikavimą. Be abėjones jis yra išleistas anglų kalba ir tekstus galima palyginti.
  Kita vertus reikia pripažinti, kad galutinio susitarymo suomių generolo Heшndrikso vizito metu į Berliną pasiekti matomai nepavyko. Kaip teigia suomių autoriai, galutinai suomiai apsisprendė palaikyti Vokietiją po generolo Keitelio telegramos 41.6.15d. vermachto pulkininkui Buschenhagenui (vokiečių derybininkas Helsinkyje), kur buvo pranešama, kad «Suomijos reikalavimai bus įvykdyti». Tai reiskė, kad konflikto tarp Vokietijos ir TSRS metu Suomijai bus gražintos RA 1939-40m. okupuotos Karelijos teritorijos dalys(buvo ir platesti planai- Rytų Karelijos su Petrozavodsko miestu užemimas, kas ir buvo įvykdyta).
  [b:3dnsc7yc]Tuomet 41.6.17d. Suomijoje prasidėjo visuotinė mobilizacija, o tai jau praktiškai yra karas.[/b:3dnsc7yc]
  Epizodai apie užkardų užpuolimus paimti iš knygos „Пограничные войска СССР в Великой Отечественой войне. 1941. Сборник документов и материалов. Москва. «Наука» 1976г. с.390-391, 399, 430, 460.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35028

  aleksandr.n
  Participant

  Gerb. kolegai Vembrui reikia faktų, prašau:

  ДИРЕКТИВА №21
  ПЛАН «БАРБАРОССА»

  Ставка фюрера
  18.12.40г.

  ……………………………………

  II. Предполагаемые союзники и их задачи.

  ……………………………….

  3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной немецкой северной группы войск (части 21-ой армии), следующей из Норвегии. Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими войсками.
  Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко.

  III. Проведение операций.
  …………………………………………
  Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с продвижением немецкого северного фланга наступлением западнее или по обеим сторонам Ладожского озера сковать как можно больше русских войск, а также овладеть полуостровом Ханко.
  Citatos iš knygos „Совершенно секретно! Только для командования!» Москва «Наука» 1967г. стр.149, 151, 152.

  Važiuojam toliau.
  41.5.25d. į Berliną, matyt pamedžioti <img loading=” title=”Smile” /> atvyko Suomijos genštabo viršininkas generolas Heindriksas. Štai ką apie šį suomių vizitą rašo savo dienoraštyje generolas Halderis.
  Įrašas 41.5.26d.

  12.30 – Приветствие финнов во главе с их начальником генштаба Хейндриксом. Завтрак. В заключение переговоры с представителями финского генштаба.
  После совещания в ОКВ обсуждались различные оперативные возможности. Наступление западнее или восточнее Ладожского озера При соответствующей группировке в ходе развертывания можно ожидать, что восточнее Ладожского озера будут наступать до шести дивизий. Мобилизационные мероприятия в приграничном районе проводятся скрытно. На остальной территории страны мобилизационные мероприятия начнутся лишь после сосредоточения немецких войск для операции «Зильберфукс» (16.6.)
  Захват полуострова Ханко предоставляется самим финнам. Аландские острова они должны захватить сами или по крайней мере, подготовиться к этому (потрубуется два полка).

  Citatos iš knygos „Ф. Гальдер. Военный дневник т.2» Москва 1969г. стр.545

  41.6.06 Suomijoje buvo pravesta dalinė mobilizacija. 41.6.09d. vokiečių daliniai, matyt irgi pažvejoti <img loading=” title=”Smile” /> , ižengė į Laplandiją. 41.6.17 Vyriausiasis Suomijos karo vadas pasirašė įsakymą dėl visuotinos mobilizacijos. 41.6.17 pirmiji luftvaffes tolymos žvalgybos lektuvai atvyko į Rovanijemi aerodromą. Vokiečių lektuvai įĮ aerodomus Helsinkis, Malmi, Utti atvyko 6.19d.
  Naktį į 41.6.22 esant «neutralitetui» suomijos povandeniai laivai «Vetehinen», «Vesihisi» и «Iku-Turso» pradėjo kartu su vokiečiais statyti minas Kundos įlankoje prie Estijos krantų ir tą pačią dieną Suomijos jūrų laivynas užeme demilitarizuotas Alando salos. Yra dar vienas mažai žinomas faktelis. Tą pačia dieną iš aerodromo Turku pakilo suomių žvalgybinis lektuvas, kuris žvalgė Talino uosto apylinkes ir buvo numuštas.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35025

  aleksandr.n
  Participant

  Norečiau dar kai ką pridurti. Oficialiai laikoma, kad suomiai paskelbė karą TSRS 41.6.26d. po RA aviacijos Suomijos teritorijos bombardavimų. Tačiau faktai liudija ką kitą.
  Jau 41.6.22d. apie 10 val. suomių kariškai atakavo 33-os NKVD pasienio rinktines 5-os užkardos pasienečių patrulį ir užeme užkardos stebejimo bokštelį. Kiek veliau kita suomių grupė kirto sieną šalia Kijskinlachti kaimelio ir bandė užimti tiltą, vedanti į Laitsalmio salą, bet pasienečių ir jūrų pestininkų ugnis juos sustabdė.
  Tai nebuvo vienintėlis suomių puolimo atvejis. Tą pačią dieną ryte iš Suomijos teritorijos buvo apšaudytas Enso pasienio rinktines 14-os užkardos patrulis. Kitą dieną apie 50 suomių kareivių bandė užimti pačią užkardą. Kai slaptas puolimas nepavyko užkarda buvo apšaudyta minosvaidžių ugnimi. Mūšyje žuvo 2-os pasienio komendanturos štabo viršininkas vyr. leitenantas Gelevas.
  Birželio 23d. suomių lektuvas apšaudė evakuojamų karininkų šeimų automobilius šalia Vyborgo. Žuvo vienas kareivis. Taip pat Rebolos pasienio rinktines ruože buvo išlaipinta diversantų grupė, kuri pametė 45 kg trotilo ir maišą su maisto produktais su užrašais suomių kalba.
  Ne paslaptis, kad Suomijos teritorijoje dar iki oficialaus karo paskelbimo buvo dislokuotas vokiečių 36-is armijos korpusas(169 PD ir SS brigada «Nord»). 169-ji vermachto pestininkų divizija per Rovanijemi miestą žygiavo link sienos su TSRS. Kiek vėliau į Suomijos šiaurę atvyko vermachto kalnų šaulių korpusas «Norwegen» (vėliau puolime Murmansko link dalyvavo dvi šio korpuso divizijos- 2 KŠD ir 3 KŠD).
  Taigi Suomijoje buvo laukiamas tinkamas pretekstas pradėti karą. Ir jis atsirado…


  aleksandr.n
  Participant

  [quote:1xyg6c0l]][/blockquote[/quote:1xyg6c0l] [/color:1xyg6c0l]

  Ne tik vakarinė dalys. Šiaureje prieš karo pradžia egzistavo užnugario Karelijos(22-is) ir 21 ĮR. Šiaurės-vakaruose buvo Pskovo (25-is) ir 29-is ĮR. Pietvakarynėje dalyje egzistavo Letičevo, Korostenio, Novograd-Volynskio, Šepetovkos, Ostropolio ir Iziaslavo ĮR. Pietuose buvo Tiraspolio ir Rybnicos «Stalino linijos» įtvirtinimo rajonai.[/color:1xyg6c0l]


  aleksandr.n
  Participant

  Ką gi, Rezunas toliau seka pasakas..
  Pradžiai punktas 1. Pažiurėkyte VĮKA dislokacija 41.5.30d.
  http://soldat.ru/doc/dis/zap/t06.html
  Polocko, Minsko, Mozyrio, Slucko ir Sebežo ĮR priklausė «Stalino linijai». Tik Sebežo ĮR tuo metu buvo įtvirtinimo rajono vadovybė. Kituose gi buvo ginkluoti įtvirtinimo rajonų daliniai.
  Tai gal ta linija nebuvo apleista?


  aleksandr.n
  Participant
  "Ta 152":1xdta057 wrote:
  P.S. Dovanokit, vade, bet formuluodamas atsakymą "siūlau paskaityti…" Jūs siunčiate žinią "marš, piemenys, knygų skaityti, nelįskit rimtiems vyrams į akis". Galbūt, po šimts, derėtų Tamstos paklausyti…
  [/quote:1xdta057]

  Jokiu būdu ne tai turėjau omenyje, nes kitu žmonių minčių dar neišmokau skaityti. Kaip aš galėjau žinoti, kad jums ta knyga yra žinoma?


  aleksandr.n
  Participant

  Kolegai Ta-152.
  Siulau paskaityti šią knygą:
  http://militera.lib.ru/memo/russian/loza_df/index.html

  atsakymas į: Mano biblioteka #36065

  aleksandr.n
  Participant

  Mano turimoje bibliotekoje gan vertinga knyga laikyčiau
  Операция "Багратион" 1944г. Москва Олма-Пресс 2004г.
  Knygoje yra pateiktos kasdienines RA Genštabo suvestines. Turint žemelapį galima pamatyti, kaip Lietuvos teritorijoje 1944m. judėjo fronto linija.

  atsakymas į: Karių kapai #36488

  aleksandr.n
  Participant

  Jei nebuvo karių kapų tai civilinėse.

  atsakymas į: Karių kapai #36486

  aleksandr.n
  Participant

  Tose pačiose gyvenvietese, jei tai ne generolas ar pulkininkas, kur buvo karo ligonine.

  atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35403

  aleksandr.n
  Participant

  Vembras raše..
  Čia Gintai šiuos karius laikote patyrusiais? Na jie galbūt buvo patyrę kelionę Transsibiro geležinkeliu, bet ne daugiau.

  Ne visai taip. Divizijų, kurios buvo formuojamos Tol. Rytuose ir Užbaikalejė, dalys karių dalyvavo kar. konflikte prie Chasano ir Chalhin-Golo, be to buvo karių iš Ramiojo vand. laivyno ir pasieniečių. Tai ir buvo įsakyme minimi paryre kariai.

  atsakymas į: Mitiniai NKVD užtvaros būriai #35398

  aleksandr.n
  Participant

  [quote:37d7ibat]][/blockquote[/quote:37d7ibat]

  Veiksmas vyko ne Stalingrade, o maždaug 50 km į piet-vakarius nuo Stalingrado. Taip buriui vadovavo saugumo leitenantas, tarp kitko šis laipsnys buvo prilygintas armijos kapitonui. Ir nieko nuostabaus, kad saugumo.. , nes užtvaros buriai 1942m. buvo pavaldus armijų NKVD Įpatyngiems skyriams.
  Pacituosiu ištrauka iš knygos "Штрафбаты и заградотряды Красной Армиии":

  "В.Н. Гордов выполняя указания И.В. Сталина, подписал 1 августа приказ № 00162/оп в котором говорилось:
  " ..5.Командующим 21, 51, 57, 62, 63, 65-ой армий в двухдневный срок сформировать по пять заградительных отрядов, а командующим 1 и 4-ой танковых армий по три заградительных отряда численностью по 200 человек каждый. Заградотряды подчинить Военнсоветам армий через их Особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов. Заградительные отряды укомплектовать лучшими отборными бойцами и командирами из дальневосточных дивизий. Обеспечить заградотряды автотранспортом.
  6. В двухдневный срок восстановить в каждой стрелковой дивизии заградительные батальоны, сформированные по директиве Ставки Верховного Главного Командования №01919. Заградительные батальоны дивизий укомплектовать лучшими достойными бойцами и командирами. Об исполнении донести к 4 августа 1942г."

  Taigi, kaip matome tik užtvaros buriu vadai buvo saugumiečiai, gi visi kiti buvo armijos kariai.

  atsakymas į: Leningrado gynybos ypatumai #35024

  aleksandr.n
  Participant

  Ne visai taip. Suomiai iškart nesugebėjo pralaužti RA gynybą ties 1939m. TSRS ir Suomijos sieną. Ir tai ne nuostabu. RA gynėsi galingame Karelijos įtvirtinimo rajone. O su silpna artileriją ir beveik be tanku suomiams prasiveržti buvo labai sunku. Ne be reikalo vokiečiai savo direktyvoje Nr.35 minejo apie pagalbą suomiams pralaužant šios įtvirtinimus.
  O apie suomių "džentlmeniškumą" sienu atstatymo klausimu, tai tera eilinis mitas.

Rodoma 15 įrašų - nuo 91 iki 105 (viso: 109)